Πιστοποιητικό περί επιβολής προστίμων σε βάρος επιχειρήσεων καθαρισμού ή/και φύλαξης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση76042c2f-9bb3-4ba4-8d6f-39c052ff6414 760422

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση πιστοποιητικού για επιβληθέντα πρόστιμα σε βάρος επιχειρήσεων καθαρισμού ή και φύλαξης. Οι πράξεις επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή / και φύλαξης καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» που τηρείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, που αναθέτουν απευθείας ή προκηρύσσουν διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, να υποβάλλουν γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων.

Τελευταία ενημέρωση

20/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού για επιβληθέντα πρόστιμα σε βάρος επιχειρήσεων καθαρισμού ή/και φύλαξης

Σημειώσεις

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά η επωνυμία και το ΑΦΜ των υποψηφίων αναδόχων.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση πιστοποιητικού σε εφαρμογή του άρθρου 68 του Ν.3863/2010

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση πιστοποιητικού για επιβληθέντα πρόστιμα σε βάρος επιχειρήσεων καθαρισμού ή/και φύλαξης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Την αίτηση υποβάλλει ο φορέας του Δημοσίου που κάνει την απευθείας ανάθεση ή διενεργεί διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 68 3863 2010 115 Α

       Περιγραφή Έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 22 του ν. 4144/2013 και ορίζει ότι η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών,να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100115

      • 1 Παραλαβή αίτησης από την Αναθέτουσα Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων.

       Σημειώσεις Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά η επωνυμία και το ΑΦΜ των υποψηφίων εργολάβων.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση της αίτησης και δρομολόγηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση πρωτοκολλείται και δρομολογείται στις Διευθύνσεις: - Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και - Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξαγωγή σχεδίων πιστοποιητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων καταχωρεί τα στοιχεία των υποψηφίων εργολάβων που αναφέρονται στην αίτηση σε ένα εσωτερικό πληροφοριακό σύστημα και εξάγει δύο σχέδια πιστοποιητικών, ένα που αφορά τα πρόστιμα της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας και ένα τα πρόστιμα της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή των πιστοποιητικών στην αναθέτουσα αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα σχέδια των πιστοποιητικών ελέγχονται, υπογράφονται, πρωτοκολλούνται και κατόπιν αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, με email, στην Αναθέτουσα Αρχή.

       Σημειώσεις Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.