Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ ημεδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, κρατικών φορέων, δημοσίων επιχειρήσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7d19bec5-35cb-41bc-bfa1-44270b63c32a 128973

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

60 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για δάνεια που λαμβάνουν:

1) Ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου, με τη σειρά τους , να χρηματοδοτήσουν κατά κανόνα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και

2) Κρατικοί φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού ή μικτού δικαίου, καθώς και δημόσιες επιχειρήσεις, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν κυρίως επενδυτικά και κοινωνικά έργα, καθώς και να παρέχουν υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος.

Ο χρόνος υλοποίησης των 2 μηνών είναι ενδεικτικός.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία παροχής εγγύησης, που περιγράφεται με την παρούσα διαδικασία, είναι ίδια τόσο για τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα, όσο και για τους κρατικούς φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού ή μικτού δικαίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις. Διαφέρει μόνον ως προς τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι εν λόγω φορείς (τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν λιγότερα). Ο χρόνος υλοποίησης των δύο μηνών, για την παροχή της εγγύησης, είναι ενδεικτικός.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.

Σημειώσεις

Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό (αίτηση) υποβάλλεται τόσο από τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα, όσο και από τους κρατικούς φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού ή μικτού δικαίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να αναφέρεται σε αυτό ο σκοπός της χρηματοδότησης και το αιτούμενο ποσό εγγύησης.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση επανεξέτασης
    
    Σε περίπτωση μη παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, ή σε περίπτωση παροχής της με άλλους όρους σε σχέση με αυτούς του αιτούντα-φορέα, ο τελευταίος δύναται να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ ημεδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, κρατικών φορέων, δημοσίων επιχειρήσεων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Για την παροχή της εγγύησης πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 91 του ν.4549/2018. Ειδικότερα, όσον αφορά τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα να τηρείται η περίπτωση γ του εν λόγω άρθρου, ενώ όσον αφορά τους κρατικούς φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού ή μικτού δικαίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις η περίπτωση δ του ίδιου άρθρου. Επιπλέον, στην περίπτωση των ημεδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, πριν την παροχή της εγγύησης, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε ημεδαπού πιστωτικού ιδρύματος.

       Όχι Όχι

      • 1 Δανειακή σύμβαση (ή προσχέδιο δανειακής σύμβασης). Σύμβαση

       Δανειακή σύμβαση (ή προσχέδιο δανειακής σύμβασης).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό (δανειακή σύμβαση ή προσχέδιο δανειακής σύμβασης) υποβάλλεται τόσο από τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα, όσο και από τους κρατικούς φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού ή μικτού δικαίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9164

      • 2 Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες. Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Στο εν λόγω δικαιολογητικό (Οικονομικές στοιχεία και πληροφορίες) εμπεριέχονται, ενδεικτικά, τα έξης στοιχεία και πληροφορίες (και για το παρελθόν, καθώς και για το μέλλον υπό τη μορφή προβλέψεων): έσοδα, έξοδα, εξυπηρέτηση των δανείων και τα υπόλοιπά τους, διάφοροι αριθμοδείκτες (π.χ. ρευστότητα). Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται από τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • 3 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Απόφαση

       Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Με το εν λόγω δικαιολογητικό (Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα εγκρίνει τη δανειοδότησή του, για την οποία θα παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 100, παρ. 3 του ν. 4549/2018).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 4 Τρεις (3) προσφορές χρηματοδοτικών φορέων. Έγγραφο

       Τρεις (3) προσφορές χρηματοδοτικών φορέων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Ο αιτούμενος την παροχή της εγγύησης φορέας υποβάλλει τουλάχιστον τρεις (3) προσφορές χρηματοδοτικών φορέων, από τους οποίους πρόκειται να χρηματοδοτηθεί (άρθρο 100, παρ. 3 του ν. 4549/2018). Η Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων αποστέλλει τις εν λόγω προσφορές στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., ο οποίος τις αξιολογεί. Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής τουλάχιστον τριών (3) προσφορών χρηματοδοτικών φορέων: i) Οι φορείς που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ii) οι φορείς που έχουν απευθυνθεί σε τουλάχιστον τρεις (3) χρηματοδοτικούς φορείς, αλλά δεν έλαβαν ικανοποιητικό αριθμό προσφορών, γεγονός που αποδεικνύεται εγγράφως και δεν οφείλεται στη μειωμένη πιστοληπτική τους ικανότητα και iii) τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Ειδικά στην περίπτωση παροχής της εγγύησης για δανεισμό πιστωτικών ιδρυμάτων δεν απαιτείται έγγραφη αξιολόγηση των προσφορών από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., ενώ για την κάλυψη δανείων συναφθέντων στο πλαίσιο του ν. 3723/2008 εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του νόμου αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Νόμος Ιδίως άρθρα 91, 93, 96, 97, 99, 100 4549/2018, Άρθρα 91 έως 108 2018 105 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 91 του Ν.4549/2018 αφορά τους δικαιούχους της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, μεταξύ των οποίων είναι τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα και οι κρατικοί φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού ή μικτού δικαίου, καθώς και οι δημόσιες επιχειρήσεις. Τα υπόλοιπα άρθρα 92 έως 108 (και ιδίως τα άρθρα 93,96,97,99,100) αφορούν γενικά τη διαδικασία παροχής εγγύησης και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100105

      • 1 Εισήγηση της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων προς την Επιτροπή του άρθρου 97 του ν.4549/2018.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στο εν λόγω βήμα εξετάζεται, από το Τμήμα Α-Παροχής Εγγυήσεων της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, η αίτηση παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου και διενεργείται σχετική εισήγηση της εν λόγω Διεύθυνσης προς την Επιτροπή του άρθρου 97 του ν.4549/2018.

       Σημειώσεις Ο ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος διεκπεραίωσης, μία και δύο εβδομάδες αντίστοιχα, είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 97 του Ν.4549/2018 προς τη Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 96 του ίδιου νόμου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το συγκεκριμένο βήμα αφορά την εξέταση της αίτησης για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου από την Επιτροπή του άρθρου 97 του Ν.4549/2018, καθώς και τη σχετική εισήγηση (σύμφωνη γνώμη) της εν λόγω Επιτροπής προς τη Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 96 του ίδιου νόμου.

       Όχι Όχι


      • 3 Παροχή σύμφωνης γνώμης της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 96 του Ν.4549/2018 στον Υπουργό Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στο συγκεκριμένο βήμα, η Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 96 του Ν.4549/2018, αποφασίζοντας ομόφωνα, παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της στον Υπουργό Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.

       Όχι Όχι


      • 4 Υπουργική Απόφαση για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στο συγκεκριμένο βήμα, ο Υπουργός Οικονομικών, (ή ο αρμόδιος Υφυπουργός ή Αναπληρωτής Υπουργός, στον οποίο έχει μεταβιβαστεί/ανατεθεί η αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής), παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, υπογράφοντας τη σχετική υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.

       Σημειώσεις Ο ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος διεκπεραίωσης, μία και δύο εβδομάδες αντίστοιχα, είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.