Παράταση Απόσπασης Εκπαιδευτικών σε Σχολεία Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης Εξωτερικού για Συμπλήρωση πενταετίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηacd0e1fd-ef9b-46f1-a734-e0df0d08f9f1 868913

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παράταση της απόσπασης για 2 επιπρόσθετα έτη (εκ των οποίων το πρώτο με επιμίσθιο και το 2ο χωρίς επιμίσθιο), των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών που έχουν συμπληρώσει τρία έτη σε Σχολεία Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, έως τη συμπλήρωση πενταετίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, διεύθυνση παιδείας ομογενών, ευρωπαΪκων και μειονοτικών σχολείων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση παράτασης απόσπασης για συμπλήρωση πενταετίας.

Σημειώσεις

1. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, αλλά δεν αναρτά τα πλήρη, κατά περίπτωση, δηλούμενα δικαιολογητικά αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 2. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής, εκτός των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιηση μεσω ΟΠΣ της υπηρεσιας

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτημα θεραπείας
    
    Δεν προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία ενστάσεων, αλλά κατόπιν της έκδοσης της απόφασης των παρατάσεων των αποσπάσεων για συμπλήρωση πενταετίας, οι εκπαιδευτικοί που πιθανόν δεν συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής αιτήματος θεραπείας κατά της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παράταση Απόσπασης Εκπαιδευτικών σε Σχολεία Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης Εξωτερικού για Συμπλήρωση Πενταετίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο ΔΙΠΟΔΕ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εργασιακές Οι εκπαιδευτικοί να έχουν συμπληρώσει τρία (3) συνολικά σχολικά έτη απόσπασης στο εξωτερικό.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο/Η αιτων/ουσα πρέπει να εχει κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Διαχείρησης ΔΙΠΟΔΕ

       Όχι Όχι

      • Νόμος 16 4415 2016 159 Α

       Περιγραφή Αποσπάσεις εκπαιδευτικών - Προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100159

      • Νόμος 29 4692 2020 111 Α

       Περιγραφή Θέματα απόσπασης εκπαιδευτικών και καθορισμού υπηρεσιακών αναγκών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100029

      • Υπουργική Απόφαση 8 83046/Η2 2020

       Περιγραφή Απόσπαση εκπαιδευτικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202687

      • Εγκύκλιος 27786/Η2 2022

       Περιγραφή Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%93%CE%99%CE%9746%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A6%CE%98%CE%91?inline=true

       ΑΔΑ 9ΓΙΗ46ΜΤΛΗ-ΦΘΑ

      • 1 Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρατάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα της ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ, του ΥΠΑΙΘ, εγκύκλιος παρατάσεων αποσπάσεων ανά σχολικό έτος για το Βόρειο Ημισφαίριο και ανά ημερολογιακό έτος για το Νότιο Ημισφαίριο

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης (ψηφιακά) - Οριστικοποίηση - Λήψη αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της συνολικά πενταετούς απόσπασης στο εξωτερικό, ο εκπαιδευτικός δύναται να αιτηθεί για παράταση της απόσπασης για ένα (1) ακόμη έτος χωρίς επιμίσθιο

       Σημειώσεις Οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της διαδικασίας καθορίζονται με την εγκύκλιο πρόσκλησης ενδιαφέροντος που εκδίδεται κάθε έτος

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των αιτήσεων παράτασης απόσπασης από τους οικείους Συντονιστές Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων παράτασης προβαίνουν στον έλεγχο των αιτήσεων παράτασης απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σε αυτούς, στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr. και ακολούθως συμπληρώνουν στο πεδίο «Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» τυχόν προβλήματα της αίτησης βάσει του ελέγχου

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού με την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων παράτασης , στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr,συμπληρώνουν το πεδίο «Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» με την εισήγησή τους για κάθε εκπαιδευτικό.

       Όχι Όχι


      • 5 Επεξεργασία αιτήσεων -Θετική εισήγηση ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα της ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ, του ΥΠΑΙΘ, επεξεργάζεται τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών και εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη προβαίνει σε θετική εισήγηση.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση αποφάσεων παράτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων εκδίδονται οι αποφάσεις παρατάσεων αποσπάσεων των εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών.

       Σημειώσεις Για την επιλογή των προς απόσπαση εκπαιδευτικών πρώτα εξετάζονται οι αιτήσεις παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών των περιπτώσεων για συμπλήρωση τριετίας και στη συνέχεια οι αιτήσεις παράτασης απόσπασης για συμπλήρωση πενταετίας. και ακολουθούν όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες συμπεριλαμβανομένων και των νέων αποσπάσεων.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.