Πιστοποιητικό αναλύσεων ζωοτροφών (ελεγχόμενες επιχειρήσεις)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9d1f32c9-2929-4953-9850-bca2b3c2bbfb 360744

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο της κυκλοφορίας των ζωοτροφών και αν αυτή είναι σε πλήρη εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία. Η διαδικασία υλοποιείται από τα Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, τα οποία βρίσκονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών.

Παρατηρήσεις

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου εξαρτάται από το είδος και τον αριθμό των αναλύσεων - ελέγχων. Ως εκ τούτου ο εκτιμώμενος χρόνος αναφέρεται κατά προσέγγιση.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Κατ΄ έφεση εξέταση του δείγματος.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έλεγχος Ζωοτροφών

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος Κυκλοφορίας Ζωοτροφών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Πρακτικό δειγματοληψίας, το οποίο λαμβάνουν οι Επόπτες Ζωοτροφών των Περιφερειών, οι οποίοι διενεργούν ελέγχους, στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχου Ζωοτροφών, που εκπονεί κάθε φορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρακτικό

       Πρακτικό δειγματοληψίας, το οποίο λαμβάνουν οι Επόπτες Ζωοτροφών των Περιφερειών, οι οποίοι διενεργούν ελέγχους, στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχου Ζωοτροφών, που εκπονεί κάθε φορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • Υπουργική Απόφαση 822/60139 2018 1608 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθ. 323306/13.9.2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις γενικές αρχές της ασφάλειας και τους επίσημους ελέγχους στις ζωοτροφές» (Β ́1881/14.9.2007).

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/zwotrofes/kya822 60139 fek1608.pdf

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός Παράρτημα Ι 152 2009

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2009, για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

       Νομικές παραπομπές http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 11 263233 2008 244 Β

       Περιγραφή Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφών

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/zwotrofes/kya263233 2008feb.pdf

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 9 3233306 2007 1881 Β

       Περιγραφή Πρακτικό δειγματοληψίας (Υπόδειγμα 1, Παράρτημα ΙΙ)

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/zwotrofes/kya323306 2007.pdf

      • 1 Παραλαβή δείγματος και συνοδευτικών εγγράφων από το αρμόδιο εργαστήριο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα συνοδευτικά έγγραφα και το δείγμα παίρνουν αντίστοιχα αριθμό πρωτοκόλλου και αριθμό δείγματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δείγματος και συνοδευτικών εγγράφων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχεται το πρακτικό δειγματοληψίας, η καταλληλότητα του δείγματος και η ετικέτα επισήμανσης (εφόσον επισυνάπτεται).

       Όχι Όχι


      • 4 Μη αποδεκτή δειγματοληψία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αποστολέας του δείγματος ενημερώνεται εγγράφως για τη μη διενέργεια της ανάλυσης. Επίσης, του γνωστοποιείται το αποτέλεσμα του ελέγχου της ετικέτας επισήμανσης, στην περίπτωση που εντοπιστεί μη συμμόρφωση.

       Σημειώσεις Η μη συμμόρφωση γνωστοποιείται και στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

       Ναι Όχι


      • 5 Αποδοχή δείγματος και πρακτικού δειγματοληψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 6 Διεκπεραίωση ανάλυσης ή αποστολή δείγματος σε άλλο εργαστήριο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργείται η αιτούμενη ανάλυση. Οι αναλύσεις που δε διενεργούνται στα Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών, διενεργούνται σε συνεργαζόμενα εργαστήρια.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση ή παραλαβή πιστοποιητικού ανάλυσης από το αρμόδιο εργαστήριο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών εκδίδουν πιστοποιητικό ανάλυσης με εργαστηριακά αποτελέσματα, τα οποία και αξιολογούν. Εναλλακτικά, παραλαμβάνουν και αξιολογούν το πιστοποιητικό ανάλυσης άλλων εργαστηρίων.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που το δείγμα αποσταλεί σε άλλο εργαστήριο, ο χρόνος διεκπεραίωσης επιμηκύνεται.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση αποτελέσματος ελέγχου και ενημέρωση των εμπλεκομένων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών συντάσσουν έγγραφο με το αποτέλεσμα του ελέγχου, στο οποίο δηλώνεται η συμμόρφωση ή μη του προϊόντος με την κείμενη νομοθεσία.

       Σημειώσεις Τα μη συμμορφούμενα αποτελέσματα ελέγχου: 1) μπορεί να αφορούν στα εργαστηριακά αποτελέσματα ή/και στην επισήμανση του προϊόντος, 2) γνωστοποιούνται σε όλους τους εμπλεκόμενους και 3) αποτελούν έναυσμα άλλης διαδικασίας.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.