Παραχώρηση της χρήσης, έναντι τιμήματος, ακινήτων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης στη ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. (αρ. 4 παρ. 12 ν. 4061/2012)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση74b832a9-0d7f-44dd-ba9f-fe3c15cefa94 748329

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε κατά χρήση παραχώρηση ακινήτων, ανεξαρτήτως έκτασης, από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία στην Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε. (ΕΛΕ.Δ.Α.Μ.) με τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», για δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, του τομέα μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας, για καινοτόμες και νεοφυείς δραστηριότητες, καθώς και για επενδύσεις, όπως ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών, βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων, ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή και συστήματα αποθήκευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

60 έτη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία ξεκινάει κατόπιν αίτησης της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», στην οποία περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την παραχώρηση της χρήσης, έναντι τιμήματος, ακινήτων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης

Σημειώσεις

Η κατάθεση από τον αιτούντα μέσω email γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, όπως αυτή εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: https://agrophone.minagric.gr/ePhoneBook/

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση της χρήσης, έναντι τιμήματος, ακινήτων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης στη ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Χωροταξίας Τα ζητούμενα ακίνητα πρέπει να βρίσκονται εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245)

       Όχι Όχι

      • 1 Τοπογραφικό διάγραμμα βασισμένο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ 87) Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Τοπογραφικό διάγραμμα βασισμένο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ 87)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • Νόμος 31 4994 2022 215 Α

       Περιγραφή Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από αίτηση της Ελληνικής Εταιρείας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε. (ΕΛΕ.Δ.Α.Μ.) με τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» δύνανται να παραχωρούνται, κατά χρήση, έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, ακίνητα της περ. α) της παρ. 1, ανεξαρτήτως έκτασης, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), για δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, του τομέα μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας, για καινοτόμες και νεοφυείς δραστηριότητες, καθώς και για επενδύσεις, όπως ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών, βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων, ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή και συστήματα αποθήκευσης. Η παραχώρηση γίνεται κατά ανώτατο όριο για σαράντα (40) έτη, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον είκοσι (20) έτη. Στη σχετική αίτηση περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Στην ίδια απόφαση αναγράφονται επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραχώρησης, η χρονική διάρκειά της, το τίμημα, ο τρόπος και η έναρξη καταβολής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» υπεκμισθώνει, είτε κατά τμήματα, είτε στο σύνολό τους, τα ακίνητα που της παραχωρήθηκαν. Το τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί του εισπραττόμενου μισθώματος, για την υλοποίηση των ανωτέρω επενδυτικών σκοπών, εφαρμοζόμενου του άρθρου 9. Η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» εντός προθεσμίας: α) έξι (6) ετών από την παραχώρηση, υπεκμισθώνει τα παραχωρούμενα ακίνητα, και β) εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης υπεκμίσθωσης, ενημερώνει το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εξέδωσε την απόφαση της παραχώρησης για την υπεκμίσθωσή τους, άλλως ανακαλείται η παραχώρηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100215

      • Νόμος 4 4061 2012 66 Α

       Περιγραφή Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από αίτηση της Ελληνικής Εταιρείας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε. (ΕΛΕ.Δ.Α.Μ.) με τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» δύνανται να παραχωρούνται, κατά χρήση, έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, ακίνητα της περ. α) της παρ. 1, ανεξαρτήτως έκτασης, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), για δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, του τομέα μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας, για καινοτόμες και νεοφυείς δραστηριότητες, καθώς και για επενδύσεις, όπως ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών, βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων, ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή και συστήματα αποθήκευσης. Η παραχώρηση γίνεται κατά ανώτατο όριο για σαράντα (40) έτη, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον είκοσι (20) έτη. Στη σχετική αίτηση περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Στην ίδια απόφαση αναγράφονται επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραχώρησης, η χρονική διάρκειά της, το τίμημα, ο τρόπος και η έναρξη καταβολής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» υπεκμισθώνει, είτε κατά τμήματα, είτε στο σύνολό τους, τα ακίνητα που της παραχωρήθηκαν. Το τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί του εισπραττόμενου μισθώματος, για την υλοποίηση των ανωτέρω επενδυτικών σκοπών, εφαρμοζόμενου του άρθρου 9. Η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» εντός προθεσμίας: α) έξι (6) ετών από την παραχώρηση, υπεκμισθώνει τα παραχωρούμενα ακίνητα, και β) εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης υπεκμίσθωσης, ενημερώνει το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εξέδωσε την απόφαση της παραχώρησης για την υπεκμίσθωσή τους, άλλως ανακαλείται η παραχώρηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100066

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την αίτηση του ενδιαφερόμενου και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά

       Σημειώσεις Κατόπιν αυτού ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης χρεώνει την αίτηση στο αρμόδιο Τμήμα και κατόπιν αυτού ο αρμόδιος Τμηματάρχης την χρεώνει σε εισηγητή

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ορθότητας/ πληρότητας αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την ορθότητα της αίτησης, καθώς και την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Ορθή/πλήρης αίτηση και δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα κατόπιν ελέγχου των στοιχείων και δικαιολογητικών διαπιστώνει την ορθότητα/πληρότητά τους

       Ναι Όχι


      • 4 Μη ορθή/πλήρης αίτηση και δικαιολογητικά: Αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη ορθών/ελλιπών στοιχείων στην αίτηση ή/και δικαιολογητικών, ζητούνται διευκρινίσεις από τον αιτούντα για την αίτηση ή/και υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών με έγγραφο ή με email

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή και πρωτοκόλληση των διευκρινιστικών/ συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί τα διευκρινιστικά/ συμπληρωματικά στοιχεία και δικαιολογητικά

       Σημειώσεις Κατόπιν αυτού ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης χρεώνει τα διευκρινιστικά/συμπληρωματικά στοιχεία και δικαιολογητικά στο αρμόδιο Τμήμα και κατόπιν αυτού ο αρμόδιος Τμηματάρχης τα χρεώνει σε εισηγητή

       Ναι Όχι


      • 6 Απόφαση παραχώρησης ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας συντάσσει το σχέδιο απόφασης, το υπογράφει ψηφιακά και το αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για υπογραφή

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.