Παραχώρηση χρήσης ακινήτου με τίμημα χωρίς δημοπρασία (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4726041b-aab4-48c0-b222-119c848eecb0 386162

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

(
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης παραχώρησης ακινήτου με τίμημα, χωρίς δημοπρασία, ανεξαρτήτως εμβαδού και απευθύνεται μόνο σε στρατηγικούς επενδυτές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης ποικίλει ανάλογα με την ανταπόκριση των συνεργαζόμενων υπηρεσιών και φορέων εκτός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση παραχώρησης ακινήτου με τίμημα


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Καταστατικό εταιρείας ή πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας, Ιεραρχική προσφυγή, Δικαστική προσφυγή
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση της χρήσης ακινήτου με τίμημα χωρίς δημοπρασία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Προηγείται η έκδοση βεβαίωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ότι η επένδυση του ενδιαφερόμενου είναι στρατηγική, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Εγγυητική επιστολή ίση με το 10% επί του ορίου προσφοράς, η οποία πρέπει να είναι ίση ή ανώτερη του 60% της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος. 1 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ 87 Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ 87

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Βεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί στρατηγικής επένδυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3894/10, ο οποίος τροποποιήθηκε από το ν.4608/19, όπως ισχύει. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί στρατηγικής επένδυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3894/10, ο οποίος τροποποιήθηκε από το ν.4608/19, όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συγκεκριμένα, εφόσον η επένδυση έχει υπαχθεί στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων μέσω της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων για έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 4, παρ. 1, περ. α 4061 2012 66 Α

       Περιγραφή Παραχωρούνται ακίνητα ανεξαρτήτως εμβαδού, κατά χρήση, με τίμημα για στρατηγικές επενδύσεις σε αιτούντες, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, χωρίς δημοπρασία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100066

      • Νόμος 13, παράγραφος 2 4711 2020 145 Α

       Περιγραφή Επιτρέπεται να παραχωρούνται κατά χρήση, με τίμημα, ακίνητα ανεξαρτήτως εμβαδού, για στρατηγικές επενδύσεις σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, χωρίς δημοπρασία. Απαιτείται βεβαίωση από τον ενδιαφερόμενο ότι η επένδυση είναι στρατηγική, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100145

      • 1 Παραλαβή αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παραλαμβάνει την αίτηση του ενδιαφερόμενου και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, βάσει νομοθεσίας.

       Σημειώσεις Εφόσον καταθέσουν αίτηση περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις για παραχώρηση της χρήσης του ίδιου ακινήτου, τηρείται σειρά προτεραιότητας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα εξετάζει την πληρότητα της αίτησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης προσδιορισμού χρήσης γης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει απόφαση προσδιορισμού χρήσης γης.

       Όχι Όχι


      • 4 Παροχή απόψεων από αρμόδιες υπηρεσίες εκτός ΥπΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απόψεις από Εφορεία Αρχαιοτήτων, Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων, Δασαρχείο, Υπηρεσία Δόμησης-Πολεοδομία αρμόδιου Δήμου και πληροφόρηση από Περιφερειακή Ενότητα-Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

       Σημειώσεις Όσον αφορά το ακίνητο για ζητήματα όπως πχ. αν βρίσκεται σε προστατευόμενο χώρο ή ζώνη μνημείων, ως προς τη μορφή του ή αν είναι γη υψηλής παραγωγικότητας.

       Όχι Όχι


      • 5 Παροχή απόψεων του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων του ΥπΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα ζητεί από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων του ΥπΑΑΤ να γνωρίσουν παρέχει απόψεις για την παραχώρηση.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή εγγράφου για την καταμέτρηση ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα αποστέλλει έγγραφο προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών-Τμήμα Τοπογραφικής του ΥπΑΑΤ για την καταμέτρηση του ακινήτου.

       Σημειώσεις Εφόσον διεκπεραιωθούν όλα τα προηγούμενα βήματα.

       Όχι Όχι


      • 7 Πρόσκληση προς την Επιτροπή Δημοπρασιών για εκτίμηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για τον καθορισμό του τιμήματος του ακινήτου.

       Όχι Όχι


      • 8 Απόφαση παραχώρησης ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης "Παραχώρησης της χρήσης ακινήτου, με τίμημα, χωρίς δημοπρασία" από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και επιδίδεται ηλεκτρονικά.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.