Πειθαρχική Δίωξη Πρύτανη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf28b6ff4-386f-4cc4-b12c-183a937df49b 283218

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

40 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον σχηματισμό κρίσης και σε έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων περί της άσκησης ή μη πειθαρχικής δίωξης εν ενεργεία Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα ή Προέδρου Τμήματος ΑΕΙ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να ασκήσει πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που προβλέπονται στον ν. 4957/2022 ή σε άλλον ειδικό νόμο σε βάρος του Πρύτανη ή Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα ή Προέδρου Τμήματος ή του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής διά της παραπομπής του ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Αν τελεσθεί παράπτωμα από μέλος Δ.Ε.Π. κατά την άσκηση καθηκόντων Πρύτανη ή Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα ή Προέδρου Τμήματος ή Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικούσας Επιτροπής Α.Ε.Ι., αρμόδιο πειθαρχικό όργανο καθίσταται, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, το Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. Αν κατά τον χρόνο της παραπομπής το μέλος Δ.Ε.Π. δεν ασκεί

τα καθήκοντα αυτά, η παραπομπή ενεργείται από τον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής και, αν κωλύεται, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πειθαρχική Παραπομπή Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα, Προέδρου Τμήματος ΑΕΙ, Παραπομπή Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα, Προέδρου Τμήματος, ή Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικούσας Επιτροπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών ΔΕΠ (σύνθεση για Πρυτάνεις)

      Επίσημος τίτλος

      Πειθαρχική Δίωξη Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα Σχολής, Προέδρου Τμήματος, Προέδρου, Αντιπροέδρου Διοικούσας Επιτροπής ΑΕΙ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Γνωστοποίηση στον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων πειθαρχικά ελεγκτέων πράξεων ή παραλείψεων Πρυτάνεως, Αντιπρυτάνεως, Κοσμήτορα, Προέδρου Τμήματος, Προέδρου Δ.Ε., Αντιπροέδρου Δ.Ε.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Το παράπτωμα πρέπει να έχει γίνει κατά την άσκηση καθηκόντων Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα, Προέδρου Τμήματος και κατά τον χρόνο της παραπομπής, να εξακολουθεί να ασκεί τα ανωτέρω καθήκοντα.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Κρίση του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων περί στοιχειοθέτησης πειθαρχικής παραπομπής.

       Όχι Όχι

      • Σύνταγμα της Ελλάδος 16 παρ. 5, 6 1964511307 2019 187 Α

       Περιγραφή Σύνταγμα της Ελλάδος Β ’ Ψήφισμα της 6ης Μαρτίου 1986 της ΣΤ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και το Ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2019 της Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων. Συνταγματική πρόβλεψη της κρατικής εποπτείας επί των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Αριθμ. Πρωτ. 19645 Διεκπ. 11307

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100187

      • Νόμος 3 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Γενική διάταξη περί εποπτείας επί των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • Νόμος 183 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να ασκήσει πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που προβλέπονται στον παρόντα ή σε άλλον ειδικό νόμο σε βάρος του Πρύτανη ή Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα ή Προέδρου Τμήματος ή του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής διά της παραπομπής του ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Αν τελεσθεί παράπτωμα από μέλος Δ.Ε.Π. κατά την άσκηση καθηκόντων Πρύτανη ή Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα ή Προέδρου Τμήματος ή Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικούσας Επιτροπής Α.Ε.Ι., αρμόδιο πειθαρχικό όργανο καθίσταται, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, το Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. Αν κατά τον χρόνο της παραπομπής το μέλος Δ.Ε.Π. δεν ασκεί τα καθήκοντα αυτά, η παραπομπή ενεργείται από τον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής και, αν κωλύεται, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • 1 Γνωστοποίηση στοιχείων που μπορούν να θεμελιώσουν πειθαρχικό παράπτωμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γνωστοποίηση ποινικής δίωξης / παραπεμπτικού βουλεύματος, εγκλεισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα, Προέδρου Τμήματος από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών (ή άλλο αρμόδιο όργανο) στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων διερεύνησης καταγγελιών κατά των ως άνω προσώπων.

       Όχι Όχι


      • 2 Συγκέντρωση και επεξεργασία του υλικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αίτημα απόψεων προς τον ποινικώς διωκόμενο ή καταγγελλόμενο, ή αναζήτηση της δικογραφίας ή άλλων στοιχείων σχετικών με την υπόθεση, ή διερεύνηση και διακρίβωση των κρίσιμων περιστατικών. Το υλικό τίθεται υπόψιν του αποφασίζοντος οργάνου (Υπουργού).

       Όχι Όχι


      • 3 Εκτίμηση των δεδομένων και κρίση του αποφασίζοντος οργάνου (Υπουργού)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Υπουργός εκτιμά τα δεδομένα της υπόθεσης και εφόσον εντοπίζει πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται σε πειθαρχικά παραπτώματα, δίδει οδηγίες σχετικά με την άσκηση πειθαρχικής δίωξης. Εάν δεν εντοπίσει πειθαρχικά παραπτώματα, δίνει τις αντίστοιχες οδηγίες.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη σχεδίου εγγράφου πειθαρχικής παραπομπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο εγγράφου παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ.

       Σημειώσεις Η σύνταξη του εγγράφου γίνεται βάσει της σχετικής κρίσης του αρμόδιου Υπουργού.

       Όχι Όχι


      • 5 Υπογραφή πειθαρχικής παραπομπής από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 Πρωτοκόλληση και αποστολή πειθαρχικής παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ (σύνθεση για Πρυτάνεις)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Επισυνάπτεται ο φάκελος της υπόθεσης, Κοινοποίηση του εγγράφου στον ενδιαφερόμενο και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ).

       Όχι Όχι


      • 7 Έναρξη της διαδικασίας κρίσης περί αποχής καθηκόντων αρθ. 194 παρ. 3 ν.4957/2022

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ασκηθείσης της πειθαρχικής δίωξης, δύναται ο Υπουργός, βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 3 του αρθ. 194 του ν.4957/2022, να αποφασίσει περί της επιβολής του διοικητικού μέτρου της αποχής από τα καθήκοντα του πειθαρχικώς διωκόμενου.

       Σημειώσεις Έναυσμα της διαδικασίας αποτελεί η πειθαρχική παραπομπή.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.