Παραμονή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας στην ενεργό υπηρεσία και μετά τη συμπλήρωση 35ετούς πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7b904b4e-dd5e-44d1-b38d-ecba51a4d8c9 790445

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διατήρηση στην ενέργεια Αξιωματικών μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, που συμπληρώνουν 35 έτη πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας και απευθύνεται στους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, στους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων και επιθυμούν την παραμονή τους και μετά τη συμπλήρωση αυτής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την περαιτέρω παραμονή στο Σώμα και μετά τη συμπλήρωση 35ετούς πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας.

Σημειώσεις

Η αίτηση, υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στην Υπηρεσία που υπηρετεί και αποστέλλεται ιεραρχικά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Επί της αίτησης συντάσσεται έκθεση εγχειρίσεως και αιτιολογημένη πρόταση του προϊσταμένου του/της.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.
    
    Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διατήρηση στην ενέργεια Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και μετά τη συμπλήρωση 35ετούς πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας

      Επίσημος τίτλος

      Παραμονή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας στην ενεργό υπηρεσία και μετά τη συμπλήρωση 35ετούς πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Οι αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή που συμπληρώνουν 35ετία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους των κρίσεων και επιθυμούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία και μετά τη συμπλήρωση αυτής, δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση, που δεν ανακαλείται, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών πριν από τη συμπλήρωσή της.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές 1. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, ύστερα από απόφαση, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, του αρμοδίου συμβουλίου κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο συνεκτιμά τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, την αιτιολογημένη πρόταση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας των ενδιαφερομένων επί της δήλωσής των και τα τηρούμενα στους ατομικούς τους φακέλους και λοιπά ατομικά έγγραφα στοιχεία, ιδίως αυτά που αφορούν στην πειθαρχία τους, την εν γένει κατάσταση της υγείας τους και την αποδοτικότητά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 2. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, όσοι στον κατεχόμενο βαθμό είτε κρίθηκαν δυσμενώς είτε αξιολογήθηκαν με βαθμό που δικαιολογεί για τους ομοιόβαθμούς τους δυσμενή κρίση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του π.δ. 24/1997, ή καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν έχει παρέλθει ο αυτοτελώς οριζόμενος στην παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 120/2008 χρόνος διαγραφής, ή έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα με απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κάποιο αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999, ή έχουν απουσιάσει από τα καθήκοντά τους πλέον του εξαμήνου την τελευταία διετία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απουσία τους η οφειλόμενη σε ανίατη ή δυσίατη νόσο ή σε νόσο, πάθηση ή βλάβη που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

       Όχι Όχι

      • 3 Ασφαλιστικές Για τον υπολογισμό της 35ετίας προσμετρείται η πραγματικώς διανυθείσα υπηρεσία στα Σώματα Ασφαλείας, τις Ένοπλες Δυνάμεις, και τις λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη. Κατ` εξαίρεση, δεν προσμετρείται η υπηρεσία που παρασχέθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις προς εκπλήρωση υποχρέωσης κληρωτού ή εφέδρου.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 50 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας των Αξιωματικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • 1 Παραπομπή σε Συμβούλιο Κρίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή που συμπληρώνουν 35 έτη πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας και υπέβαλαν αίτηση παραμονής, παραπέμπονται στα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων τα οποία συνεδριάζουν εντός μηνός από τη συμπλήρωσή της, προκειμένου να αποφασίσουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις παραμονής τους στο Σώμα.

       Σημειώσεις Για τους μη συμπληρούντες τις προϋποθέσεις εφαρμόζεται η διαδικασία της αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω συμπληρώσεως 35 ετών πραγματικής κ συντάξιμης υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση διαπιστωτικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για τους Αξιωματικούς που αποφασίστηκε η περαιτέρω παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία και μετά τη συμπλήρωση 35ετούς πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση διαπιστωτικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Kοινοποίηση της διαπιστωτικής πράξης, στις Υπηρεσίες των ενδιαφερόμενων για ενημέρωσή τους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.