Πιστοποιητικό κατάταξης Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες κλειδιών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1687787c-0a2a-43e3-814d-710ff9365d0d 830049

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία κλειδιών από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ). Το πιστοποιητικό εκδίδεται ύστερα από αίτηση του φορέα εκμετάλλευσης επιχείρησης Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), η οποία υποβάλλεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή δήλωσης γνωστοποίησης του άρθρου 4 της αριθ. 8592/2017 (ΦΕΚ 1750/Β΄ ) Κοινής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Τουρισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Παρατηρήσεις

Το πιστοποιητικό κατάταξης ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του. Κατά τη λήξη της πενταετίας ο φορέας εκμετάλλευσης επιχείρησης Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) οφείλει να έχει μεριμνήσει για την απόκτηση πιστοποιητικού ανανέωσης της κατάταξης του καταλύματος. Το πιστοποιητικό τηρείται στο αρχείο της επιχείρησης, διαφορετικά επιβάλλονται κυρώσεις του άρθρου 8 της αριθ. 8592/2017 (ΦΕΚ 1750/Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το κατάλυμα δεν πληροί τα δηλωθέντα κριτήρια της κατηγορίας που ανήκει τότε επιβάλλονται κυρώσεις του άρθρου 8 της ως άνω απόφασης και συγκεκριμένα για ανακριβή/αναληθή δήλωση, αναφορικά με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πεδίο Γ της γνωστοποίησης ή παράλειψη μεταβολής στοιχείων.

Τελευταία ενημέρωση

03/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.)

Σημειώσεις

Στην αίτηση αυτή ο φορέας εκμετάλλευσης του καταλύματος αιτείται την έκδοση Πιστοποιητικού κατάταξης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων, με αίτησή του, μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή), κατά το άρ. 25 του Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/99.

    NACE

    • 55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες κλειδιών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο φορέας εκμετάλλευσης καταλύματος οφείλει να διαθέτει κωδικούς taxisnet και να αποκτά πρόσβαση στο notify business, καθώς τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια - Διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) λειτουργούν νόμιμα μετά από την υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Προϋπόθεση υποβολής αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης είναι η προηγούμενη γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικού καταλύματος. Σημειώνεται ότι η διαδικασία γνωστοποίησης έχει αντικαταστήσει την έκδοση άδειας λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων. Τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια - Διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) λειτουργούν νόμιμα μετά από την υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας. Σε συνέχεια της γνωστοποίησης και κατά τη διάρκεια λειτουργίας, ο φορέας οφείλει να τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λειτουργίας του καταλύματος, τον οποίο οφείλει να επιδεικνύει όταν του ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης του ως άνω τουριστικού καταλύματος αποφασίσει να το κατατάξει σε κατηγορίες κλειδιών, τότε οφείλει να προσθέσει στον φάκελο της επιχείρησης και το πιστοποιητικό κατάταξης.

       Όχι Όχι

      • 1 2 ευρώ ανά δωμάτιο. Σημειώνεται ότι το μέγιστο κόστος δεν αναγράφεται διότι εξαρτάται από τον αριθμό δωματίων. Το ελάχιστο κόστος δεν μπορεί να είναι μικρότερο απο 40 ευρώ σύμφωνα με τη υα 4418/2019. 40 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2445

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

       Όχι

      • 1 Τεχνική Έκθεση από διαπιστευμένο φορέα ή ιδιώτη μηχανικό Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Τεχνική Έκθεση από διαπιστευμένο φορέα ή ιδιώτη μηχανικό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Τα πιστοποιητικά κατάταξης ΕΕΔΔ σε κατηγορίες κλειδιών εκδίδονται από τις ΠΥΤ βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται είτε από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων είτε από ιδιώτες μηχανικούς σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • Νόμος 6 4276 2014 155 Α

       Περιγραφή Διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων - έγκριση διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100155

      • Υπουργική Απόφαση 4418 2019 972 Β

       Περιγραφή Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις καθώς και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200972

      • Υπουργική Απόφαση 8 8592 2017 1750 Β

       Περιγραφή Σε περίπτωση παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος, ή παράλειψη γνωστοποίησης των στοιχειών που πρόκειται να μεταβληθούν ή μεταβλήθηκαν ή παροχής αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή, επάγεται την επιβολή των κυρώσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201750

      • 1 Παραλαβή σχετικής αίτησης απο την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή αίτησης γνωστοποίησης, ο φορέας εκμετάλλευσης καταλύματος Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) υποβάλλει αίτηση προς την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία κλειδιών.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Τεχνικής Έκθεσης από διαπιστευμένο φορέα ή ιδιώτη μηχανικό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, o διαπιστευμένος φορέας ή ιδιώτης μηχανικός που επιλέγεται από την επιχείρηση Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) συντάσσει, έναντι αμοιβής που συμφωνείται με τον φορέα εκμετάλλευσης καταλύματος τεχνική έκθεση στην οποία καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την επιχείρηση και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους, και βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάταξη της επιχείρησης Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε συγκεκριμένη κατηγορία κλειδιών.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας φακέλους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) ελέγχει την Τεχνική Έκθεση του διαπιστευμένου φορέα ως προς την πληρότητα και την τεκμηρίωσή της καθώς και διαπιστώνει το πόρισμα της έκθεσης ταυτίζεται με το περιεχόμενο της γνωστοποίησης του καταλύματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) εκδίδει το Πιστοποιητικό κατάταξης. Η σχετική Πράξη αποστέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο και ταυτόχρονα αναρτάτε στη Διαύγεια.

       Ναι Ναι


      • 5 Απόρριψη αιτήματος έκδοσης Πιστοποιητικού Κατάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης Πιστοποιητικού Κατάταξης, ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι απορρίπτεται το αίτημά του επισημαίνοντας με ακρίβεια τα σημεία που οδήγησαν στην απόρριψη του αιτήματος.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.