Παραχώρηση ακινήτου έως 8 στρέμματα, κατά χρήση, χωρίς δημοπρασία, έναντι τιμήματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa078f451-9690-404a-83d0-122dc0660417 424262

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης παραχώρησης χρήσης ακινήτου του δημοσίου, εμβαδού έως 8 στρεμμάτων, χωρίς να γίνει δημοπρασία, με τίμημα. Απευθύνεται σε αγρότες με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης ποικίλει ανάλογα με την ανταπόκριση των συνεργαζόμενων υπηρεσιών και φορέων εντός και εκτός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση παραχώρησης ακινήτου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής- αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/10, όπου ορίζεται ότι ο οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση ακινήτου, κατά χρήση, χωρίς δημοπρασία, έως 8 στρέμματα έναντι τιμήματος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email, Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Ο αιτών πρέπει να είναι κατά επάγγελμα αγρότης

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Επιτρέπεται η παραχώρηση, κατά χρήση, ακινήτου έως 8 στρεμμάτων, χωρίς δημοπρασία σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

       Όχι Όχι

      • 1 Τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ 87 Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ 87

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος Πιστοποιητικό κτηματολογικό

       Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ktimanet.gr/TameioCertificates/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2535

      • Νόμος 4 4061 2012 66 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παράγραφο 2α επιτρέπεται η παραχώρηση, κατά χρήση, ακινήτου έως 8 στρεμμάτων, χωρίς δημοπρασία, σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Εφόσον καταθέσουν αίτηση περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι για παραχώρηση της χρήσης του ίδιου ακινήτου, διενεργείται δημοπρασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100066

      • Νόμος 37 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Μετά την παρ. 2 του αρ. 4 του ν.4061/12 προστίθεται παράγραφος 2α σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η παραχώρηση, κατά χρήση, ακινήτου έως 8 στρεμμάτων, χωρίς δημοπρασία, σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Εφόσον καταθέσουν αίτηση περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι για παραχώρηση της χρήσης του ίδιου ακινήτου, διενεργείται δημοπρασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην οικεία περιφερειακή ενότητα που υπάγεται το ακίνητο.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της οικείας περιφερειακής ενότητας εξετάζει την πληρότητα της αίτησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποδοχή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αποδέχεται την αίτηση και προχωρά τη διαδικασία.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα απορρίπτει την αίτηση και σταματά τη διαδικασία.

       Ναι Ναι


      • 5 Έκδοση απόφασης προσδιορισμού χρήσης γης από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει απόφαση προσδιορισμού χρήσης γης.

       Όχι Όχι


      • 6 Παροχή απόψεων από τις αρμόδιες κατά περίπτωση γνωμοδοτικές υπηρεσίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απόψεις από Εφορεία Αρχαιοτήτων, Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων, Δασαρχείο, Υπηρεσία Δόμησης-Πολεοδομία αρμόδιου Δήμου και πληροφόρηση από Περιφερειακή Ενότητα-Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

       Σημειώσεις Όσον αφορά το ακίνητο για ζητήματα όπως πχ. αν βρίσκεται σε προστατευόμενο χώρο ή ζώνη μνημείων, ως προς τη μορφή του ή αν είναι γη υψηλής παραγωγικότητας.

       Όχι Όχι


      • 7 Παροχή απόψεων του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων του ΥπΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα ζητεί από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να παρέχει απόψεις για την επικείμενη παραχώρηση.

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή εγγράφου για την καταμέτρηση ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα αποστέλλει έγγραφο προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών-Τμήμα Τοπογραφικής του Υπουργείου ΑΑΤ για την καταμέτρηση του ακινήτου.

       Σημειώσεις Εφόσον διεκπεραιωθούν όλα τα προηγούμενα βήματα.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση απόφασης παραχώρησης του ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης "Παραχώρησης ακινήτου έως 8 στρεμμάτων, κατά χρήση, χωρίς δημοπρασία, έναντι τιμήματος", από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη.

       Σημειώσεις Η απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.