Παραχώρηση χρήσης αγροτικών ακινήτων, έναντι χαμηλού τιμήματος σε επαγγελματίες αγρότες, ανέργους, λοιπές ομάδες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση28e26ecf-7b0f-4ae0-b4d9-bed1a13e879c 985238

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2 έως 3

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  12 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων με χαμηλό τίμημα και απευθύνεται σε επαγγελματίες αγρότες ή νέους έως 35 χρονών πτυχιούχους Γεωτεχνικής Σχολής ή άνεργους ή Νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ή Συνεταιρισμούς ή Ομάδες παραγωγών.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για παραχώρηση ακινήτου με χαμηλό τίμημα.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Άλλο

     Δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής- αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/10, όπου ορίζεται ότι ο οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων, έναντι χαμηλού τιμήματος


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,


       • 1 Εργασιακές Ο αιτών να είναι κατά επάγγελμα αγρότης.


        Όχι Όχι

       • 2 Ηλικιακές Ο αιτών να είναι ηλικίας έως 35 ετών, πτυχιούχος Γεωτεχνικής Σχολής.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο αιτών να πληροί το κριτήριο της Εντοπιότητας.


        Όχι Όχι

       • 4 Εργασιακές Ο αιτών να είναι άνεργος, εγγεγραμμένος στα αρχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 5 Εταιρικού δικαίου Ο αιτών να είναι Νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ή Συνεταιρισμός ή Ομάδα παραγωγών.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 6 Εκπαιδευτικές Να είναι πτυχιούχος Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και έως 35 ετών.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • Νόμος 7 4061 2012 66 Α

        Περιγραφή Παραχωρείται η χρήση αγροτικού ακινήτου με χαμηλό τίμημα, έκτασης έως εκατό (100) στρέμματα, με σκοπό την παραγωγή τροφίμων, φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών ή για βόσκηση, σε επαγγελματίες αγρότες, νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών ή σε άνεργους (εγγεγραμμένους στον Ο.Α.Ε.Δ.) ή σε νέους ηλικίας έως τριάντα πέντε (35) ετών πτυχιούχους Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100066

       • 1 Παραλαβή αίτησης και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση της εκάστοτε Περιφέρειας παραλαμβάνει την αίτηση του ενδιαφερόμενου και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 2 Αξιολόγηση της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα χρεώνεται την αίτηση και αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί την αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, βάσει της νομοθεσίας.

        Όχι Όχι


       • 3 Απόρριψη της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της εκάστοτε Περιφέρειας, έχοντας αξιολογήσει την αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, προχωρεί στην απόρριψή της.

        Ναι Ναι


       • 4 Αποδοχή της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της εκάστοτε Περιφέρειας, έχοντας αξιολογήσει την αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά την αποδέχεται και προχωρεί σε έκδοση απόφασης.

        Ναι Όχι


       • 5 Έκδοση απόφασης παραχώρησης χρήσης ακινήτου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Έκδοση απόφασης "Παραχώρησης της χρήσης αγροτικού ακινήτου, έναντι χαμηλού τιμήματος", από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη.

        Σημειώσεις Η απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά.

        Όχι Ναι


       • 1 Πιστοποιητικό εντοπιότητας του αιτούντος. Δημοτικά πιστοποιητικά

        Πιστοποιητικό εντοπιότητας του αιτούντος.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό εντοπιότητας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4705

       • 2 Πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Αποδεικτικό σπουδών

        Πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στη περίπτωση πτυχιούχου Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 3 Βεβαίωση ανεργίας. Αποδεικτικό ανεργίας

        Βεβαίωση ανεργίας.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στην περίπτωση ανέργου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

        Ναι 9040

       • 4 Τίτλος ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης καλλιεργούμενου αγροτικού ακινήτου. Ιδιωτικό συμφωνητικό

        Τίτλος ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης καλλιεργούμενου αγροτικού ακινήτου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στην περίπτωση επαγγελματία αγρότη ή Νομικού προσώπου εγγεγραμμένου στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ή Συνεταιρισμού ή Ομάδας παραγωγών.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

        Όχι 8972

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.