Πιστοποιητικό υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης επαγγελματιών υγείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb5dca483-6334-4204-8ea5-737a15a6fd82 548363

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά το ποστοποιητικό που αναφέρεται σε τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις συμπεριλαμβανομένης και της προσωρινής ή οριστικής αναστολής της άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/μαίας/επισκέπτη υγείας/βοηθού νοσηλευτή/διασώστη πληρώματος ασθενοφόρου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

3 μήνες

Παρατηρήσεις

Περιλαμβάνει και τη βεβαίωση υπαγωγής στο ανάλογο άρθρο της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση πιστοποιητικού υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πιστοποιητικό Good Standing Certificate of current professional status

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Για τα επαγγέλματα όπου υφίσταται υποχρεωτική εγγραφή σε Επαγγελματική Οργάνωση - ΝΠΔΔ (νοσηλευτές/μαίες): Βεβαίωση από την ΕΝΝΕ / αρμόδιο Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών (ΣΕΜ) ότι ο επαγγελματίας είναι εγεγγραμμένο μέλος και εάν εκκρεμεί ή όχι πειθαρχικό παράπτωμα σε βάρος του

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Για τα επαγγέλματα του γενικού συστήματος αναγνώρισης, ο επαγγελματίας προσκομίζει και Βεβαίωση υπαγωγής στο άρθρο 11 της Οδηγίας, που χορηγείται από το ΑΤΕΕΝ (Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων) σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 1 γ) του Π.Δ. 38/2010.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9960

      • 3 Αντίγραφο πτυχίου Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Βεβαίωση από την ΕΝΕ / αρμόδιο Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών (ΣΕΜ) ότι ο επαγγελματίας είναι εγεγραμμένο μέλος και εάν εκκρεμεί ή όχι πειθαρχικό παράπτωμα σε βάρος του Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την ΕΝΕ / αρμόδιο Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών (ΣΕΜ) ότι ο επαγγελματίας είναι εγεγραμμένο μέλος και εάν εκκρεμεί ή όχι πειθαρχικό παράπτωμα σε βάρος του

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα επαγγέλματα όπου υφίσταται υποχρεωτική εγγραφή σε Επαγγελματική Οργάνωση - ΝΠΔΔ (νοσηλευτές/μαίες)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9703

      • 5 Βεβαίωση υπαγωγής στο άρθρο 11 της Οδηγίας από το ΑΤΕΕΝ (Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού) σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 1 γ) του Π.Δ. 38/2010. Βεβαίωση

       Βεβαίωση υπαγωγής στο άρθρο 11 της Οδηγίας από το ΑΤΕΕΝ (Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού) σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 1 γ) του Π.Δ. 38/2010.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα επαγγέλματα του γενικού συστήματος αναγνώρισης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Προεδρικό Διάταγμα 50, 54, Παράρτημα VII 1 δ) και ζ) 38 2010 78 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 παρ. 36, 43 51 2017 82 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L 354, σ. 132) “για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255, σ. 22) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (‘κανονισμός ΙΜΙ’, ΕΕ L 316, σ. 1) και τροποποίηση του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).


      • Ευρωπαϊκή Οδηγία Υ7α/Γ.Π.οικ.34601 2007

       Περιγραφή Καθιέρωση νέου προτύπου στο Πιστοποιητικό "Good Standing" που χορηγείται σε διακινούμενους εντός της ΕΕ επαγγελματίες υγείας


      • 1 Υποβολή αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 'Ελεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Πιστοποιητικό υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.