Πιστοποιητικό Ιδιωτικών Εταιριών για την τεχνική υποστήριξη (συντήρηση) του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στα εμπορικά πλοία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa058eda0-d26f-419a-b937-0ac0bcd32dab 021376

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  11 έως 12

  Κόστος

  340.68

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Μήνας

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Πιστοποιητικού/ Βεβαίωσης σε Ιδιωτικές τεχνικές εταιρίες, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση στις εν λόγω εταιρίες για την τεχνική υποστήριξη ξηράς (συντήρηση) του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εμπορικά πλοία, κατόπιν σύναψης Σύμβασης Συντήρησης ξηράς ή Ελέγχου δορυφορικών ραδιοφάρων ένδειξης θέσης κινδύνου για την έκδοση των σχετικών εκθέσεων ελέγχου (EPIRB TEST REPORT), μεταξύ της κάθε πλοιοκτήτριας εταιρίας και της εγκεκριμένης ιδιωτικής εταιρίας.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Στο Πιστοποιητικό που εκδίδεται αναφέρεται σαφώς ο τύπος και σκοπός των υπηρεσιών για τις οποίες η Εταιρία θεωρείται εγκεκριμένη, καθώς και τυχόν περιορισμοί που υπάρχουν. Η εγκεκριμένη εταιρία καταχωρείται σε σχετικούς καταλόγους που διατηρεί η αρμόδια Υπηρεσία και αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου εταιρίας που αιτείται την έκδοση του πιστοποιητικού, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση Πιστοποιητικού/ Βεβαίωσης σε Ιδιωτικές Τεχνικές Εταιρίες (Σχετικές με Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό)


       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο αναγνωρισμένων εταιρειών παροχής τεχνικής υποστήριξης ξηράς στα εμπορικά πλοία

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Έκδοση-θεώρηση Πιστοπ.Αναγν.Τεχν.Ετ. (Συντήρηση) 340.68 €

        Κωδικός e-παραβόλου 4428

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • Υπουργική Απόφαση 2070.0/43184/2020 2020 3117 Β

        Περιγραφή Καθορισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203117

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2222.1-1.2/90149 2016 469 Β

        Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/90/ΕΕ της 23ης Ιουλίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της Οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200469

       • Υπουργική Απόφαση 4113.224/01/2008 2008 2380 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1218.38/1/1998 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 704 Β΄) «Εισαγωγή του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφαλείας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνική σημαία»

        Νομικές παραπομπές https://www.ynanp.gr/media/documents/2021/03/15/%CE%A5.%CE%91. 4113.224-01-2008 SBM.pdf

       • Υπουργική Απόφαση 1218.38/1/98 1998 704 Β

        Περιγραφή Εισαγωγή του παγκοσμίου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφαλείας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με Ελληνική σημαία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980200704

       • Προεδρικό Διάταγμα 347 1998 231 Α

        Περιγραφή Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100231

       • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Γραμματεία πρωτοκολλεί την αίτηση και την χρεώνει στην αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

        Όχι Όχι


       • 2 Χρέωση της αίτησης στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εξοπλισμού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων χρεώνει την αίτηση στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εξοπλισμού.

        Όχι Όχι


       • 3 Ανάθεση της αίτησης σε εισηγητή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Εξοπλισμού αναθέτει σε εισηγητή την αίτηση με το φάκελο της εταιρείας που περιέχει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 4 Έλεγχος Υποβληθέντων Στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Το Τμήμα Επιθεώρησης Εξοπλισμού δια του αρμόδιου εισηγητή πραγματοποιεί έλεγχο για επιβεβαίωση ότι η αιτούσα Εταιρεία είναι κατάλληλα οργανωμένη και επανδρωμένη, σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία.

        Όχι Όχι


       • 5 Συμπλήρωση του Πρακτικού ελέγχου και υπογραφή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στην περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων αρχείων, ο Επιθεωρητής συμπληρώνει το Πρακτικό Ελέγχου ως προς τα ευρήματα που ανέκυψαν κατά τον έλεγχο, το οποίο και υπογράφεται από τον Επιθεωρητή και από τον υπεύθυνο της εταιρείας που θα παραλάβει το Πρακτικό.

        Όχι Όχι


       • 6 Ενέργειες της αιτούσας εταιρείας προς συμμόρφωση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ανάλογα με τα ευρήματα, η εταιρεία προβαίνει στις αντίστοιχες ενέργειες προς συμμόρφωση (π.χ. συντήρηση ραδιοεξοπλισμού πλοίου ή έλεγχος EPIRB) παρουσία του Επιθεωρητή.

        Όχι Όχι


       • 7 Έκδοση Πιστοποιητικού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Στην περίπτωση που δεν εντοπιστούν ελλείψεις, το Τμήμα Επιθεώρησης Εξοπλισμού εκδίδει το Πιστοποιητικό, στο οποίο αναφέρεται σαφώς ο τύπος και σκοπός των υπηρεσιών για τις οποίες η Εταιρεία θεωρείται εγκεκριμένη, καθώς και τυχόν περιορισμοί που υπάρχουν και καταχωρεί την εταιρεία στους σχετικούς καταλόγους που διατηρεί και αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

        Σημειώσεις Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων.

        Όχι Όχι


       • 8 Ειδοποίηση Εταιρίας για την παραλαβή του Πιστοποιητικού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Επιθεώρησης Εξοπλισμού ειδοποιεί τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την εταιρία να προσέλθει στην Υπηρεσία για να παραλάβει το Πιστοποιητικό με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση για τις εργασίες που αναφέρονται σε αυτό.

        Όχι Όχι


       • 9 Παραλαβή του Πιστοποιητικού από την αιτούσα εταιρία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο νόμιμος εκπρόσωπος την εταιρίας ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο παραλαμβάνει το Πιστοποιητικό από το Τμήμα Επιθεώρησης Εξοπλισμού.

        Όχι Ναι


       • 1 Περιγραφή της Εταιρείας (νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνα, fax κλπ.). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Περιγραφή της Εταιρείας (νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνα, fax κλπ.).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9338

       • 2 Οργανόγραμμα της Εταιρίας. Οργανόγραμμα

        Οργανόγραμμα της Εταιρίας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7207

       • 3 Αποδεικτικά εμπειρίας της εταιρίας στη συγκεκριμένη εργασία για την οποία ζητείται έγκριση. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

        Αποδεικτικά εμπειρίας της εταιρίας στη συγκεκριμένη εργασία για την οποία ζητείται έγκριση.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4441

       • 4 Αποδεικτικά εμπειρίας των εργαζομένων στη συγκεκριμένη εργασία, προσόντα, εκπαίδευση κλπ. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

        Αποδεικτικά εμπειρίας των εργαζομένων στη συγκεκριμένη εργασία, προσόντα, εκπαίδευση κλπ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4441

       • 5 Λίστα χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και αποδεικτικά διακρίβωσης του εξοπλισμού αυτού, όπου αυτό απαιτείται. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

        Λίστα χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και αποδεικτικά διακρίβωσης του εξοπλισμού αυτού, όπου αυτό απαιτείται.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8689

       • 6 Παράθεση των διαδικασιών για την προετοιμασία της εργασίας, την εκτέλεση, την παρουσίαση, τους τρόπους αναφοράς των αποτελεσμάτων της, την αρχειοθέτηση αυτών, καθώς και τους τρόπους τήρησης /ρύθμισης του εξοπλισμού. Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

        Παράθεση των διαδικασιών για την προετοιμασία της εργασίας, την εκτέλεση, την παρουσίαση, τους τρόπους αναφοράς των αποτελεσμάτων της, την αρχειοθέτηση αυτών, καθώς και τους τρόπους τήρησης /ρύθμισης του εξοπλισμού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7230

       • 7 Κατάλογος των πλοίων, στα οποία η Εταιρία παρείχε σχετικές υπηρεσίες, αναφορά στον σκοπό και το εύρος των υπηρεσιών αυτών. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

        Κατάλογος των πλοίων, στα οποία η Εταιρία παρείχε σχετικές υπηρεσίες, αναφορά στον σκοπό και το εύρος των υπηρεσιών αυτών.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8689

       • 8 Πρόγραμμα εκπαίδευσης του ασχολούμενου προσωπικού. Πρόγραμμα

        Πρόγραμμα εκπαίδευσης του ασχολούμενου προσωπικού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1716

       • 9 Χρησιμοποιούμενα φύλλα ελέγχου και έντυπα καταγραφής των αποτελεσμάτων της εργασίας, καθώς και πρότυπο σύμβασης συντήρησης στην περίπτωση εταιρειών τεχνικής υποστήριξης ξηράς. Άλλο

        Χρησιμοποιούμενα φύλλα ελέγχου και έντυπα καταγραφής των αποτελεσμάτων της εργασίας, καθώς και πρότυπο σύμβασης συντήρησης στην περίπτωση εταιρειών τεχνικής υποστήριξης ξηράς.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • 10 Εγκρίσεις από άλλες Αρχές ή Νηογνώμονες. Έγκριση

        Εγκρίσεις από άλλες Αρχές ή Νηογνώμονες.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8880

       • 11 Αναφορά σε τυχόν δραστηριότητες της εταιρίας που μπορεί να επηρεάζουν την ανεξαρτησία της. Άλλο

        Αναφορά σε τυχόν δραστηριότητες της εταιρίας που μπορεί να επηρεάζουν την ανεξαρτησία της.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • 12 Πιστοποιήσεις που τυχόν υπάρχουν, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9002, EN 45001 ή EN 45004. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιήσεις που τυχόν υπάρχουν, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9002, EN 45001 ή EN 45004.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

        Όχι 8619

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.