Παραχώρηση της χρήσης ακινήτων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (αρ. 4 παρ. 11 ν. 4061/2012)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa53ba7d5-d84f-443f-b7a8-403f18ac67ab 537584

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε σε κατά χρήση παραχώρηση ακινήτων, ανεξαρτήτως έκτασης, από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, με σκοπό την αναβάθμιση και εξυγίανσή τους

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

60 έτη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία ξεκινάει κατόπιν αίτησης του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του υποδοχέα, στην οποία περιγράφεται το ακίνητο κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα, εφόσον το ακίνητο εμπίπτει εντός εγκεκριμένων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Παραχώρηση της χρήσης ακινήτων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

Σημειώσεις

Η κατάθεση από τον αιτούντα μέσω email γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, όπως αυτή εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: https://agrophone.minagric.gr/ePhoneBook/

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παραχώρηση της χρήσης ακινήτων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση της χρήσης ακινήτων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Άλλο Ο Φορέας διαχείρισης να εμπίπτει εντός εγκεκριμένων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

       Όχι Όχι

      • 1 Τοπογραφικό διάγραμμα βασισμένο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ 87) Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Τοπογραφικό διάγραμμα βασισμένο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ 87)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 2 Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθενται τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα διαχείρισης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Νόμος 45 4982 2022 195 Α

       Περιγραφή Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να παραχωρούνται κατά χρήση, έναντι τιμήματος, ακίνητα της περ. α) της παρ. 1, ανεξαρτήτως έκτασης, εφόσον εμπίπτουν εντός εγκεκριμένων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, με σκοπό την αναβάθμιση και εξυγίανσή τους, χωρίς δημοπρασία, μετά από αίτηση του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του υποδοχέα, στην οποία περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται στην απόφαση του πρώτου εδαφίου, κατά ανώτατο όριο σαράντα (40) έτη, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον είκοσι (20) έτη, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Στην απόφαση του πρώτου εδαφίου αναγράφονται επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραχώρησης, ιδίως η χρονική διάρκειά της, το τίμημα, ο τρόπος και η έναρξη καταβολής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ο φορέας διαχείρισης του υποδοχέα δύναται να υπεκμισθώνει είτε κατά τμήματα, είτε στο σύνολό τους τα ακίνητα που του παραχωρήθηκαν με το τίμημα της παραχώρησης να ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί του εισπραττόμενου μισθώματος, εφαρμοζόμενου αναλογικά του άρθρου 9. Ο φορέας διαχείρισης οφείλει, εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από την παραχώρηση, να προβεί σε κάθε εργασία διαμόρφωσης των ακινήτων και εντός προθεσμίας επιπλέον τριών (3) ετών να έχει εκμισθώσει τα παραχωρούμενα ακίνητα κατά τα άνω αναφερόμενα. Επίσης, οφείλει, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, να ενημερώσει το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εξέδωσε την απόφαση της παραχώρησης, τόσο για την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης των ακινήτων, όσο για την εκμίσθωσή τους. Σε διαφορετική περίπτωση ανακαλείται η παραχώρηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100195

      • Νόμος 4 4061 2012 66 Α

       Περιγραφή Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να παραχωρούνται κατά χρήση, έναντι τιμήματος, ακίνητα της περ. α) της παρ. 1, ανεξαρτήτως έκτασης, εφόσον εμπίπτουν εντός εγκεκριμένων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, με σκοπό την αναβάθμιση και εξυγίανσή τους, χωρίς δημοπρασία, μετά από αίτηση του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του υποδοχέα, στην οποία περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται στην απόφαση του πρώτου εδαφίου, κατά ανώτατο όριο σαράντα (40) έτη, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον είκοσι (20) έτη, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Στην απόφαση του πρώτου εδαφίου αναγράφονται επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραχώρησης, ιδίως η χρονική διάρκειά της, το τίμημα, ο τρόπος και η έναρξη καταβολής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ο φορέας διαχείρισης του υποδοχέα δύναται να υπεκμισθώνει είτε κατά τμήματα, είτε στο σύνολό τους τα ακίνητα που του παραχωρήθηκαν με το τίμημα της παραχώρησης να ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί του εισπραττόμενου μισθώματος, εφαρμοζόμενου αναλογικά του άρθρου 9. Ο φορέας διαχείρισης οφείλει, εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από την παραχώρηση, να προβεί σε κάθε εργασία διαμόρφωσης των ακινήτων και εντός προθεσμίας επιπλέον τριών (3) ετών να έχει εκμισθώσει τα παραχωρούμενα ακίνητα κατά τα άνω αναφερόμενα. Επίσης, οφείλει, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, να ενημερώσει το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εξέδωσε την απόφαση της παραχώρησης, τόσο για την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης των ακινήτων, όσο για την εκμίσθωσή τους. Σε διαφορετική περίπτωση ανακαλείται η παραχώρηση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100066

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την αίτηση του ενδιαφερόμενου και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά

       Σημειώσεις Κατόπιν αυτού ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης χρεώνει την αίτηση στο αρμόδιο Τμήμα και κατόπιν αυτού ο αρμόδιος Τμηματάρχης την χρεώνει σε εισηγητή

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ορθότητας/ πληρότητας αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την ορθότητα της αίτησης, καθώς και την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Ορθή/πλήρης αίτηση και δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα κατόπιν ελέγχου των διευκρινιστικών/ συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών διαπιστώνει την ορθότητα/πληρότητά τους

       Ναι Όχι


      • 4 Μη ορθή/πλήρης αίτηση και δικαιολογητικά: Αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη ορθών/ελλιπών στοιχείων στην αίτηση ή/και δικαιολογητικών, ζητούνται διευκρινίσεις από τον αιτούντα για την αίτηση ή/και υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών με έγγραφο ή με email

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή και πρωτοκόλληση των διευκρινιστικών/ συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί τα διευκρινιστικά/ συμπληρωματικά στοιχεία και δικαιολογητικά

       Σημειώσεις Κατόπιν αυτού ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης χρεώνει τα διευκρινιστικά/συμπληρωματικά στοιχεία και δικαιολογητικά στο αρμόδιο Τμήμα και κατόπιν αυτού ο αρμόδιος Τμηματάρχης τα χρεώνει σε εισηγητή

       Ναι Όχι


      • 6 Απόφαση παραχώρησης ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας συντάσσει το σχέδιο απόφασης, το υπογράφει ψηφιακά και το αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για υπογραφή

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.