Παραχώρηση με δημοπρασία του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων εντός κτηρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες ΟΤΑ Β βαθμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8c242cb6-2457-47a5-9979-bc9a1d139ffe 757927

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Διευθύνσεις Οικονομκών Υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

(
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παραχώρηση κατόπιν δημοπρασίας και με αντάλλαγμα δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου ευρισκόμενου εντός κτηρίου όπου στεγάζονται υπηρεσίες των Περιφερειών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Οικονομκών Υπηρεσιών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

10 έτη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία εφαρμόζεται για το 70% επί του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων κυλικείων εντός κτηρίων των Περιφερειών, όπου υπάρχουν, καθώς οι απομένουσες θέσεις (30%) παραχωρούνται απευθείας σε πολίτες που πληρούν ειδικά κριτήρια.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή του άρθρου 227 του ν.3852/2010
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση ή την ανάρτησή τους. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση με δημοπρασία του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων εντός κτηρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες ΟΤΑ Β βαθμού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος για την συμμετοχή στη δημοπρασία, ποσού ίσου με το 1/10 της τιμής εκκίνησης που ορίζεται κάθε φορά στη διακήρυξη.

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Προσδιορίζονται ανά περίπτωση από την εκάστοτε Περιφέρεια και ορίζονται ρητά στη σχετική κάθε φορά διακήρυξη. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Προσδιορίζονται ανά περίπτωση από την εκάστοτε Περιφέρεια και ορίζονται ρητά στη σχετική κάθε φορά διακήρυξη.       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από την εκάστοτε Περιφέρεια και ορίζονται ρητά στη σχετική κάθε φορά διακήρυξη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 76 4257 2014 93 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση υποπαραγράφου ΣΤ2 άρθρου πρώτου ν.4093/2012 "Ρυθμίσεις για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών έναντι ανταλλάγματος".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100093

      • Νόμος 176 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 3548 2007 68 Α

       Περιγραφή Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις.


      • Προεδρικό Διάταγμα 1-8 242 1996 179 Α

       Περιγραφή Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100179

      • Νόμος 20, 53, 54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 20 Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 175Α στο ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Εισήγηση υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία συντάσσει εισήγηση για τον αριθμό, τη διαθεσιμότητα, τη μισθωτική αξία και τα λοιπά στοιχεία των μη λειτουργούντων κυλικείων εντός κτηρίων που στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 2 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή αποφασίζει για τη σκοπιμότητα εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης ενός ή περισσότερων κυλικείων (εάν υφίστανται) εντός κτηρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση Κατάρτισης Όρων Διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τον διαγωνισμό.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάρτηση Απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευση Διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διακήρυξη δημοσιεύεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και διενεργείται από την Περιφερειακή Επιτροπή ή από Επιτροπή Διεξαγωγής που έχει οριστεί από αυτήν.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 176 του ν.3852/2010, η Περιφερειακή Επιτροπή συγκροτεί ειδικές επιτροπές διεξαγωγής από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημοσίους υπαλλήλους.

       Όχι Όχι


      • 7 Συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Οικονομική επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή συνεδριάζει επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Άγονος Διαγωνισμός - Απόφαση Επανάληψης Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη, εφόσον η Περιφερειακή Επιτροπή κηρύξει άγονο το διαγωνισμό (ελλείψει πλειοδότη και κατόπιν σύνταξης πρακτικών).

       Ναι Ναι


      • 9 Μη κατακύρωση - Απόφαση Επανάληψης Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να λάβει απόφαση για επανάληψη της δημοπρασίας σε περίπτωση α) μη κατακύρωσης του αποτελέσματος ως ασύμφορου και β) άρνησης του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του να υπογράψουν τα πρακτικά διεξαγωγής της δημοπρασίας.

       Ναι Ναι


      • 10 Κατακύρωση Αποτελέσματος - Πρόσκληση αναδειχθέντος πλειοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση κατακύρωσης του αποτελέσματος από την Περιφερειακή Επιτροπή, καλείται εγγράφως ο τελευταίος πλειοδότης να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.

       Ναι Όχι


      • 11 Υπογραφή Σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Περιφερειάρχης, ως εκτελεστικό όργανο, υπογράφει το κείμενο της σύμβασης με τον αντισυμβαλλόμενο.

       Σημειώσεις Μετά την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής του ακινήτου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.