Παραμονή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας στην ενεργό υπηρεσία και μετά την κατάληψή τους από το όριο ηλικίας του βαθμού τους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf987fd15-341e-48ed-a102-dc1839a4d728 987153

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διατήρηση στην ενέργεια Αξιωματικών μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους και απευθύνεται στους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, στους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων και στους Αξιωματικούς του Ν.3686/2008 και επιθυμούν την παραμονή τους για ένα (1) επιπλέον έτος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

25/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την περαιτέρω παραμονή στο Σώμα για ένα (1) επιπλέον έτος και μετά την κατάληψη από το όριο ηλικίας.

Σημειώσεις

Η αίτηση, υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στην Υπηρεσία που υπηρετεί και αποστέλλεται ιεραρχικά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Επί της αίτησης συντάσσεται έκθεση εγχειρίσεως και αιτιολογημένη πρόταση του προϊσταμένου του/της.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.
    
    Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διατήρηση στην ενέργεια Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και μετά την κατάληψή τους από το όριο ηλικίας του βαθμού τους

      Επίσημος τίτλος

      Παραμονή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας στην ενεργό υπηρεσία και μετά την κατάληψή τους από το όριο ηλικίας του βαθμού τους


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ηλικιακές Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων Ελληνικής Αστυνομίας είναι κατά βαθμούς το εξής: Αντιστράτηγος Αρχηγός 66° έτος, Αντιστράτηγος 64° έτος, Υποστράτηγος 63° έτος, Ταξίαρχος 62° έτος, Αστυνομικός Διευθυντής 60° έτος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής 58° έτος, Αστυνόμος Α΄ 57° έτος, Αστυνόμος Β΄ 55° έτος, Υπαστυνόμος Α΄ 55° έτος, Υπαστυνόμος Β΄ 55° έτος. Το όριο ηλικίας των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων είναι κατά βαθμό αυξημένο κατά δύο (2) έτη από το όριο ηλικίας των αξιωματικών γενικών καθηκόντων, πλην των Υγειονομικών Αξιωματικών Ιατρών και Οδοντιάτρων και των Κληρικών, για τους οποίους αυξάνεται κατά πέντε (5) έτη. Για τον υπολογισμό της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ως χρονολογία γέννησης λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Όσοι από τους αξιωματικούς φέρουν βαθμό μέχρι Αστυνομικού Διευθυντή και καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του π.δ. 24/1997 μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, δήλωση, η οποία δεν ανακαλείται, για την περαιτέρω παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία, οι μεν Αστυνομικοί Διευθυντές για ένα (1) έτος, οι δε λοιποί Αξιωματικοί μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές
       1. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, για κάθε έτος, ύστερα από απόφαση, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, του αρμοδίου συμβουλίου κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο συνεκτιμά τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, την αιτιολογημένη πρόταση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας των ενδιαφερομένων επί της δήλωσής των και τα τηρούμενα στους ατομικούς τους φακέλους και λοιπά ατομικά έγγραφα στοιχεία, ιδίως αυτά που αφορούν στην πειθαρχία τους, την εν γένει κατάσταση της υγείας τους και την αποδοτικότητά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
       2. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, όσοι στον κατεχόμενο βαθμό είτε κρίθηκαν δυσμενώς είτε αξιολογήθηκαν με βαθμό που δικαιολογεί για τους ομοιόβαθμούς τους δυσμενή κρίση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του π.δ. 24/1997, ή καθ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν έχει παρέλθει ο αυτοτελώς οριζόμενος στην παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 120/2008 χρόνος διαγραφής, ή έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα με απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κάποιο αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999, ή έχουν απουσιάσει από τα καθήκοντα τους πλέον του εξαμήνου την τελευταία διετία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απουσία τους η οφειλόμενη σε ανίατη ή δυσίατη νόσο ή σε νόσο, πάθηση ή βλάβη που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 49 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στο όριο ηλικίας των Αξιωματικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • 1 Παραπομπή σε Συμβούλιο Κρίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας και υπέβαλαν αίτηση παραμονής για ένα (1) επιπλέον έτος, παραπέμπονται στα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων τα οποία συνεδριάζουν εντός μηνός Νοεμβρίου προκειμένου να αποφασίσουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις παραμονής τους στο Σώμα.

       Σημειώσεις Για τους μη συμπληρούντες τις προϋποθέσεις εφαρμόζεται η διαδικασία της αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση διαπιστωτικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για τους Αξιωματικούς που αποφασίστηκε η περαιτέρω παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία για ένα (1) επιπλέον έτος και μετά την κατάληψη από το όριο ηλικίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση διαπιστωτικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Kοινοποίηση της διαπιστωτικής πράξης, στις Υπηρεσίες των ενδιαφερόμενων για ενημέρωσή τους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.