Πιστοποίηση Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfa5e7593-b39c-4a65-b987-2ba82340b4be 575933

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Πανεπιστήμια

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  8 έως 9

  Κόστος

  50.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  90 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην Πιστοποίηση Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Σύμφωνα με το υποτμήμα 1.8.3.1 της Οδηγίας ADR, κάθε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας περιλαμβάνουν την αποστολή ή τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς, ή τις σχετικές εργασίες συσκευασίας, φόρτωσης, πλήρωσης ή εκφόρτωσης, πρέπει να διορίζει έναν ή περισσότερους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), υπεύθυνους για την αποφυγή κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες όσον αφορά σε άτομα, ιδιοκτησίες και στο περιβάλλον. Σύμφωνα με το υποτμήμα 1.8.3.7 της Οδηγίας ADR, ένας ΣΑΜΕΕ πρέπει να διαθέτει επαγγελματικό πιστοποιητικό κατάρτισης, ισχύον για μεταφορά οδικώς. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από τον εξεταστικό φορέα εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης και έχει συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις. Το πιστοποιητικό ισχύει για πέντε έτη. Ένας ΣΑΜΕΕ μπορεί να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού του εφόσον εκπαιδευτεί και εξεταστεί επιτυχώς για τις επιπλέον Κλάσεις που επιθυμεί. Απευθύνεται σε πολίτες.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

  Παρατηρήσεις

  Φορείς παροχής κατάρτισης για όλες τις κλάσεις πλην της Κλάσης 7 είναι Σχολές ή Τμήματα ή Εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, τα οποία λειτουργούν και είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος. Οι φορείς κατάρτισης ορίζονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Φορέας που παρέχει ειδική κατάρτιση για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων της Κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά) είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Ο εξεταστικός φορέας ορίζεται για πέντε έτη με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Είναι Πολυτεχνική Σχολή ή Τμήμα ή Εργαστήριο Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Είναι ένας για όλη τη χώρα και δεν πρέπει να είναι φορέας κατάρτισης.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Επαγγελματικό Πιστοποιητικό Κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) Οδικώς, σύμφωνα με το υποτμήμα 1.8.3.18 της Συμφωνίας για τις Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) Πιστοποίηση ΣΑΜΕΕ

       Επίσημος τίτλος

       Πιστοποίηση Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Οδικώς


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη


        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Εκπαιδευτικές Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής


        Όχι Όχι

       • 2 Υπηκοότητας Ισχύουσα άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός


        Όχι Όχι

       • 3 Εκπαιδευτικές Ισχύον Επαγγελματικό Πιστοποιητικό Κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Οδικώς, μόνο εφόσον πρόκειται για επέκταση ή ανανέωση του Πιστοποιητικού


        Όχι Όχι

       • 1 Χορήγηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης Συμβούλου ADR 50 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2891

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

        Όχι

       • 1 Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

        Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης (ΒΗΜΑ 1).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7597

       • 2 Αντίγραφο κατάθεσης χρηματικού ποσού στο λογαριασμό του Φορέα Κατάρτισης για το κόστος κατάρτισης Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Αντίγραφο κατάθεσης χρηματικού ποσού στο λογαριασμό του Φορέα Κατάρτισης για το κόστος κατάρτισης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης (ΒΗΜΑ 1). Το κόστος κατάρτισης ορίζεται από τον Φορέα Κατάρτισης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7053

       • 3 Αντίγραφο κατάθεσης χρηματικού ποσού στο λογαριασμό του Φορέα Εξέτασης για το κόστος εξέτασης Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Αντίγραφο κατάθεσης χρηματικού ποσού στο λογαριασμό του Φορέα Εξέτασης για το κόστος εξέτασης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις (ΒΗΜΑ 6), εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει στο πρόγραμμα κατάρτισης. Τo κόστος εξέτασης ορίζεται από τον Φορέα Εξέτασης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7053

       • 4 Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις (ΒΗΜΑ 6), εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει στο πρόγραμμα κατάρτισης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2244

       • 5 Αντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής εφόσον ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός Άδεια διαμονής

        Αντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής εφόσον ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις (ΒΗΜΑ 6), εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει στο πρόγραμμα κατάρτισης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

        Ναι 4178

       • 6 Αντίγραφο ισχύουσας άδειας εργασίας εφόσον ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός Άδεια εργασίας

        Αντίγραφο ισχύουσας άδειας εργασίας εφόσον ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις (ΒΗΜΑ 6), εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει στο πρόγραμμα κατάρτισης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

        Ναι 9197

       • 7 Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ Αποδεικτικό σπουδών

        Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται μόνο εφόσον πρόκειται για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού. Συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις (ΒΗΜΑ 6), εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει στο πρόγραμμα κατάρτισης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 8 Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου σε φυσική ή ψηφιακή μορφή Φωτογραφίες

        Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου σε φυσική ή ψηφιακή μορφή

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις (ΒΗΜΑ 6), εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει στο πρόγραμμα κατάρτισης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8298

       • 9 Αντίγραφο Βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης Βεβαίωση

        Αντίγραφο Βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις (ΒΗΜΑ 6), εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει στο πρόγραμμα κατάρτισης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 10 Αντίγραφο Επαγγελματικού Πιστοποιητικού Κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Οδικώς Πιστοποητικό παρακολούθησης επαγγελματικής κατάρτισης

        Αντίγραφο Επαγγελματικού Πιστοποιητικού Κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Οδικώς

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται μόνο εφόσον πρόκειται για ανανέωση ή επέκταση πιστοποιητικού. Συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις (ΒΗΜΑ 6), εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει στο πρόγραμμα κατάρτισης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


        Όχι 7835

       • 11 Επαγγελματικό Πιστοποιητικό Κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Οδικώς Πιστοποητικό παρακολούθησης επαγγελματικής κατάρτισης

        Επαγγελματικό Πιστοποιητικό Κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Οδικώς

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται μόνο εφόσον πρόκειται για ανανέωση ή επέκταση πιστοποιητικού. Παραδίδεται προκειμένου να παραληφθεί το νέο πιστοποιητικό (ΒΗΜΑ 11).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7835

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 10-13 οικ. Γ5/48222/2474 2019 2755 Β

        Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/2309, (ΕΕ) 2018/217 και (ΕΕ) 2018/1846 της Επιτροπής

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A96%CE%A95465%CE%A7%CE%98%CE%9E-5%CE%A7%CE%9C

        ΑΔΑ Ω6Ω5465ΧΘΞ-5ΧΜ

       • 1 Κατάθεση αίτησης/δήλωσης συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης με δικαιολογητικά

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αίτηση/δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται από τον υποψήφιο στον αρμόδιο Φορέα Παροχής Κατάρτισης ΣΑΜΕΕ.

        Σημειώσεις http://vlab.mech.ntua.gr/#ab11 http://lmemd.meng.auth.gr/en/ekpaideysh_samee.html https://eeae.gr/

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών αίτησης για συμμετοχή σε παροχή κατάρτισης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ελέγχεται ότι ο αιτών τηρεί τις προϋποθέσεις και έχει καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του στην κατάρτιση.

        Όχι Όχι


       • 3 Προκήρυξη προγραμμάτων κατάρτισης ΣΑΜΕΕ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Ο αρμόδιος Φορέας Παροχής Κατάρτισης ΣΑΜΕΕ προκηρύσσει προγράμματα κατάρτισης ΣΑΜΕΕ.

        Όχι Όχι


       • 4 Διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


        Περιγραφή Ο υποψήφιος παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης. Το πρόγραμμα αρχικής χορήγησης πιστοποιητικού περιλαμβάνει: i) βασική κατάρτιση τουλάχιστον δώδεκα διδακτικών ωρών ii) ειδική κατάρτιση για οδική μεταφορά τουλάχιστον τεσσάρων διδακτικών ωρών iii) ειδική κατάρτιση τουλάχιστον έξι διδακτικών ωρών για κάθε κατηγορία μεταφερόμενων εμπορευμάτων που αναφέρονται στο υποτμήμα 1.8.3.13 της ADR. Για επέκταση πιστοποιητικού παρακολουθεί την ειδική κατάρτιση για τις Κλάσεις που επιθυμεί.

        Σημειώσεις Ο υποψήφιος θεωρείται ότι παρακολούθησε επιτυχώς το ανωτέρω πρόγραμμα εφόσον οι συνολικές του απουσίες δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ώρες. Η διδακτική ώρα είναι σαράντα πέντε λεπτά. Ο μέγιστος αριθμός διδακτικών ωρών κατά τη διάρκεια μιας μέρας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ.

        Όχι Όχι


       • 5 Έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο αρμόδιος Φορέας Παροχής Κατάρτισης ΣΑΜΕΕ εκδίδει βεβαίωση παρακολούθησης για όσους υποψηφίους παρακολούθησαν επιτυχώς τα προγράμματα κατάρτισης.

        Όχι Όχι


       • 6 Κατάθεση αίτησης συμμετοχής σε εξετάσεις με δικαιολογητικά, μετά από πρόγραμμα κατάρτισης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται από τον υποψήφιο στον αρμόδιο Φορέα Εξέτασης ΣΑΜΕΕ.

        Σημειώσεις http://dgsaexams.mech.ntua.gr/

        Όχι Όχι


       • 7 Έλεγχος δικαιολογητικών αίτησης για συμμετοχή σε εξετάσεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ελέγχεται ότι ο αιτών τηρεί τις προϋποθέσεις και έχει καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις.

        Όχι Όχι


       • 8 Προκήρυξη εξετάσεων πιστοποίησης ΣΑΜΕΕ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Ο αρμόδιος Φορέας Εξέτασης ΣΑΜΕΕ προκηρύσσει και διενεργεί εξετάσεις πιστοποίησης ΣΑΜΕΕ.

        Όχι Όχι


       • 9 Διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης ΣΑΜΕΕ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


        Περιγραφή Ο υποψήφιος εξετάζεται ώστε να διαπιστωθεί ότι διαθέτει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων για να ασκεί τα καθήκοντα του ΣΑΜΕΕ. Η εξέταση περιλαμβάνει τρία μέρη: Βασική εξέταση, Εξέταση στο μέσο μεταφοράς (οδική) και Κλάσεις.

        Σημειώσεις Οι ενότητες εξέτασης είναι: - Βασική (Ε001) - Οδική Μεταφορά (Ε002) - Kλάση 7 (Ε004) - Κλάσεις όλες πλην 7 (Ε005) - Όλες οι Κλάσεις (Ε006)

        Όχι Όχι


       • 10 Έκδοση αποτελεσμάτων εξετάσεων πιστοποίησης ΣΑΜΕΕ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος Φορέας Εξέτασης ΣΑΜΕΕ εκδίδει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την πιστοποίηση ΣΑΜΕΕ μετά τη διόρθωση των γραπτών από την Επιτροπή Εξετάσεων .

        Όχι Όχι


       • 11 Έκδοση Επαγγελματικού Πιστοποιητικού Κατάρτισης ΣΑΜΕΕ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το Επαγγελματικό Πιστοποιητικό Κατάρτισης ΣΑΜΕΕ εκδίδεται από τον αρμόδιο Φορέα Εξέτασης ΣΑΜΕΕ.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.