Παραχώρηση ακινήτου, κατά χρήση, με δημοπρασία έναντι τιμήματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0f299dba-b86d-40df-bb6a-a5e90b571f72 720874

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

(
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

18 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης της οικείας περιφερειακής ενότητας, για την παραχώρηση ακινήτου άνω των 8 στρεμμάτων και έως 100 στρεμμάτων, κατά χρήση, με δημοπρασία, έναντι τιμήματος και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης ποικίλει ανάλογα με την ανταπόκριση των συνεργαζόμενων υπηρεσιών και φορέων εκτός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για παραχώρηση ακινήτου από φυσικά και νομικά πρόσωπα


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Ειδική Προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, για οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση ακινήτου, κατά χρήση, με δημοπρασία έναντι τιμήματος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Το προς παραχώρηση ακίνητο θα πρέπει να είναι άνω των 8 στρεμμάτων και έως 100 στρεμμάτων.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η χρήση του ακινήτου προς παραχώρηση θα πρέπει να αποσκοπεί σε συγκεκριμένες χρήσεις και για αναπτυξιακούς λόγους, όπως α. για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, β. για την ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τουριστικών μονάδων και εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γ. για αγροτική χρήση, όπως καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, εγκαταστάσεων θερμοκηπίων, ίδρυση ή επέκταση κτηνοτροφικών μονάδων και ίδρυση ή επέκταση ιχθυογεννητικών μονάδων.

       Όχι Όχι

      • 1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε δημοπρασία ίση με το 10% επί του ορίου προσφοράς. Υπό τον όρο ότι μετά την έκδοση της απόφασης παραχώρησης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με άλλη, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος τιμήματος, για την εξασφάλιση της καταβολής του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης.

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου σε ΕΓΣΑ 87 Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου σε ΕΓΣΑ 87

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος Πιστοποιητικό κτηματολογικό

       Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ktimanet.gr/TameioCertificates/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2535

      • Νόμος 4, παρ. 2β, 2γ, 2δ 4061 2012 66 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την παραχώρηση ακινήτου, κατά χρήση, με δημοπρασία έναντι τιμήματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100066

      • 1 Παραλαβή αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην οικεία περιφερειακή ενότητα που υπάγεται το ακίνητο.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση χρεώνεται στο αρμόδιο Τμήμα της οικείας περιφερειακής ενότητας, όπου αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει σε έλεγχο των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης προσδιορισμού χρήσης γης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει απόφαση προσδιορισμού χρήσης γης.

       Όχι Όχι


      • 4 Παροχή απόψεων από αρμόδιες υπηρεσίες εκτός του ΥπΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απόψεις από Εφορεία Αρχαιοτήτων, Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων, Δασαρχείο, Υπηρεσία Δόμησης-Πολεοδομία αρμόδιου Δήμου και πληροφόρηση από Περιφερειακή Ενότητα-Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

       Σημειώσεις Όσον αφορά το ακίνητο για ζητήματα όπως πχ. αν βρίσκεται σε προστατευόμενο χώρο ή ζώνη μνημείων, ως προς τη μορφή του ή αν είναι γη υψηλής παραγωγικότητας.

       Όχι Όχι


      • 5 Παροχή απόψεων του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων του ΥπΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της οικείας περιφερειακής ενότητας ζητεί από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων του Υπουργείου ΑΑΤ να παρέχουν απόψεις για την παραχώρηση.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή εγγράφου για την καταμέτρηση ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα της οικείας περιεφερειακής ενότητας εν συνεχεία αποστέλλει έγγραφο προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών-Τμήμα Τοπογραφικής του Υπουργείου ΑΑΤ για την καταμέτρηση του ακινήτου.

       Σημειώσεις Εφόσον διεκπεραιωθούν όλα τα προηγούμενα βήματα.

       Όχι Όχι


      • 7 Πρόσκληση προς την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας περιφέρειας για εκτίμηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας προβαίνει στον καθορισμό του τιμήματος του ακινήτου.

       Όχι Όχι


      • 8 Διακήρυξη Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διακηρύσσεται η δημοπρασία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ ένα (1) μήνα πριν τη διεξαγωγή της.

       Όχι Όχι


      • 9 Διεξαγωγή Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποίηση της δημοπρασίας από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 10 Πρακτικά της Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφονται τα πρακτικά από τα μέλη της Επιτροπής που τη διενήργησε και από τον τελευταίο πλειοδότη.

       Όχι Όχι


      • 11 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γνωμοδοτεί σχετικά με την παραχώρηση του ακινήτου.

       Όχι Όχι


      • 12 Έκδοση απόφασης παραχώρησης ακινήτου, κατά χρήση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης "Παραχώρησης ακινήτου, κατά χρήση, με δημοπρασία έναντι τιμήματος" από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη.

       Σημειώσεις Η απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.