Παρακολούθηση περιοχών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση02191e6e-62de-4771-8e41-3d8e0cf3216c 583004

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο πρόγραμμα παρακολούθησης που εφαρμόζει η αρμόδια κτηνιατρική αρχή προκειμένου να διαπιστώνει τα επίπεδα της περιττωματικής μόλυνσης, των βιοτοξινών στην σάρκα των οστράκων, του τοξινοπαραγωγού φυτοπλαγκτού στο νερό και των χημικών προσμείξεων και να λαμβάνει αντίστοιχα μέτρα για την προστασία της υγείας του καταναλωτή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Παρατηρήσεις

Στα Σχέδια Δειγματοληψίας αναγράφονται:

• οι Περιοχές Παραγωγής ΖΔΜ • οι συντεταγμένες των Σημείων Δειγματοληψίας • τα εξαλιευόμενα είδη (επιστημονικό και εμπορικό όνομα) • είδος αλιευτικού πεδίου (υδατοκαλλιέργειας ή άγρια είδη) • το είδος της δειγματοληψίας( μικροβιολογικά, βιοτοξίνες, βαρέα μέταλλα, τοξικό φυτοπλαγκτό) • συχνότητα δειγματοληψίας • Στοιχεία δειγματολήπτη • Βάθος δειγματοληψίας • Επιτρεπόμενη απόσταση απόκλισης από τις ακριβείς συντεταγμένες των σημείων δειγματοληψίας.

Η δειγματοληψία γίνεται υπό την εποπτεία των κτηνιατρικών αρχών και η συχνότητα ορίζεται από την Ενωσιακή Νομοθεσία.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρόγραμμα παρακολούθησης κατηγοριοποιημένων περιοχών παράγωγης και μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων

      Επίσημος τίτλος

      Πρόγραμμα παρακολούθησης των περιοχών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Υγειονομικές Η περιοχή παραγωγής πρέπει να έχει κατηγοριοποιηθεί με βάση την περιττωματική μόλυνση και να έχουν οριστεί αντιπροσωπευτικά σημεία δειγματοληψίας.

       Όχι Όχι

      • Κανονισμός 57-65 627 2019

       Περιγραφή ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/627 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2019 περί καθορισμού ενιαίων πρακτικών ρυθμίσεων για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0627-20211014&qid=1637828467513

      • Κανονισμός 11 624 2019

       Περιγραφή Κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/624 της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με ειδικούς κανόνες για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην παραγωγή κρέατος και για τις περιοχές παραγωγής και μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0624-20210921&qid=1669197689731

      • Κανονισμός 18 625 2017

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2017/625 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαρτίου 2017 για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02017R0625-20211028&qid=1637832848092

      • Εγκύκλιος 3671/127020/14-11-2016 2016

       Περιγραφή Ηλεκτρονική εφαρμογή «ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΖΔΜ ΚΑΙ e-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ»


      • Εγκύκλιος 1558/45852 2012

       Περιγραφή Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατηγοριοποίηση και Παρακολούθηση των Περιοχών Παραγωγής /Μετεγκατάστασης Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/dithiramalakiaalievmata-menu

      • Προεδρικό Διάταγμα 25 79 2007 95 Α

       Περιγραφή Αναγκαία μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 ΚΑΙ 882/2004 του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την οδηγία αριθ. 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100095

      • Κανονισμός 1881 2006

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1881-20210919&qid=1637835152325

      • Κανονισμός Παράρτημα ΙΙΙ, Τμήμα VΙΙ 853 2004

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0853-20210909&qid=1637834511032

      • 1 Κατάρτιση προγράμματος δειγματοληψιών ΖΔΜ στην περιοχή παραγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταρτίζεται πρόγραμμα δειγματοληψιών ΖΔΜ, στην περιοχή παραγωγής, που να εξασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι τα αντιπροσωπευτικότερα δυνατά για την εξεταζόμενη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, οι δειγματοληψίες πρέπει να διεξάγονται αυστηρά από σταθερά σημεία δειγματοληψίας, όπως αυτά καθορίζονται από τις κατά τόπους αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές.

       Σημειώσεις Οι έλεγχοι για τη μικροβιολογική ποιότητα των ΖΔΜ πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (μηνιαία βάση τουλάχιστον) ή κατά περίπτωση εάν η συλλογή δεν πραγματοποιείται τακτικά, από κάθε σημείο δειγματοληψίας. Η διενέργεια των ελέγχων για ανάλυση τοξινών στα ΖΔΜ και την παρουσία τοξινοπαραγωγού πλαγκτού στο νερό θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον εβδομαδιαία από κάθε σημείο δειγματοληψίας κατά τις περιόδους που επιτρέπεται η συλλογή. Οι έλεγχοι για την παρουσία χημικών προσμείξεων στα ΖΔΜ θα πρέπει διενεργούνται τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση από κάθε σημείο δειγματοληψίας. Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι η κτηνιατρική υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η περιοχή παραγωγής ή της έχει ανατεθεί η παρακολούθηση της περιοχής.

       Όχι Όχι


      • 2 Δειγματοληψία νερού και σάρκας ΖΔΜ και αποστολή του δείγματος στο κατάλληλο εργαστήριο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Λαμβάνεται δείγμα νερού και σάρκας ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες δειγματοληψίας και συμπληρώνονται τα κατάλληλα έντυπα.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι η κτηνιατρική υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η περιοχή παραγωγής ή της έχει ανατεθεί η παρακολούθηση της περιοχής.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή και ανάλυση του δείγματος από το εργαστήριο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το δείγμα παραλαμβάνεται από το οικείο εργαστήριο και ελέγχεται με την κατάλληλη μέθοδο ανάλογα με την παράμετρο. Το αποτέλεσμα κοινοποιείται στη δειγματίζουσα αρχή.

       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή του αποτελέσματος ανάλυσης και αξιολόγηση αυτού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή του εργαστηριακού αποτελέσματος ανάλυσης και αξιολόγηση αυτού ως προς τη συμμόρφωσή του με τα νομοθετικά όρια.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι η κτηνιατρική υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η περιοχή παραγωγής ή της έχει ανατεθεί η παρακολούθηση της περιοχής.

       Ναι Όχι


      • 5 Απόφαση για τη λειτουργία της περιοχής παραγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη συμμορφούμενου αποτελέσματος και ανάλογα με την κατηγοριοποίηση της περιοχής παραγωγής και την παράμετρο ανάλυσης, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε έκδοση απόφασης λήψης μέτρων η οποία περιγράφει ακριβώς τα μέτρα που λαμβάνονται. Σε περίπτωση συμμορφούμενου αποτελέσματος και ανάλογα με την παράμετρο ανάλυσης, είτε συνεχίζει η λειτουργία μιας ανοιχτής περιοχής παραγωγής είτε γίνεται άρση, μερική ή ολική, τυχόν μέτρων που ισχύουν για την περιοχή παραγωγής. Οι αποφάσεις λήψης και άρσης μέτρων κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους φορείς και αναρτώνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή "ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΖΔΜ ΚΑΙ e-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ" Απαιτείται να έχουν Αριθμό Ανάρτησης στη Διαύγεια (ΑΔΑ).

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι η κτηνιατρική υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η περιοχή παραγωγής ή της έχει ανατεθεί η παρακολούθηση της περιοχής.

       Ναι Ναι


      • 6 Μη αποδοχή παραλαβής του δείγματος από το εργαστήριο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που το δείγμα φτάσει στο εργαστήριο σε θερμοκρασία υψηλότερη από την απαιτούμενη ή η γενικότερη κατάστασή του δεν πληροί τις απαιτήσεις που έχουν δοθεί με τις οδηγίες δειγματοληψίας, το δείγμα απορρίπτεται.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.