Παραχώρηση της χρήσης ακινήτου έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, για μεταφορά και εγκατάσταση ανεμογεννητριών (άρθρο 4 παρ. 10 ν. 4061/2012)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5bd14862-8692-4cbc-ac0c-ac8e206609ec 514862

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε παραχώρηση κατά χρήση, έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, ακινήτων ανεξαρτήτως εμβαδού, για τη μεταφορά και εγκατάσταση ανεμογεννητριών αιολικών σταθμών

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία ξεκινάει κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, στην οποία περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, εφόσον ο αιτών προσκομίζει τη σχετική απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Το τίμημα παραχώρησης ακινήτου καθορίζεται από Τριμελή Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, για μεταφορά και εγκατάσταση ανεμογεννητριών

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παραχώρηση της χρήσης ακινήτου έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, για μεταφορά και εγκατάσταση ανεμογεννητριών

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση της χρήσης ακινήτου έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, για μεταφορά και εγκατάσταση ανεμογεννητριών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Περιβαλλοντικές Απαιτείται η προηγούμενη Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, δηλαδή η προηγούμενη έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

       Όχι Όχι

      • 1 Νομιμοποιητικά έγγραφα Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα μέσω email γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, όπως αυτή εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: https://agrop...r/ePhoneBook/

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Τοπογραφικό διάγραμμα Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Τοπογραφικό διάγραμμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τοπογραφικό διάγραμμα βασισμένο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ 87)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 3 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Άδεια

       Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, δηλαδή Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • Νόμος 171 4951 2022 129 Α

       Περιγραφή Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύνανται να παραχωρούνται κατά χρήση, έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, ακίνητα ανεξαρτήτως εμβαδού, για τη μεταφορά και εγκατάσταση ανεμογεννητριών αιολικών σταθμών, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, στην οποία περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, εφόσον ο αιτών προσκομίζει τη σχετική απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Το τίμημα παραχώρησης ακινήτου με τη διαδικασία της παρούσας καθορίζεται από την Τριμελή Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100129

      • Νόμος 4 4061 2012 66 Α

       Περιγραφή Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύνανται να παραχωρούνται κατά χρήση, έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, ακίνητα ανεξαρτήτως εμβαδού, για τη μεταφορά και εγκατάσταση ανεμογεννητριών αιολικών σταθμών, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, στην οποία περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, εφόσον ο αιτών προσκομίζει τη σχετική απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Το τίμημα παραχώρησης ακινήτου με τη διαδικασία της παρούσας καθορίζεται από την Τριμελή Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100066

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την αίτηση του ενδιαφερόμενου και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά

       Σημειώσεις Κατόπιν αυτού ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης χρεώνει την αίτηση στο αρμόδιο Τμήμα και κατόπιν αυτού ο αρμόδιος Τμηματάρχης την χρεώνει σε εισηγητή

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ορθότητας/ πληρότητας αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την ορθότητα της αίτησης, καθώς και την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Ορθή/πλήρης αίτηση και δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα κατόπιν ελέγχου των διευκρινιστικών/ συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών διαπιστώνει την ορθότητα/πληρότητά τους

       Ναι Όχι


      • 4 Μη ορθή/πλήρης αίτηση και δικαιολογητικά: Αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη ορθών/ελλιπών στοιχείων στην αίτηση ή/και δικαιολογητικών, ζητούνται διευκρινίσεις από τον αιτούντα για την αίτηση ή/και υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών με έγγραφο ή με email

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή και πρωτοκόλληση των διευκρινιστικών/ συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί τα διευκρινιστικά/ συμπληρωματικά στοιχεία και δικαιολογητικά

       Σημειώσεις Κατόπιν αυτού ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης χρεώνει τα διευκρινιστικά/συμπληρωματικά στοιχεία και δικαιολογητικά στο αρμόδιο Τμήμα και κατόπιν αυτού ο αρμόδιος Τμηματάρχης τα χρεώνει σε εισηγητή

       Ναι Όχι


      • 6 Καθορισμός τιμήματος απο την τριμελή Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της συνεδριάζει για τον καθορισμό του τιμήματος του υπό παραχώρηση ακινήτου

       Όχι Όχι


      • 7 Απόφαση παραχώρησης ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας συντάσσει το σχέδιο απόφασης, το υπογράφει ψηφιακά και το αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για υπογραφή

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.