Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας από ελληνική Προξενική Αρχή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6de3c1a7-0f0c-47e9-9f08-5cedae3598f3 500111

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

10 €

Εκτιμώμενος χρόνος

30 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας από την Ελληνική Προξενική Αρχή, για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού που διαμένουν στην προξενική της περιφέρεια.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Η2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 μήνες

Παρατηρήσεις

Το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας, που εκδίδεται από την Προξενική Αρχή, βασίζεται σε δικαιολογητικά που προσκομίζουν, αλλά και σε προφορικές εξηγήσεις που δίνουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς, και στην προηγούμενη έκδοση ελληνικού διαβατηρίου. Το εν λόγω πιστοποιητικό οφείλει, επίσης, να βασίζεται συνεκτιμώντας και τυχόν επιμέρους παραμέτρους σε στοιχεία τα οποία έχουν καταγραφεί στα προξενικά μητρώα, σε αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, τα οποία προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι και από τα οποία ευκρινώς προκύπτει ότι αφορούν σε Έλληνα πολίτη εγγεγραμμένο σε Δημοτολόγιο ή Μητρώο Αρρένων Δήμου της χώρας, καθώς και σε διοικητικές ή δικαστικές αποφάσεις μεταβολής στοιχείων των Ελλήνων, από τις οποίες να προκύπτει ότι, ο Έλληνας ή η Ελληνίδα, με συγκεκριμένα στοιχεία, προέβη σε μεταβολή αυτών των στοιχείων δυνάμει της άλλης ιθαγένειας του/της. Σε περίπτωση, κατά την οποία, έχει εκδοθεί προηγούμενο διαβατήριο, θα πρέπει να εξετάζεται ο χρόνος έκδοσης αυτού και αν έχει ανανεωθεί πρόσφατα, βάσει ποιων ελληνικών νομιμοποιητικών εγγράφων (πιστοποιητικό γέννησης από Δήμο, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για παροχή πιστοποιητικού ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στο

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ταυτοπροσωπίας Να μην έχει έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο ή ταυτότητα).

       Όχι Όχι

      • 2 Ταυτοπροσωπίας Να μην έχει δυνατότητα πρόσβασης ο ενδιαφερόμενος σε έγγραφα ταυτοποίησής του.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας δύναται να εκδίδεται και σε περιπτώσεις όπου σε δύο διαφορετικά δημόσια έγγραφα, ελληνικά ή αλλοδαπά, αναγράφεται το όνομα ή το επώνυμο του πολίτη με διαφορετικό τρόπο.

       Όχι Όχι

      • 1 Απαιτείται επικόλληση προξενικού ενσήμου αξίας 10 € 10 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Ταυτοποιητικό στοιχείο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτοποιητικό στοιχείο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οτιδήποτε δηλώνει την ταυτοπροσωπία του π.χ. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, του Διαβατηρίου, Κάρτα ασφάλισης, Άδεια οδηγήσεως και γενικά ένα επίσημο δημόσιο έγγραφο με τα στοιχεία του, φωτογραφία και υπογραφή, ελληνικό ή επιχώριο. Ελλείψει αυτών, δύναται να προσκομίσει δύο (2) μάρτυρες που θα βεβαιώσουν, ενυπογράφως, την ταυτότητα του ενδιαφερομένου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Φωτογραφία (1) Φωτογραφία

       Φωτογραφία (1)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Νόμος 86 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 299 & 307 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Παραλαβή της Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού παραληφθεί η αίτηση του πολίτη με τα σχετικά δικαιολογητικά γίνεται έλεγχος και εάν χρειασθεί προβαίνει ο υπάλληλος σε σύντομη συνέντευξη με τον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 2 Συνέντευξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ερωτήσεις και συζήτηση προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο πολίτης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των προσκομμισθέντων δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 4 Εκτύπωση και έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού βεβαιωθεί η ταυτοποίηση, συντάσσεται το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας, εκτυπώνεται, ελέγχεται για την ορθότητα των γραφομμένων.

       Όχι Όχι


      • 5 Επικόλληση πρόσφατης φωτογραφίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επικολλάται η φωτογραφία του πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 6 Πληρωμή-επικόλληση προξενικού ενσήμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού πληρωθεί, επικολλάται το προξενικό ένσημο στο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή του πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογραφή του υπαλλήλου

       Όχι Όχι


      • 8 Παράδοση πιστοποιητικού στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επιδίδεται στον πολίτη το αιτηθέν πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.