Πιστοποίηση Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfa5e7593-b39c-4a65-b987-2ba82340b4be 575933

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Πανεπιστήμια, Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 6

Κόστος

50 €

Εκτιμώμενος χρόνος

60 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Πιστοποιητικού Κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για οδικές μεταφορές. Σύμφωνα με το υποτμήμα 1.8.3.1 της Συμφωνίας ADR, κάθε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας περιλαμβάνουν την αποστολή ή τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς, ή τις σχετικές εργασίες συσκευασίας, φόρτωσης, πλήρωσης ή εκφόρτωσης, πρέπει να διορίζει έναν ή περισσότερους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), υπεύθυνους για την αποφυγή κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες όσον αφορά σε άτομα, ιδιοκτησίες και στο περιβάλλον. Σύμφωνα με το υποτμήμα 1.8.3.7 της Συμφωνίας ADR, ένας ΣΑΜΕΕ πρέπει να διαθέτει επαγγελματικό πιστοποιητικό κατάρτισης, ισχύον για μεταφορά οδικώς.

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ή από εξεταστικό φορέα εφόσον το έργο των εξετάσεων έχει ανατεθεί σε φορέα εξέτασης. Για την απόκτηση πιστοποιητικού, ο υποψήφιος υπόκειται σε κατάρτιση και πρέπει να επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις. Το πιστοποιητικό ισχύει για πέντε έτη.

Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού παρατείνεται για πέντε έτη εφόσον κατά τον τελευταίο χρόνο της ισχύος του, ο κάτοχός του πετύχει σε εξετάσεις ανανέωσης. Το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού μπορεί να επεκταθεί εφόσον ο ΣΑΜΕΕ εκπαιδευτεί και εξεταστεί επιτυχώς για τις επιπλέον Κλάσεις που επιθυμεί.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Παρατηρήσεις

Προγράμματα κατάρτισης υποψηφίων ΣΑΜΕΕ για οδικές μεταφορές όλων των κλάσεων πλην της Κλάσης 7 διενεργούνται από:

α) Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) στα οποία λειτουργούν Σχολές ή Τμήματα του γνωστικού αντικειμένου των Χημικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακά Εργαστήρια στην ιδρυτική πράξη των οποίων αναφέρεται επιστημονικό πεδίο οχημάτων ή μηχανών ή επιστημονικό πεδίο σχετικό με τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α’ 141). β) Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 219406/2021 (Β’ 3798) κοινής υπουργικής απόφασης. Προγράμματα κατάρτισης υποψηφίων ΣΑΜΕΕ για την Κλάση 7 (ραδιενεργά υλικά) διενεργούνται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Τα στοιχεία των φορέων κατάρτισης αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Οδικώς ADR

Σημειώσεις

Ο υποψήφιος καταθέτει αίτηση στον εξεταστικό φορέα στην οποία αναγράφει τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις: επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ισχύουσας άδειας παραμονής ή άδειας εργασίας, τίτλος σπουδών, κατηγορία εξέτασης και είδος πιστοποιητικού για το οποίο συμμετέχει στις εξετάσεις.

Εφόσον ο υποψήφιος αιτείται τη συμμετοχή του σε εξετάσεις ανανέωσης ή επέκτασης,

στην αίτηση αναγράφονται επιπλέον και το είδος, ο αριθμός, η εκδούσα αρχή, η ημερομηνία έκδοσης και λήξης του ισχύοντος πιστοποιητικού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Τα έννομα μέσα σύμφωνα με τον Ν. 2690/1999 (Α 45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και τον Ν. 3852/2010 (Α 87) -Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επαγγελματικό Πιστοποιητικό Κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) Οδικώς, σύμφωνα με το υποτμήμα 1.8.3.18 της Συμφωνίας για τις Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) Πιστοποίηση ΣΑΜΕΕ

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποίηση Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Οδικώς


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο κατόχων πιστοποιητικών ΣΑΜΕΕ για οδικές μεταφορές

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοτίμου σχολής της αλλοδαπής

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Ο ενδιαφερόμενος εφόσον είναι αλλοδαπός πρέπει να διαθέτει ισχύουσα άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας

       Όχι Όχι

      • 3 Πιστοποίησης Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύοντος Πιστοποιητικού Κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για οδικές μεταφορές, εφόσον αιτείται την επέκταση ή την ανανέωση του Πιστοποιητικού του

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος εφόσον αιτείται την αρχική χορήγηση πιστοποιητικού ή την επέκταση του πιστοποιητικού του πρέπει να έχει παρακολουθήσει κατάλληλο πρόγραμμα κατάρτισης από φορέα που παρέχει προγράμματα κατάρτισης ΣΑΜΕΕ για οδικές μεταφορές

       Όχι Όχι

      • 5 Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ή από εξεταστικό φορέα εφόσον το έργο των εξετάσεων διενεργείται από φορέα εξέτασης

       Όχι Όχι

      • 1 Το κόστος αφορά στην έκδοση του πιστοποιητικού κατάρτισης ΣΑΜΕΕ για οδικές μεταφορές ADR. 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2891

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοτίμου σχολής της αλλοδαπής Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοτίμου σχολής της αλλοδαπής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται μόνο εφόσον πρόκειται για συμμετοχή σε εξετάσεις αρχικής χορήγησης. Συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 2 Αντίγραφο Βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης Βεβαίωση

       Αντίγραφο Βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται μόνο εφόσον πρόκειται για συμμετοχή σε εξετάσεις αρχικής χορήγησης ή επέκτασης. Συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 9703

      • 3 Αντίγραφο Ισχύοντος Πιστοποιητικού Κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Οδικώς Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο Ισχύοντος Πιστοποιητικού Κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Οδικώς

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται μόνο εφόσον πρόκειται για συμμετοχή σε εξετάσεις ανανέωσης ή επέκτασης. Συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης

       Όχι 8619

      • 4 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή άλλο επίσημο έγγραφο με φωτογραφία Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή άλλο επίσημο έγγραφο με φωτογραφία

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό επιδεικνύεται από τον υποψήφιο πριν την εξέταση για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού κατάρτισης ΣΑΜΕΕ για οδικές μεταφορές ADR Αίτηση

       Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού κατάρτισης ΣΑΜΕΕ για οδικές μεταφορές ADR

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο αιτών αναγράφει στην αίτηση τα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση του πιστοποιητικού: επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, εθνικότητα, υπογραφή, ΑΦΜ και αριθμός τηλεφώνου κατόχου, ταχυδρομική διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ.) αποστολής του πιστοποιητικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις

       Όχι 6009

      • 6 Αντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής εφόσον ο αιτών είναι αλλοδαπός Άδεια διαμονής

       Αντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής εφόσον ο αιτών είναι αλλοδαπός

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 4178

      • 7 Αντίγραφο ισχύουσας άδειας εργασίας εφόσον ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός Άδεια εργασίας

       Αντίγραφο ισχύουσας άδειας εργασίας εφόσον ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 9197

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 10-13 200035 2023 4101 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5/145078/2021 (Β’ 3202) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής» για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2022/2407 της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2022 «για την τροποποίηση των παραρτημάτων της Οδη- γίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με στόχο την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο»

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69ΙΓ465ΧΘΞ-ΓΕΕ

       ΑΔΑ 69ΙΓ465ΧΘΞ-ΓΕΕ

      • 1 Προκήρυξη εξετάσεων πιστοποίησης ΣΑΜΕΕ για οδικές μεταφορές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Φορέας είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ή εξεταστικός φορέας που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών συμμετοχής σε εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται από τον αρμόδιο Φορέα Εξέτασης ΣΑΜΕΕ.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών αίτησης για συμμετοχή σε εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται ότι ο αιτών τηρεί τις προϋποθέσεις και έχει καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης ΣΑΜΕΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Ο υποψήφιος εξετάζεται ώστε να διαπιστωθεί ότι διαθέτει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων για να ασκεί τα καθήκοντα του ΣΑΜΕΕ. Η εξέταση περιλαμβάνει δύο μέρη: α) Το μέρος 1 διάρκειας εκατόν ογδόντα (180) λεπτών, στο οποίο ο υποψήφιος εξετάζεται σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιλαμβάνει πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τρεις (3) απαντήσεις εκ των οποίων η μία είναι ορθή. Η επιλογή της απάντησης ανά ερώτηση σημειώνεται από τους υποψηφίους σε ειδικό απαντητικό φύλλο, ξεχωριστό από το ερωτηματολόγιο. β) Το μέρος 2 διάρκειας ενενήντα (90) λεπτών στο οποίο ο υποψήφιος εξετάζεται σε μία μελέτη περίπτωσης η οποία περιλαμβάνει δέκα (10) ερωτήσεις ανάπτυξης. Η απάντηση του υποψηφίου σημειώνεται στο ερωτηματολόγιο σε ειδικό χώρο που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό.

       Σημειώσεις Η εξέταση αρχικής χορήγησης περιλαμβάνει τα μέρη 1 και 2, ενώ οι εξετάσεις ανανέωσης και επέκτασης περιλαμβάνουν μόνο το μέρος 1.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση αποτελεσμάτων εξετάσεων πιστοποίησης ΣΑΜΕΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Φορέας Εξέτασης ΣΑΜΕΕ δημοσιεύει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την πιστοποίηση ΣΑΜΕΕ μετά τη διόρθωση των γραπτών από την Επιτροπή Εξετάσεων .

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση του πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται ότι ο αιτών τηρεί τις προϋποθέσεις και έχει καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση Πιστοποιητικού Κατάρτισης ΣΑΜΕΕ για οδικές μεταφορές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Επαγγελματικό Πιστοποιητικό Κατάρτισης ΣΑΜΕΕ εκδίδεται από τον αρμόδιο Φορέα Εξέτασης ΣΑΜΕΕ, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΣΑΜΕΕ για οδικές μεταφορές ADR

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή του πιστοποιητικού στους αιτούντες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το πιστοποιητικό αποστέλλεται με συστημένη αλληλογραφία στους αιτούντες

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.