Παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου κατόπιν δημοπρασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3d43c872-68f9-4653-bc8c-f9f77bd5323e 343872

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διευθύνσεις Οικονομκών Υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

(
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παραχώρηση κατόπιν δημοπρασίας και με αντάλλαγμα δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ευρισκόμενου εντός δημοτικού κοινόχρηστου χώρου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Οικονομκών Υπηρεσιών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

10 έτη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία εφαρμόζεται για το 70% επί του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων περιπτέρων του δήμου, καθώς οι απομένουσες θέσεις (30%) παραχωρούνται απευθείας σε πολίτες που πληρούν ειδικά κριτήρια.

Τελευταία ενημέρωση

29/02/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή του άρθρου 227 του ν.3852/2010
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή τους. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου κατόπιν δημοπρασίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ποσού ίσου με το 1/10 της τιμής εκκίνησης που ορίζεται κάθε φορά στη διακήρυξη.

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 2 Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος από τον τελευταίο πλειοδότη για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης, ποσού ίσου με το 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής και επαναφοράς της προτέρας κατάστασης.

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από τον εκάστοτε δήμο και ορίζονται ρητά στη σχετική κάθε φορά διακήρυξη. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από τον εκάστοτε δήμο και ορίζονται ρητά στη σχετική κάθε φορά διακήρυξη.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 76 4257 2014 93 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση υποπαραγράφου ΣΤ2 άρθρου πρώτου ν.4093/2012 "Ρυθμίσεις για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών έναντι ανταλλάγματος".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100093

      • Νόμος 72, 67 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 72: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής, Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 3548 2007 68 Α

       Περιγραφή Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100068

      • Προεδρικό Διάταγμα 270 1981 77 Α

       Περιγραφή Καθορισμός οργάνων, διαδικασίας και όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100077

      • Νόμος 9, 53, 54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 9 Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει την παραχώρηση με δημοπρασία του δικαιώματος εκμετάλλευσης ενός ή περισσοτέρων περιπτέρων εντός δημοτικών κοινόχρηστων χώρων.

       Σημειώσεις Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την έκδοση της εν λόγω απόφασης είναι η προγενέστερη έκδοση απόφασης δημοτικού συμβουλίου περί καθορισμού και χωροθέτησης των περιπτέρων. Η απόφαση εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής και γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής και αναρτάται στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα του δήμου. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται και οι θέσεις σε ποσοστό 70% επί του συνόλου, οι οποίες θα παραχωρηθούν κατόπιν δημοπρασίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη έκθεσης εκτίμησης μισθωτικής αξίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία συντάσσει σχετική εισήγηση για τον προσδιορισμό της τιμής εκκίνησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση Κατάρτισης Όρων Διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τον διαγωνισμό.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάρτηση απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευση Διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποχρεωτική δημοσίευση της διακήρυξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπου απαιτείται.

       Σημειώσεις Η τελευταία χρονικά δημοσίευση πρέπει να λάβει χώρα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από κάθε διακήρυξη.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η δημοπρασία διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής, η οποία έχει οριστεί σε προγενέστερο χρόνο.

       Σημειώσεις Κατά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Διεξαγωγής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.

       Όχι Όχι


      • 7 Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή συνεδριάζει επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Άγονος Διαγωνισμός - Απόφαση Επανάληψης Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά με απόφαση Δημάρχου, στην περίπτωση που η Δημοτική Επιτροπή κηρύξει άγονο το διαγωνισμό, εφόσον στα πρακτικά αναγράφεται ότι δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης.

       Ναι Όχι


      • 9 Μη κατακύρωση - Απόφαση Επανάληψης Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν παραπομπής από τη Δημοτική Επιτροπή στην περίπτωση μη κατακύρωσης του αποτελέσματος, δύναται να αποφασίσει την επανάληψη της δημοπρασίας.

       Ναι Όχι


      • 10 Κατακύρωση Αποτελέσματος - Πρόσκληση αναδειχθέντος πλειοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση κατακύρωσης του αποτελέσματος από τη Δημοτική Επιτροπή, ο αναδειχθείς πλειοδότης καλείται αμελλητί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση της εγγύησης.

       Ναι Όχι


      • 11 Υπογραφή Σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Δήμαρχος, ως εκτελεστικό όργανο, υπογράφει το κείμενο της σύμβασης παραχώρησης με τον τελευταίο πλειοδότη.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.