Παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb650156c-abcf-4b6f-a901-4ae4a0e74c37 882749

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης για «Παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση» υποβάλλεται, εξετάζεται και εγκρίνεται κατ΄ έτος, κατόπιν ανάλογης γνωμάτευσης από ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ ή από Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α)/ Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Το αίτημα για «Παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση» υποβάλλεται, εξετάζεται και εγκρίνεται κατ΄ έτος, κατόπιν ανάλογης γνωμάτευσης από ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ ή από Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α)/ Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.).

Σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199): «1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν: «α)……β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών....Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου και μέσω της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση και προγραμματισμό εκτέλεσης. Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους». Οι προθεσμίες υποβολής αιτημάτων και οι αναγκαίες προϋποθέσεις, ρυθμίζονται με εγκύκλιο* του /της Υπουργού Παιδείας που εκδίδεται κατ΄έτος για το σκοπό αυτό που επισπεύδεται από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού.

 • Στην ετησίως εκδιδόμενη εγκύκλιο συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες που αφορούν σε έτερες στηρίξεις, ήτοι: α) από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό β) από Σχολ.Νοσηλευτή.

Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον/στην ίδιο/α μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας από αυτές που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω εγκύκλιο, για το ίδιο σχολικό έτος. Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της υπ’ αριθμ. 88348/Δ3/ 5-6-2018 Υ. Α. (Β΄2038), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 123276/Δ3/12-10-2021 Υ.Α (Β΄4706) και την 44841/Δ3/26-4-2022 Υ.Α (Β΄2055):

«α) Υποστηρίζει όλους τους/τις μαθητές/τριες σχολικής μονάδας τοποθέτησής του/της όπως και τις τυχόν συστεγαζόμενες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εισηγητικό μέρος του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ6/304/75662/Γ1/15-5-2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄296) και τηρώντας γι΄ αυτούς/ες όλες τις περιγραφόμενες διαδικασίες του παρόντος άρθρου ανεξαρτήτως υφιστάμενης ή μη εγκριτικής απόφασης υποστήριξης από σχολικό νοσηλευτή».

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986) για "Παράλληλη στήριξη" από εκπαιδευτικό

Σημειώσεις

Το έντυπο της αίτησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Εγκυκλίου που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες υποβολής του αιτήματος καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη διαδικασία για την υλοποίησή της.

Η αίτηση για την "Παράλληλη-Στήριξη-Συνεκπαίδευση" υποβάλλεται από τον/τη Γονέα εφόσον ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η ή από τον ίδιο τον μαθητή/τρια εφόσον έχει προλάβει να ενηλικιωθεί πριν την ολοκλήρωση της Β/θμιας Εκπ/σης.

Για τις περιπτώσεις μαθητών/τριών που τελούν υπό καθεστώς «αναδοχής», το αίτημα υποβάλλεται από τον/την αρμόδιο/α διοικητή της δομής που έχει την «γονική μέριμνα» ή από άτομο που ο/η ίδιος/α θα εξουσιοδοτήσει για τον σκοπό αυτό, κάνοντας ειδική αναφορά εντός της εξουσιοδότησης στην γνωμάτευση/εισήγηση του ΚΕΔΑΣΥ που εισηγείται την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση όπως επίσης και στον αριθμό της συγκεκριμένης εγκυκλίου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παράλληλη Στήριξη - Συνεκπαίδευση

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία / Προϋποθέσεις για την εξέταση αιτήματος για τη Παράλληλη Στήριξη-Συνεκπαίδευση από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Αιτιότητας Προκειμένου να εγκριθεί το αίτημα για "Παράλληλη Στήριξη-Συνεκπαίδευση" πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από ανάλογη Γνωμάτευση/Εισήγηση από τα ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ ή από ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Οι προθεσμίες υποβολής αιτημάτων και οι αναγκαίες προϋποθέσεις, ρυθμίζονται με εγκύκλιο* του /της Υπουργού Παιδείας που εκδίδεται κατ΄ έτος για το σκοπό αυτό που επισπεύδεται από την Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του ΥΠΑΙΘ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
       • Στην ετησίως εκδιδόμενη εγκύκλιο συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες που αφορούν σε έτερες στηρίξεις, ήτοι: α) από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό β) από Σχολ. Νοσηλευτή.
       Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον/στην ίδιο/α μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας από αυτές που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω εγκύκλιο, για το ίδιο σχολικό έτος.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές «Παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης»: Για τις περιπτώσεις μαθητών/τριών που αιτούνται «ΑΝΑΝΕΩΣΗ» της παροχής «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης», ανεξάρτητα από την υλοποίησή της ή όχι τα προηγούμενα σχολικά έτη, απαιτείται η σύνταξη παιδαγωγικής έκθεσης αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης ή/και από τον εκπαιδευτικό της τάξης, η οποία λαμβάνει έναν μοναδικό εμπιστευτικό αριθμό πρωτοκόλλου και διαβιβάζεται προς το αρμόδιο ΚΕΔΑΣΥ με ευθύνη της σχολικής μονάδας που φοιτά ο μαθητής/τρια.

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωμάτευση /Εισήγηση από το οικείο ΚΕΔΑΣΥ. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση /Εισήγηση από το οικείο ΚΕΔΑΣΥ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • Νόμος 6 3699 2008 199 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199): «1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν: "β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη – βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ – εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών. Στην τελευταία περίπτωση η στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό μπορεί να γίνεται σε μόνιμη και προγραμματισμένη βάση. Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΔΔΥ το οποίο με γραπτή γνωμάτευσή του καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης κατά περίπτωση. Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου και μέσω της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση και προγραμματισμό εκτέλεσης. Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20ή Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100199

      • 1 Έκδοση Γνωμάτευσης/Πορίσματος από ΚΕΔΑΣΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αίτημα για παράλληλη στήριξη -συνεκπαίδευση απαιτεί προηγουμένως ανάλογη εισήγηση, κατόπιν αξιολογικής έκθεσης από το ΚΕΔΑΣΥ της περιοχής αρμοδιότητας της σχολικής μονάδας. Χωρίς την εν λόγω εισήγηση δεν μπορεί να εγκριθεί η Παράλληλη Στήριξη -Συνεκπάιδευση από Εκπαιδευτικό.

       Σημειώσεις Καθώς στα ΚΕΔΑΣΥ ο χρόνος εξέτασης των αιτημάτων πραγματοποιείται βάσει της σειράς κατάθεσης του αιτήματος, το οποίο κατά κύριο λόγο γίνεται μέσω της σχολικής μονάδας, οι γονείς/κηδεμόνες μεριμνούν για την κατά το δυνατόν εγκαιρότερη υποβολή του αιτήματός τους.

       Όχι Όχι


      • 2 Εκδοση Εγκυκλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών εκδίδεται κατ΄έτος και συμπεριλαμβάνει τα Έντυπα αιτήσεων που απαιτούνται κατά περίσταση.

       Σημειώσεις ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθώς τα έντυπα των αιτήσεων είναι δυνατό να τροποποιούνται κατ΄έτος , δεν χρησιμοποιούνται τα έντυπα προηγούμενης εγκυκλίου. Η Εγκύκλιος λαμβάνει Αριθμό Διαύγειας (ΑΔΑ) και κοινοποιείται στις δημόσιες σχολικές μονάδες της χώρας. Ο συνήθης χρόνος έκδοσής της είναι αρχές Ιουνίου.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα υποβάλλεται στην σχολική μονάδα φοίτησης σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην Εγκύκλιο. Η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήματος για την Α΄φάση ταυτίζεται συνήθως με την λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους ανά βαθμίδα. Μετά την 01/09 του επερχόμενου σχολ. έτους και έως την 20/10 που είναι η τελική καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτημάτων σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθ. 6 του ν. 3699/2008 (Α΄199) οι προθεσμίες υποδοχής αιτημάτων, καθορίζονται από την Δ/νση Ειδικής Αγωγής και γνωστοποιούνται στις σχολικές μονάδες μέσω των Δ/νσεων Εκπ/σης

       Ναι Όχι


      • 4 Ελεγχος δικ/ων και καταγραφή αιτημάτων σε πίνακες από τις Δ/νσεις Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Δ/νσεις Εκπ/σης συλλέγουν τα αιτήματα, ελέγχουν τα δικ/α και τα καταχωρίζουν σε πίνακες. Στη συνέχεια οι πίνακες διαβιβάζονται στο ΚΕΔΑΣΥ οι οποίοι αναλόγως, συναινούν θετικά ή αρνητικά.

       Ναι Όχι


      • 5 Εισήγηση από οικείο ΚΕΔΑΣΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής


       Περιγραφή Μετά την καταχώριση των αιτημάτων σε πίνακες από τις Δ/νσεις Εκπ/σης και τον έλεγχο των δικ/κων , οι πίνακες αποστέλλονται προς εισήγηση στο οικείο ΚΕΔΑΣΥ.

       Σημειώσεις Η διάρκεια καταχώρισης, ο έλεγχος των δικ/κων και ο χρόνος αποστολής των πινάκων στο ΚΕΔΑΣΥ, ορίζονται στο σώμα της Εγκυκλίου.

       Ναι Όχι


      • 6 Επιστροφή πινάκων στην Δ/νση Εκπ/σης και διαβίβαση τους στην Δ/νση Ειδικής Αγωγής του Υπ.Παιδείας..

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης


       Περιγραφή Οι χρόνοι επιστροφής των πινάκων από το ΚΕΔΑΣΥ στην Δ/νση και από εκεί στην Δ/νση ΕΑΕ του Υπ.Παιδείας ορίζονται κατ΄έτος στο σώμα της Εγκυκλίου,

       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος και Επεξεργασία πινάκων-Δειγματοληπτικός έλεγχος δικ/κων-Έκδοση Απόφασης Εγκρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Απόφαση Έγκρισης εκδίδεται μετά από επεξεργασία και έλεγχο όλων των πινάκων από την επικράτεια. Ο χρόνος επεξεργασίας είναι πολυπαραγοντικός που στην συνήθη τους εκδοχή μπορούν να δώσουν αποτελέσματα σε διάστημα περίπου δύο (2) μηνών από την τελευταία καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτημάτων.

       Σημειώσεις Η Απόφασης Έγκρισης σπάει σε μικρότερα αποσπάσματα ανά ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ για λόγους διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών, οι οποίες (ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ) ενημερώνουν τις σχολικές μονάδες. Οι γονείς των μαθητών μπορούν να ενημερώνονται για την έγκριση αυτοπροσώπως είτε από την σχολική μονάδα είτε από την ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.