Πιστοποίηση φορέων που υλοποιούν προγράμματα άθλησης για όλους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfd21f0e2-bf07-4b3f-906b-29e4202f56b6 674484

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση άθλησης για όλους, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 δευτερόλεπτα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση των φορέων που επιθυμούν να υλοποιήσουν προγράμματα και εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους και απευθύνεται σε Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση άθλησης για όλους

Διάρκεια Ισχύος

2 έτη

Παρατηρήσεις

Τα εν λόγω προγράμματα δύναται να υλοποιηθούν μόνο από τους φορείς που φέρουν τη σχετική πιστοποίηση/έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης. Όλα τα υπόλοιπα τμήματα, δράσεις, ενέργειες φυσικών, αθλητικών κινητικών ή άλλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων θα πρέπει να φέρουν διαφορετική ονομασία από τα Π.Α.γ.Ο. ή Ε.Α.γ.Ο. Η πιστοποίηση έχει διάρκεια δύο (2) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της και ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. για τυχόν μεταβολές σε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων και δικαιολογητικών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση για την έκδοση Πιστοποίησης του άρθρου 4 του Οργανωτικού Πλαισίου ΠΑγΟ & ΕΑγΟ

Σημειώσεις

Η αίτηση περιλαμβάνει στοιχεία του αιτούμενου φορέα:

1. Σύσταση - νομική υπόσταση του φορέα 2. Υπεύθυνος επικοινωνίας Επιπλέον στην αίτηση βεβαιώνεται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση πιστοποίησης. Ακόμα, στην αίτηση βεβαιώνονται τα κάτωθι: 1. η ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των ΠΑγΟ και ΕΑγΟ και αθλητικών δράσεων 2. η πραγματοποίηση συνοδευτικών και υποστηρικτικών ενεργειών 3. η ύπαρξη α) κανονισμού λειτουργίας καθώς και β) άδειας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

4. Οικονομικά στοιχεία του φορέα όσον αφορά στις πηγές χρηματοδότησης και την οικονομική διαχείριση σχετικά με τα ΠΑγΟ και τις ΕΑγΟ

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Οι Φορείς που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν ΠΑγΟ και ΕΑγΟ αποστέλλουν αιτήματα πιστοποίησης συνοδευόμενα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παράγραφο 1 (Οργανωτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους) δικαιολογητικά. Δεν προβλέπονται νομικές συνέπειες ή έννομα μέσα προστασίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πιστοποίηση καταλληλότητας υλοποίησης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους & Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Πιστοποίησης Φορέων Που Υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης Για Όλους


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο για να πιστοποιηθεί είναι: α) το ΦΕΚ ίδρυσης νομικού προσώπου, β) το ισχύον καταστατικό του και γ) η άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων.

       Όχι Όχι

      • 1 Κανονισμός λειτουργίας - Καταστατικό Διοίκησης και Λειτουργίας στον οποίο πρέπει να αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες του φορέα περιλαμβάνεται ο αθλητισμός και η Άθληση για Όλους Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Κανονισμός λειτουργίας - Καταστατικό Διοίκησης και Λειτουργίας στον οποίο πρέπει να αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες του φορέα περιλαμβάνεται ο αθλητισμός και η Άθληση για Όλους

       Σχετικός σύνδεσμος: https://gga.gov.gr/athlitismos/athlhsh-gia-olous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η σχετιζόμενη διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση των Φορέων για την ανάληψη και υλοποίηση ΠΑγΟ και ΕΑγΟ υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέσω της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Φορέα στον οποίο θα ορίζονται οι θέσεις που δύναται να προσλάβει ο Φορέας Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Φορέα στον οποίο θα ορίζονται οι θέσεις που δύναται να προσλάβει ο Φορέας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://gga.gov.gr/athlitismos/athlhsh-gia-olous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://gga.gov.gr/athlitismos/athlhsh-gia-olous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Υπουργική Απόφαση 4 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170 2020 461 Β

       Περιγραφή Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200461

      • 1 Πρωτοκόλληση εγγράφου και χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλει το αίτημα προς την καθύλην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τη Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος από τους αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος Σχεδιασμού, Παρακολούθησης & Ελέγχου ΠΑγΟ των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί από τους φορείς για να λάβουν πιστοποίηση

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση πιστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σύνταξη διοικητικού εγγράφου πιστοποίησης και έκδοση του: μετά την αξιολόγηση των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, οι φορείς λαμβάνουν πιστοποίηση με τη μορφή ειδικού κωδικού από τη ΓΓΑ ως κατάλληλοι να υλοποιήσουν ΠΑγΟ και ΕΑγΟ.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.