Παραχώρηση της χρήσης ακινήτου έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, για εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (ΥπΑΑΤ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση371a7963-db73-4589-8672-4777c30a4581 371796

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έτη

Περιγραφή

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις για παραχώρηση της χρήσης ακινήτου έναντι τιμήματος χωρίς δημοπρασία, καταθέτουν αίτηση στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο καθορισμός του τιμήματος παραχώρησης του ακινήτου πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

40 έτη

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της διαδικασίας ποικίλει ανάλογα με την ανταπόκριση των συνεργαζόμενων υπηρεσιών και φορέων εκτός ΥΠΑΑΤ, καθώς και της πληρότητας ή μη των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση παραχώρησης της χρήσης ακινήτου έναντι τιμήματος χωρίς δημοπρασία για εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή/και συστημάτων αποθήκευσης

Σημειώσεις

Για την παραχώρηση ακινήτου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία περιγράφει το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, εφόσον για τον σταθμό που θα εγκατασταθεί στη συγκεκριμένη έκταση της οποίας ζητείται η παραχώρηση έχει εκδοθεί η οριστική προσφορά σύνδεσης η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον ενδιαφερόμενο. Η χρήση παραχωρείται στον αιτούντα για όσο χρόνο εξυπηρετείται ο σκοπός της παραχώρησης, με ανώτατο όριο τα σαράντα (40) έτη, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στην αίτηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή, δικαστική προσφυγή
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση της χρήσης ακινήτου έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, για ΑΠΕ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Να υφίσταται οριστική προσφορά σύνδεσης, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον ενδιαφερόμενο

       Όχι Όχι

      • 1 Τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ 87 Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ 87

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνεται το ακίνητο κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Οριστική προσφορά σύνδεσης, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον ενδιαφερόμενο. Εισήγηση

       Οριστική προσφορά σύνδεσης, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον ενδιαφερόμενο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9779

      • 3 Καταστατικό νομικού προσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό νομικού προσώπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Νόμος 4 4061 2012 66 Α

       Περιγραφή Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση έναντι τιμήματος ακίνητα της περ. α΄ της παρ. 1, ανεξαρτήτως έκτασης για εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή/και συστημάτων αποθήκευσης χωρίς δημοπρασία μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, εφόσον για τον σταθμό που θα εγκατασταθεί στη συγκεκριμένη έκταση της οποίας ζητείται η παραχώρηση έχει εκδοθεί η οριστική προσφορά σύνδεσης η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον ενδιαφερόμενο. Η χρήση παραχωρείται στον αιτούντα για όσο χρόνο εξυπηρετείται ο σκοπός της παραχώρησης, με ανώτατο όριο τα σαράντα (40) έτη, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στην αίτηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100066

      • Νόμος 171 4951 2022 129 Α

       Περιγραφή Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση έναντι τιμήματος ακίνητα της περ. α΄ της παρ. 1, ανεξαρτήτως έκτασης για εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή/και συστημάτων αποθήκευσης χωρίς δημοπρασία μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, εφόσον για τον σταθμό που θα εγκατασταθεί στη συγκεκριμένη έκταση της οποίας ζητείται η παραχώρηση έχει εκδοθεί η οριστική προσφορά σύνδεσης η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον ενδιαφερόμενο. Η χρήση παραχωρείται στον αιτούντα για όσο χρόνο εξυπηρετείται ο σκοπός της παραχώρησης, με ανώτατο όριο τα σαράντα (40) έτη, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στην αίτηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100129

      • 1 Παραλαβή αίτησης/πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης παραλαμβάνει την αίτηση του ενδιαφερόμενου και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, βάσει νομοθεσίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ορθότητας/ πληρότητας αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την ορθότητα της αίτησης και την πληρότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Μη ορθή αίτηση/δικαιολογητικά: Αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων απο τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη ορθών / ελλιπών στοιχείων στην αίτηση ή δικαιολογητικών, ζητούνται διευκρινίσεις από τον αιτούντα ή/και υποβολή δικαιολογητικών

       Ναι Όχι


      • 4 Αποστολή διευκρινίσεων/ συμπληρωματικών στοιχείων απο τους αιτούντες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχεται η ορθότητα/ πληρότητα της νέας αίτησης και των συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Ναι Όχι


      • 5 Ορθή / πλήρης αίτηση/δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 6 Αποστολή εγγράφου για την έκδοση απόψεων απο τις συναρμόδιες υπηρεσίες (ΔΑΟΚ της οικείας ΠΕ, δασική υπηρεσία, εφορεία αρχαιοτήτων, υπηρεσία νεωτέρων μνημείων, υπηρεσία δόμησης, κατά τόπο αρμόδιο ΤΑΑΕ του ΥΠΑΑΤ, ΟΠΕΚΕΠΕ) και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έκδοση απόφασης προσδιορισμού χρήσης γης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ζητούνται από τις συναρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία σχετικά με το νομικό και πραγματικό καθεστώς της έκτασης, αν η έκταση έχει δασικό χαρακτήρα, αν εμπίπτει σε ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης των προστατευόμενων περιοχών, αν εμπίπτει σε χώρους και ζώνες μνημείων που προστατεύονται από την αρχαιολογική υπηρεσία, αν είναι αιγιαλός ή παραλία, αν επιτρέπεται η ζητούμενη χρήση, αν επηρεάζει την επιχώρια κτηνοτροφία

       Όχι Όχι


      • 7 Αρνητική άποψη συναρμόδιων υπηρεσιών και απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση από τη Γενική Διεύθυνση εγγράφου απόρριψης της αίτησης αν η έκταση είναι δασική, αν σε αυτήν δεν είναι ή δεν δύναται να καταστεί επιτρεπτή η ζητούμενη χρήση και αν η έκταση είναι αιγιαλός ή παραλία

       Ναι Ναι


      • 8 θετική άποψη συναρμόδιων υπηρεσιών και αποστολή εγγράφου για καταμέτρηση ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή αιτήματος στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου για την καταμέτρηση του ακινήτου και την αποστολή σχεδιαγράμματος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

       Ναι Όχι


      • 9 Πρόσκληση προς την Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με απόφαση της Επιτροπής καθορίζεται το τίμημα

       Ναι Όχι


      • 10 Έκδοση απόφασης παραχώρησης ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.