Πιστοποίηση εγκαταστάσεων τήρησης αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης της ημεδαπής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcb6e700e-20af-43cd-a617-66674155b5ff 757902

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

100 ημέρες

Περιγραφή

Μία Εγκατάσταση θεωρείται αποθήκη τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης εφόσον έχει πιστοποιηθεί. Η πιστοποίηση μπορεί να αφορά στο σύνολο ή σε τμήμα της αποθηκευτικής εγκατάστασης, εφόσον το εν λόγω τμήμα της εγκατάστασης περιλαμβάνει τουλάχιστον μία δεξαμενή ή άλλη δομική κατασκευή κατάλληλη για την αποθήκευση αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων ή πετρελαιοειδών προϊόντων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση πιστοποίησης εγκαταστάσεων τήρησης αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης.

Σημειώσεις

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του Φορέα της Εγκατάστασης (ιδίως επωνυμία, έδρα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και φαξ, αριθμό φορολογικού μητρώου και γενικού εμπορικού μητρώου), συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων του νομίμου εκπροσώπου του και τη διεύθυνση της Εγκατάστασης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία

    NACE

    • 52.10 Αποθήκευση
    • 19.20 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Πιστοποίησης Αποθηκών Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης Της Ημεδαπής

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποίηση Αποθηκών Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης Της Ημεδαπής


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αποθηκών Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Ύπαρξη ισχύουσας άδειας λειτουργίας της Εγκατάστασης.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Ύπαρξη υποδομής που να επιτρέπει τη μηχανογραφική καταμέτρηση των αποθεμάτων που αποθηκεύονται στην Εγκατάσταση.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Η σύνδεση της Εγκατάστασης, κατ ελάχιστο, με ένα από τα εξής: (α) οδικό δίκτυο, (β) σιδηροδρομικό δίκτυο, (γ) αγωγό μεταφοράς αργού ή πετρελαιοειδών προϊόντων, (δ) λιμένα και (ε) εγκαταστάσεις διυλιστηρίου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εκφόρτωσης προϊόντων.

       Όχι Όχι

      • 4 Φορολογικές Η λειτουργία της Εγκατάστασης ως φορολογικής αποθήκης. Οι Εγκαταστάσεις Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών εξαιρούνται της προϋπόθεσης.

       Όχι Όχι

      • 5 Ιδιοκτησιακές Ο φορέας εγκατάστασης πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους ή να έχει συνάψει σύμβαση αποθήκευσης με την οποία μισθώνεται, ή παραχωρείται, η αποκλειστική χρήση επί του συνόλου ή τμήματος πιστοποιημένης αποθήκης τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

       Όχι Όχι

      • 1 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του Φορέα της Εγκατάστασης Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του Φορέα της Εγκατάστασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Συμβάσεις Αποθήκευσης. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Συμβάσεις Αποθήκευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται σε περίπτωση με την οποία μισθώνεται, ή παραχωρείται, η αποκλειστική χρήση επί του συνόλου ή τμήματος πιστοποιημένης αποθήκης τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 8972

      • 3 Κατάλογο που περιέχει τον αριθμό των αποθηκευτικών χώρων προς πιστοποίηση, τους κωδικούς διάκρισής τους, τη χωρητικότητά τους ανά αποθηκευτικό χώρο, καθώς και την κατηγορία πετρελαιοειδών προϊόντων που δύναται να τηρηθεί σε αυτούς, κατά τα οριζόμενα στις εν ισχύ υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλούς σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Κατάλογο που περιέχει τον αριθμό των αποθηκευτικών χώρων προς πιστοποίηση, τους κωδικούς διάκρισής τους, τη χωρητικότητά τους ανά αποθηκευτικό χώρο, καθώς και την κατηγορία πετρελαιοειδών προϊόντων που δύναται να τηρηθεί σε αυτούς, κατά τα οριζόμενα στις εν ισχύ υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλούς σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 4 Τοπογραφικό διάγραμμα της Εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η θέση των αποθηκευτικών χώρων προς πιστοποίηση με αναγραφή σε αυτό των κωδικών διάκρισής τους Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα της Εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η θέση των αποθηκευτικών χώρων προς πιστοποίηση με αναγραφή σε αυτό των κωδικών διάκρισής τους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 5 Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της Εγκατάστασης Άδεια

       Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της Εγκατάστασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντα για την ύπαρξη μηχανογραφικού συστήματος καταμέτρησης των αποθεμάτων Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντα για την ύπαρξη μηχανογραφικού συστήματος καταμέτρησης των αποθεμάτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Υπεύθυνη δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντα ότι η Εγκατάσταση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 2 περίπτωση γ του Κανονισμού Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντα ότι η Εγκατάσταση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 2 περίπτωση γ του Κανονισμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Αντίγραφο της άδειας σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης και της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή που αφορά στην εν λόγω εγκατάσταση, εφόσον αυτές προβλέπονται. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Αντίγραφο της άδειας σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης και της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή που αφορά στην εν λόγω εγκατάσταση, εφόσον αυτές προβλέπονται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση Εγκαταστάσεων Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών δεν υποβάλλεται το συγκεκριμένο δικαιολογητικό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7140

      • 9 Άδεια δόμησης Άδεια δόμησης

       Άδεια δόμησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προσκομίζεται όταν οι αποθηκευτικοί χώροι για τήρηση συσκευασμένων λιπαντικών είναι οποιεσδήποτε δομικές κατασκευές, πλην δεξαμενών, εντός εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας και για υπαίθριους αποθηκευτικούς χώρους τήρησης πετρελαϊκού κωκ όπου δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 2243

      • 10 Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προσκομίζεται όταν οι αποθηκευτικοί χώροι για τήρηση συσκευασμένων λιπαντικών είναι οποιεσδήποτε δομικές κατασκευές, πλην δεξαμενών, εντός εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας και για υπαίθριους αποθηκευτικούς χώρους τήρησης πετρελαϊκού κωκ όπου δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 8619

      • 11 Τοπογραφικό διάγραμμα της Εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η θέση του αποθηκευτικού χώρου προς πιστοποίηση και να έχει οριοθετηθεί σε αυτό μετρήσιμος χώρος αποθήκευσης για τον οποίο να αναφέρεται η μέγιστη αποθηκευτική του ικανότητα. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα της Εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η θέση του αποθηκευτικού χώρου προς πιστοποίηση και να έχει οριοθετηθεί σε αυτό μετρήσιμος χώρος αποθήκευσης για τον οποίο να αναφέρεται η μέγιστη αποθηκευτική του ικανότητα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση υπαίθριων αποθηκευτικών χώρων για τήρηση πετρελαϊκού κωκ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 6851

      • 12 Υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντα για τη δυνατότητα καταμέτρησης και μηχανογραφικής παρακολούθησης του ύψους των αποθεμάτων στην Εγκατάσταση ανά πάσα στιγμή. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντα για τη δυνατότητα καταμέτρησης και μηχανογραφικής παρακολούθησης του ύψους των αποθεμάτων στην Εγκατάσταση ανά πάσα στιγμή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση υπαίθριων αποθηκευτικών χώρων για τήρηση πετρελαϊκού κωκ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 7320

      • 13 Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου αυτού ότι ο Φορέας της Εγκατάστασης εμπίπτει στον ορισμό του Μεγάλου Τελικού Καταναλωτή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 13 εδάφιο α του ν. 3054/2002. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου αυτού ότι ο Φορέας της Εγκατάστασης εμπίπτει στον ορισμό του Μεγάλου Τελικού Καταναλωτή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 13 εδάφιο α του ν. 3054/2002.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται σε περίπτωση Εγκαταστάσεων Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7320

      • Νόμος 3054 2002 230 Α

       Περιγραφή Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100230

      • Νόμος 4123 2013 43 Α

       Περιγραφή Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100043

      • Υπουργική Απόφαση Δ1/Β/21196 2013 2956 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202956

      • 1 Παραλαβή αίτησης πιστοποίησης εγκαταστάσεων τήρησης αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση αίτησης από το αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση πιστοποίησης εγκαταστάσεων τήρησης αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Ναι


      • 4 Έγγραφο περί ελλείψεων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που η αίτηση δεν συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, η υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα τάσσοντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την προσκόμιση των ελλειπόντων δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή ελλειπόντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 6 Μη παραλαβή επιπλέον δικαιολογητικών ή ελλείψεις στα δικαιολογητικά       Ναι Όχι


      • 7 Απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Ναι


      • 8 Χορήγηση πιστοποίησης εγκαταστάσεων τήρησης αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.