Παραμονή στην Ελληνική Αστυνομία Ανθυπαστυνόμων Αρχιφυλάκων πέραν του Ορίου Ηλικίας κατόπιν Αίτησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση46fdf3c1-7e63-4c9b-ac46-42bb6025b0ef 463176

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην διατήρηση στην ενεργό υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, πέραν του ορίου ηλικίας, για ένα έτος, μέχρι και τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας και απευθύνεται στους Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμους του Σώματος, που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό τους (55ο έτος).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

 1. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει από την υποβολή της αίτησης των ενδιαφερόμενων στις Υπηρεσίες τους.
 2. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, όσοι στον κατεχόμενο βαθμό είτε κρίθηκαν δυσμενώς είτε αξιολογήθηκαν με βαθμό που δικαιολογεί για τους ομοιόβαθμούς τους δυσμενή κρίση, ή καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν έχει παρέλθει ο αυτοτελώς οριζόμενος στην παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 120/2008 χρόνος διαγραφής, ή έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα με απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κάποιο αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 ή έχουν απουσιάσει από τα καθήκοντά τους πλέον του εξαμήνου την τελευταία διετία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απουσία τους η οφειλόμενη σε ανίατη ή δυσίατη νόσο ή σε νόσο, πάθηση ή βλάβη που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

Τελευταία ενημέρωση

25/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση παραμονής στην ενέργεια, πέραν του ορίου ηλικίας.

Σημειώσεις

Όσοι από τους Ανθυπαστυνόμους και Αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλουν έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, δήλωση, που δεν ανακαλείται, περαιτέρω παραμονής στην ενεργό υπηρεσία του Σώματος για ένα έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θεωρείται ότι το 60ο έτος συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Η αίτηση, υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στην Υπηρεσία που υπηρετεί και αποστέλλεται ιεραρχικά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Επί της αίτησης συντάσσεται έκθεση εγχειρίσεως.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αν η κρίση για διατήρηση ενδιαφερόμενου στην ενέργεια, πέραν του ορίου ηλικίας, για ένα έτος από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων είναι δυσμενής, η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο, την απόφαση αυτή. Έκαστος δυσμενώς κρινόμενος, δικαιούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση, να υποβάλλει αίτηση επανάκρισης στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων. Η μη άσκηση αίτησης επανάκρισης έχει ως αποτέλεσμα την τελεσιδικία της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόφαση διατήρησης κατώτερου αστυνομικού προσωπικού στην ενέργεια, πέραν του ορίου ηλικίας.

      Επίσημος τίτλος

      Παραμονή στην Ελληνική Αστυνομία Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων πέραν του ορίου ηλικίας κατόπιν αίτησης.


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Το όριο ηλικίας, μέχρι το οποίο, το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, επιτρέπεται να υπηρετεί, είναι το 55ο έτος της ηλικίας τους. Μπορούν, όμως εφόσον επιθυμούν, να υποβάλουν έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, δήλωση, που δεν ανακαλείται, περαιτέρω παραμονής στην ενεργό υπηρεσία του Σώματος για ένα έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους. Επισημαίνεται ότι, για την έξοδο του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας από την υπηρεσία, λόγω ορίου ηλικίας, ως χρονολογία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι ενδιαφερόμενοι παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία για κάθε έτος, ύστερα από κρίση του Συμβουλίου Κρίσης, το οποίο συνεκτιμά κυρίως την πειθαρχία τους, την εν γένει κατάσταση της υγείας τους και την απόδοσή τους, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τους ατομικούς τους φακέλους.

       Όχι Όχι

      • 1 Ταυτοποιητικό έγγραφο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτοποιητικό έγγραφο       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 25 παρ. 1 και 6, 47 παρ. 1 και 2 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στο όριο ηλικίας κατά βαθμούς του αστυνομικού προσωπικού και στα Συμβούλια κρίσης αστυφυλάκων, αρχιφυλάκων και ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 παρ. 2 128 2010 221 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην παραμονή στο Σώμα αστυνομικού προσωπικού πέραν του ορίου ηλικίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100221

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 202 1989 97 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη σύνθεση του Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100097

      • Νόμος 14 παρ. 5 1339 1983 35 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στο δικαίωμα προσφυγής των δυσμενώς κρινόμενων στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης, έστω και αν η δυσμενής κρίση είχε αποφασισθεί με παμψηφία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100035

      • Νομοθετικό Διάταγμα 16 παρ. 1 περ. β΄ 935 1971 149 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην απόλυση λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100149

      • Νομοθετικό Διάταγμα 26 παρ. 1, 29, 30 και 33 παρ.1. 974 1971 189 Α

       Περιγραφή Γενικές διατάξεις κρίσεων και διατάξεις που αφορούν στη σύγκληση Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου, στη λειτουργία Συμβουλίων, στη σύνταξη πρακτικών και πινάκων και στην προσφυγή των δυσμενώς κριθέντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100189

      • Νομοθετικό Διάταγμα 9 παρ. 3, 14, 15, 16, 17 παρ. 1. 649 1970 176 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν, στην αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των ουσιαστικών προσόντων που ισχύουν για τους αξιωματικους και στους Ανθυπαστυνόμους, στη διαδικασία σύγκλησης των Συμβουλίων Κρίσης, στη σύνταξη πρακτικού και στην επανάκριση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100176

      • Νομοθετικό Διάταγμα 13 παρ. 1 περ. β΄, 15 και 45 343 1969 238 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην αποστρατεία ένεκα ορίου ηλικίας των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και στην αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τους Αξιωματικούς Ελληνικής Αστυνομίας, στους Ανθυπαστυνόμους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19690100238

      • Προεδρικό Διάταγμα 14 παρ. 6 373 2002 320 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει ότι, οι λοιπές διατάξεις νομοθετημάτων, που ισχύουν κάθε φορά για τους Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες γενικών καθηκόντων, εφαρμόζονται ανάλογα και για το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100320

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 παρ. 1 241 1999 200 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην υπαγωγή των υπηρετούντων Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων στο προβλεπόμενο από την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1481/1984, όριο ηλικίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100200

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 παρ. 2 περ. α΄ και β΄, 3 και 4 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην ακυρότητα διοικητικής πράξης που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ. 1 περ ιε΄ 62 2019 101 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση βεβαίωσης από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τη δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης που αφορά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ίδιου φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100101

      • 1 Παραλαβή αιτήσεων παραμονής στην ενέργεια, πέραν του ορίου ηλικίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, για παραμονή τους στην ενέργεια, πέραν του ορίου ηλικίας, για ένα (1) έτος.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύγκληση Συμβουλίου Κρίσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή σύγκλησης του Συμβουλίου Κρίσης από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (για τους έχοντες βαθμό έως Αρχιφύλακα) και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (για τους έχοντες βαθμό Ανθυπαστυνόμου), προς κρίση των αιτούντων την παραμονή τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης. Σύνταξη πρακτικού εις διπλούν.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης παραμονής στην ενεργό υπηρεσία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για τη παραμονή στην ενεργό υπηρεσία για ένα (1) έτος, των Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων που κρίθηκαν ευμενώς απο το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης. Η απόφαση παραμονής, κοινοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή της απο το αρμόδιο όργανο, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 5 Χορήγηση βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χορήγηση από την Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση απόφασης παραμονής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Kοινοποίηση της απόφασης παραμονής, στις Υπηρεσίες των ενδιαφερόμενων για ενημέρωσή τους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.