Παρακολούθηση προϋπολογισμών φορέων υποτομέα ΟΤΑ μέσω των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4650bd2f-12fb-4ac7-8351-95d59f6e5cf4 465021

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά στην παρακολούθηση από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών τους Προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης. Η διαδικασία απευθύνεται στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τα Νομικά τους Πρόσωπα που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

3 μήνες

Παρατηρήσεις

Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο Προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος. Το ΟΠΔ έκαστου OTA περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου ή της Περιφέρειας και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Αντίστοιχα, το ΟΠΔ των συνδέσμων, των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι του ενός φορείς και των περιφερειακών ταμείων ανάπτυξης περιλαμβάνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων των εν λόγω φορέων.

Ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας, αποτελεί το βασικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών για την άντληση και επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων των ΟΤΑ (στοιχεία εσόδων εξόδων, μητρώου δεσμεύσεων, ισολογισμού (διαθέσιμα, δάνεια, υποχρεώσεις), ισοζυγίου γενικής λογιστικής, ενδοκυβερνητικών συναλλαγών κτλ). Η υποβολή των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Εγκύκλιο 9/2018 (παρ. Β και Δ), είτε δηλαδή αυτόματα μέσω δύο (2) κατάλληλων διαδικτυακών υπηρεσιών – διεπαφών (web services), είτε με μεταφόρτωση αρχείων xml ή /xls στη διαδικτυακή εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats.

Στο πλαίσιο της συλλογής οικονομικών και λοιπών στοιχείων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις αντίστοιχες Διεύθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει δημιουργηθεί ο Ειδικός Διαδικτυακός Τόπος https://aftodioikisi.ypes.gr/, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Με το σύστημα αυτό επιδιώκεται η διευκόλυνση των φορέων στην παροχή των εκάστοτε αναγκαίων στοιχείων που δεν μπορούν προς το παρόν να συλλεχθούν από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Τελευταία ενημέρωση

21/10/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με την χρήση προσωπικών κωδικών στον Κόμβο διαλειτουργικότητας.

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παρακολούθηση των Προϋπολογισμών και έλεγχος επίτευξης των Οικονομικών Στόχων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης μέσω του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ).

      Επίσημος τίτλος

      Στοχοθεσία και έλεγχος ορθής εκτέλεσης των Προϋπολογισμών φορέων Γενικής Κυβέρνησης μέσω του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ).

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Κόμβος Διαλειτουργικότητας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Υπόχρεοι υποβολής Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών είναι οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ψήφιση του προϋπολογισμού απο το Δημοτικό/Περιφερειακό/Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική για αυτό το σκοπό συνεδρίαση. Το Δημοτικό/Περιφερειακό/Διοικητικό Συμβούλιο έως τις δέκα πέντε (15) Νοεμβρίου έκαστου έτους ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης σε ειδική για αυτό το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ανάρτηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης στη Διαύγεια και στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Κατά την υποβολή του ΟΠΔ στην αρμόδια για έλεγχο Αποκεντρωμένη Διοίκηση, οι στατιστικοί ανταποκριτές αναρτούν τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στην Διαύγεια και στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του οποίου παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Έλεγχος και έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. Κατόπιν ανάρτησής τους στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαύγεια, η αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση ασκεί τον έλεγχο επί του Προϋπολογισμού και του ΟΠΔ και έως 31 Δεκεμβρίου επικυρώνει τον Προϋπολογισμό και εγκρίνει το ΟΠΔ.

       Όχι Όχι

      • Εγκύκλιος 785 2021

       Περιγραφή Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022.

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2021/11/eggr81251-1-01112021OE.pdf

       ΑΔΑ 65ΥΥ46ΜΤΛ6-6Γ8

      • Επίσημο έγγραφο 6553 2020

       Περιγραφή Υποβολή Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - Υποχρεώσεις στατιστικών ανταποκριτών (ΟΔΗΓΙΕΣ σε ΙΣΧΥ).

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2020/01/eggr6553-27012020.pdf

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 34574 2018 2942 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202942

      • Νόμος 4555 2018 133 Α

       Περιγραφή Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100133

      • Νόμος 64 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Κατάρτιση και Έγκριση των Προϋπολογισμών των ΟΤΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Νόμος 4111 2013 18 Α

       Περιγραφή Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Εγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100018

      • 1 Έκδοση Εγκύκλιων οδηγιών υποβολής Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων των Δήμων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εν όψει της κατάρτισης των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης έκαστου έτους, λόγω της τροποποίησης των κωδικών αριθμών εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού και προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική η παρακολούθηση των προϋπολογισμών, το Υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει εγκύκλιο με την νέα αντιστοίχιση των κατηγοριών (γραμμών) των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους με τους κωδικούς του προϋπολογισμού.

       Σημειώσεις Η Διανομή της εγκυκλίου οδηγιών και των πρότυπων αρχείων πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης Εγγράφων, πρωτοκόλλου, ροών εργασιών και δραστηριοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών "ΊΡΙΔΑ". Τα ανωτέρω αναρτώνται επίσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στην ενότητα Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση - Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ - Αναζήτηση ΟΠΔ.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αρχείου Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης (ΟΠΔ) υποβάλλονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας με μέριμνα των στατιστικών ανταποκριτών. Για την υποβολή των ΟΠΔ στην εν λόγω εφαρμογή χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά τα πρότυπα αρχεία excel που αποστέλλονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

       Σημειώσεις Συγκεκριμένα, όταν υποβάλλεται ένας Πίνακας Οικονομικής Στοχοθεσίας για έγκριση από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και προς έλεγχο από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, οι στατιστικοί ανταποκριτές προβαίνουν στις εξής ενέργειες : α) μεταφέρουν τον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας στο αντίστοιχο πρότυπο αρχείο excel β) ονομάζουν το αρχείο xls ή xlsx σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, γ) αναρτούν το αρχείο στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας μέσω της εφαρμογής http://komvos.ypes.gr/stats, μέσω της λειτουργίας «Εισαγωγή αναφοράς» (επιλογή αναφοράς «Στοιχεία στοχοθεσίας»). Το ΟΠΔ των ΟΤΑ περιλαμβάνει και τους Πίνακες Οικονομικής Στοχοθεσίας των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που αυτά έχουν συστήσει, ο στατιστικός ανταποκριτής κάθε δήμου ή περιφέρειας είναι υπεύθυνος εφαρμογής της ως άνω διαδικασίας και για τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας των νομικών προσώπων που περιλαμβάνονται στο ΟΠΔ του φορέα. Οι στατιστικοί ανταποκριτές των λοιπών φορέων (σύνδεσμοι, πολυμετοχικές επιχειρήσεις, περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης) φέρουν αντίστοιχα την ευθύνη υποβολής των ΟΠΔ των δικών τους φορέων στην εφαρμογή. Ο ψηφισμένος Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης αποστέλλονται επίσης και σε έντυπη μορφή από το Δημοτικό/Περιφερειακό/Διοικητικό Συμβούλιο προς την αρμόδια για έλεγχο Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Επιπρόσθετα αναρτώνται και στο πρόγραμμα "Διαύγεια".

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος επίτευξης στόχων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει το βαθμό επίτευξης των στόχων κατά την διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλουν οι ίδιοι οι φορές στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας σε μηνιαία βάση.

       Σημειώσεις Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και των εντοπισμό αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων κατά την διάρκεια του έτους, β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εξόδων του έτους και γ) Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά την διάρκεια του έτους. Ο αρμόδιος υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, εισέρχεται με τους προσωπικούς του κωδικούς στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και εξετάζει μεσω του αυτοματοποιημένου ελέγχου και την χρήση αρχείου excel την συμμόρφωση των υποβληθέντων Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων των υπόχρεων φορέων με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από την ΚΥΑ καθορισμού της διαδικασίας στοχοθεσίας και υπολογισμού των οικονομικών αποτελεσμάτων.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό αποκλίσεων, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ λαμβάνει υπόψη τις εξής παραμέτρους: α) Την πορεία είσπραξης των εσόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους, β) την πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους και γ) την εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με την ΚΥΑ στοχοθεσίας, για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων οικονομικού αποτελέσματος και τους αντίστοιχους τριμηνιαίους στόχους που έχουν τεθεί στους πίνακες στοχοθεσίας των υπόχρεων φορέων, ο αρμόδιος υπάλληλος του υπουργείου Εσωτερικών εξετάζει διακριτά τους φορείς που καταρτίζουν ετήσιο προϋπολογισμό σε ταμειακή λογιστική βάση και τους φορείς που καταρτίζουν ετήσιο προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη λογιστική βάση.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόκλιση Ιδίων Εσόδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόκλιση Ιδίων Εσόδων υπολογίζεται από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ μόνο για τους Δήμους, τις Περιφέρειες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Υποτομέα των ΟΤΑ.

       Σημειώσεις Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων στις κατηγορίες "Ίδια Έσοδα" και "Έσοδα προηγούμενων Οικονομικών Ετών" σε σχέση με τους αντίστοιχους τριμηνιαίους στόχους.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόκλιση Ισοζυγίου για Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη λογιστική βάση, υπολογίζεται σωρευτικά α) η απόκλιση των πραγματοποιηθέντων εσόδων, β) η απόκλιση των πραγματοποιηθέντων εξόδων, γ) η απόκλιση Ισοζυγίου ΟΠΔ ως η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενέργειες Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν κατά τον τριμηνιαίο έλεγχο, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ διαπιστώσει αρνητική απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ ή Ιδίων Εσόδων άνω του 10%, οφείλει να ενημερώσει τον φορέα, την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.

       Σημειώσεις Η ενημέρωση απο την Γραμματεία του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ προς τους υπόχρεους για διόρθωση των αρνητικών αποκλίσεων ΟΠΔ φορείς, πραγματοποιείται με τη χρήση φυσικού ταχυδρομείου.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενέργειες Υπόχρεου Φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπόχρεος φορέας υποχρεούται να ανταποκριθεί άμεσα ενημερώνοντας το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν για την διόρθωση της απόκλισης. Για τα Νομικά Πρόσωπα, η εκατέρωθεν ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω του οικείου ΟΤΑ ο οποίος φέρει και την ευθύνη της ενημέρωσης του Παρατηρητηρίου.

       Σημειώσεις Η απάντηση του υπόχρεου φορέα προς τη Γραμματεία του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, αναφορικά με την ενημέρωση που έλαβε για τις αρνητικές αποκλίσεις ΟΠΔ, πραγματοποιείται με τη χρήση φυσικού ταχυδρομείου.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.