Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση27897c26-af20-491c-9ff5-774f3210ba01 820916

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  8 έως 9

  Κόστος

  100.00
  -
  550.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  12 Μήνες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην Πολιτογράφηση Αλλογενών, Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση από Αλλογενείς Αλλοδαπούς. Ειδικότερα Αλλογενείς αλλοδαποί, δηλαδή πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτες Τρίτων Χωρών και Ανιθαγενείς που δεν έχουν Ελληνική καταγωγή και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα μπορούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια με τη διαδικασία της πολιτογράφησης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Βάσει του ν.4735/2020 (Α΄ 197) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θεσπίστηκε νέα διαδικασία για την πολιτογράφηση των Αλλογενών Αλλοδαπών και τη διαπίστωση της πλήρωσης των ουσιαστικών προϋποθέσεων ενσωμάτωσής τους στην Ελληνική κοινωνία, μέσω της συμμετοχής τους στις εξετάσεις κτήσης του Πιστοποιητικού Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ).

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση πολιτογράφησης

  Σημειώσεις

  Η αίτηση είναι διαθέσιμη στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας θα είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Η απόρριψη της αίτησης πολιτογράφησης προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου. (παρ.7 αρ.7 του ΚΕΙ ν.3284/2004 Α 217)

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών


       Μητρώα που τηρούνται

       Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        D5

        ,,,


       • 1 Ηλικιακές Να είναι ενήλικος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης


        Όχι Όχι

       • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα που προβλέπονται στην περ.β της παρ.1 του άρθρου 5 του Κ.Ε.Ι (ν.3284/2004 Α 217)


        Όχι Όχι

       • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παραμονής του στη χώρα


        Όχι Όχι

       • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα και μόνιμα για επτά (7) έτη. Η προϋπόθεση αυτή δεν αφορά όσους έχουν γεννηθεί και κατοικούν συνεχώς στην Ελλάδα.


        Όχι Όχι

       • 5 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο αλλοδαπός που κατέχει κάθε έγκυρο τίτλο διαμονής, εκτός των προσωρινών, και πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 μπορεί να ζητήσει την πολιτογράφησή του εφόσον διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για δώδεκα (12) συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 4

        Ναι Ναι

       • 6 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Για τους κατόχους ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους συζύγους Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο, όσους έχουν τη γονική μέριμνα τέκνου ελληνικής ιθαγένειας, που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, καθώς και τους ανιθαγενείς, αρκεί η προηγούμενη νόμιμη διαμονή αυτών στην Ελλάδα για τουλάχιστον τρία (3) έτη.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 4

        Ναι Ναι

       • 7 Διοικητικές Να κατέχει ισχυρό τίτλο νόμιμης διαμονής στη χώρα


        Όχι Όχι

       • 8 Άλλο Να μην συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντα την ελληνική ιθαγένεια λόγοι δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας. Αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την αποδοχή ή όχι του αιτήματος.


        Όχι Όχι

       • 9 Επαρκούς γνώσης Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και γεωγραφία, τον ελληνικό πολιτισμό και τις συνήθειες του ελληνικού λαού, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών του πολιτεύματος της χώρας όπως αποδεικνύεται από την κατοχή ΠΕΓΠ ή εφόσον απαλλάσσεται από αυτό λόγω της επιτυχούς φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο ή ΑΕΙ. Αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την αποδοχή ή όχι του αιτήματος.


        Όχι Όχι

       • 10 Ομαλής ένταξης Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας, έχοντας την καταστήσει συνεχές κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων. Αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την αποδοχή ή όχι του αιτήματος.

        Όχι Όχι

       • 1 Αλλογενών Αλλοδαπών μετά τις 26/3/2019 550 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2159

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

        Όχι

       • 2 Επανυποβολή αιτήματος αλλογενών αλλοδαπών 200 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2162

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

        Ναι

       • 1

       • 3 Υποβολή/Επανυποβολή Ομογενών, Πολιτών Ε.Ε., Ανιθαγενών/Πολ. Προσφύγων,Αντιρρήσεις 100 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2161

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Ναι

       • 1

       • 1 Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας Ταξιδιωτικό έγγραφο

        Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας κτήσης διαβατηρίου, αρκεί η προσκόμιση της άδειας διαμονής που χορηγείται σε αυτές τις περιπτώσεις.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4746

       • 2 Τίτλο νόμιμης διαμονής σε ισχύ Άδεια διαμονής

        Τίτλο νόμιμης διαμονής σε ισχύ

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Τίτλο νόμιμης διαμονής σε ισχύ από τους αναφερόμενους στην περ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 3284 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4178

       • 3 Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.)

        Σχετικός σύνδεσμος: https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/#home

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 4 Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης από αλλοδαπή αρχή Πιστοποιητικό

        Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης από αλλοδαπή αρχή

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης των αλλοδαπών αρχών, νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο για γέννηση στο εξωτερικό.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 5 Απόδειξη πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Απόδειξη πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την κατάθεση της αίτησης απαιτείται η πληρωμή παραβόλου €550. Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται κατόπιν απόρριψης λόγω μη πλήρωσης τυπικών προϋποθέσεων το παράβολο ορίζεται στα €200. Για Ανιθαγενείς, Πρόσφυγες και Πολίτες Ε.Ε το παράβολο ορίζεται στα €100 είτε για την αρχική υποβολή, είτε για επανυποβολή αίτησης

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7053

       • 6 Εκκαθαριστικά σημειώματα ή πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου Αποδεικτικό εισοδήματος

        Εκκαθαριστικά σημειώματα ή πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εκκαθαριστικά σημειώματα ή πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου των οικονομικών ετών που αντιστοιχούν στα έτη προηγούμενης νόμιμης παραμονής στη χώρα, που απαιτούνται κατά περίπτωση, από τα οποία προκύπτει η φορολογική υποχρέωση του αιτούντος ως κατοίκου της Ελλάδας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6430

       • 7 Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7210

       • 8 Πιστοποιητικό γάμου αλλοδαπών αρχών, νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο, σε περίπτωση αλλαγής επωνύμου μετά τον γάμο Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό γάμου αλλοδαπών αρχών, νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο, σε περίπτωση αλλαγής επωνύμου μετά τον γάμο

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό γάμου απαιτείται όταν έχει επέλθει αλλαγή επωνύμου λόγω γάμου. Για γάμο με Έλληνα/νίδα που έχει τελεστεί στο εξωτερικό αρκεί η ληξιαρχική πράξη από το Ειδικό Ληξιαρχείο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

        Όχι 8619

       • 9 Τα δικαιολογητικά της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5Α του Κ.Ε.Ι (ν.3284/2004) όπως ισχύει, με βάση τα οποία αποδεικνύεται η οικονομική και κοινωνική ένταξη του αιτούντος όπως έχουν καθοριστεί με την αριθμ. 29845/16-4-2021 ( Β΄1652) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η οποία τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 58050/4-8-2021 (Β’3967) και 96289/27-12-2021 (Β’6402) όμοιες. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

        Τα δικαιολογητικά της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5Α του Κ.Ε.Ι (ν.3284/2004) όπως ισχύει, με βάση τα οποία αποδεικνύεται η οικονομική και κοινωνική ένταξη του αιτούντος όπως έχουν καθοριστεί με την αριθμ. 29845/16-4-2021 ( Β΄1652) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η οποία τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 58050/4-8-2021 (Β’3967) και 96289/27-12-2021 (Β’6402) όμοιες.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2022/02/eggr6929-egk81-20220204.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Δικαιολογητικά απόδειξης οικονομικής και κοινωνικής ένταξης: ▪ Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ( e-ΕΦΚΑ) ▪ Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για το χρονικό διάστημα εργασίας του ▪ Ιδιωτική σύμβαση εργασίας ▪ Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3 ) ▪ Δήλωση στοιχείων ακινήτου (έντυπο Ε9) ▪ Βεβαιώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων που τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας για την κατοχή ενεργού τραπεζικού λογαριασμού. ▪ Ληξιαρχική πράξη γάμου με Έλληνα πολίτη ▪ Ληξιαρχική/ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνου/τέκνων που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. ▪ Βεβαίωση φοίτησης ιδίου ή τέκνου του, σε ελληνικό σχολείο ή σε ελληνικές δομές προσχολικής αγωγής στην χώρα. ▪ Λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας καθώς και σταθερής τηλεφωνίας επ΄ ονόματί του. ▪ Αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου (ΑΑΔΕ). ▪ Βεβαιώσεις πιστοποίησης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από αρμόδιους φορείς. ▪ Βεβαιώσεις συμμετοχής σε κοινωφελείς δραστηριότητες και εθελοντικές δράσεις. ▪ Αποδεικτικά συνεχούς διαμονής

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4332

       • 10 Τίτλος σπουδών ελληνόγλωσσου προγράμματος από Α.Ε.Ι. ή Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης/διδακτορική διατριβή στα Ελληνικά από Α.Ε.Ι. Αποδεικτικό σπουδών

        Τίτλος σπουδών ελληνόγλωσσου προγράμματος από Α.Ε.Ι. ή Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης/διδακτορική διατριβή στα Ελληνικά από Α.Ε.Ι.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Από την υποχρέωση υποβολής Π.Ε.Γ.Π. απαλλάσσονται όσοι έχουν αποφοιτήσει από ελληνόγλωσσο πρόγραμμα ελληνικού ΑΕΙ ή έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο ελληνόγλωσσου προγράμματος ελληνικού ΑΕΙ ή έχουν εκπονήσει διδακτορική διατριβή στα ελληνικά σε ελληνικό ΑΕΙ.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

        Ναι 2825

       • 11 Βεβαίωση/πιστοποιητικό εννεαετούς/εξαετούς επιτυχούς φοίτησης/παρακολούθησης στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βεβαίωση

        Βεβαίωση/πιστοποιητικό εννεαετούς/εξαετούς επιτυχούς φοίτησης/παρακολούθησης στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Από την υποχρέωση υποβολής Π.Ε.Γ.Π. απαλλάσσονται όσοι έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο ή σε σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας, εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

        Ναι 9703

       • 12 Ληξιαρχικής πράξης γέννησης Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Ληξιαρχικής πράξης γέννησης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses


        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

        Ναι 9224

       • Νόμος 36,37,38 4873 2021 248 Α

        Περιγραφή Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Β΄¨Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας¨

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100248

       • Νόμος 52 4795 2021 62 Α

        Περιγραφή Από την υποχρέωση απόκτησης του Π.Ε.Γ.Π. απαλλάσσονται όσοι έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο ή σε σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας, εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, απαλλάσσονται όσοι έχουν αποφοιτήσει από ελληνόγλωσσο πρόγραμμα ελληνικού ΑΕΙ ή έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο ελληνόγλωσσου προγράμματος ελληνικού ΑΕΙ ή έχουν εκπονήσει διδακτορική διατριβή στα ελληνικά σε ελληνικό ΑΕΙ.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100062

       • Νόμος 4735 2020 197 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία πολιτογράφησης.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100197

       • Νόμος 36, 37,94 4674 2020 53 Α

        Περιγραφή Τροποποιήσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που αφορούν την αρμοδιότητα ορκωμοσίας, το δικαίωμα άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής κατά απορριπτικής απόφασης και τη χρονική προϋπόθεση νόμιμης διαμονής για την υποβολή της αίτησης.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100053

       • Νόμος 4604 2019 50 Α

        Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων ιθαγένειας

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100050

       • Νόμος 31 4531 2018 62 Α

        Περιγραφή Θέματα Ιθαγένειας που αφορούν τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για συζύγους Ελλήνων διπλωματικών υπαλλήλων, τη θέσπιση 12ετίας νόμιμης διαμονής για κατόχους κάθε έγκυρου τίτλου διαμονής και την διόρθωση των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του πολιτογραφημένου ως προς την ορθογραφική ή φθογγολογική τους απόδοση.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100062

       • Νόμος 142 4251 2014 80 Α

        Περιγραφή Ποινική καταδίκη αλλοδαπού που επιβλήθηκε με αναστολή εκτέλεσης της ποινής εξακολουθεί να συνιστά κώλυμα προς απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, ακόμα και εάν παρέλθει ο χρόνος της αναστολής, χωρίς αυτή να αρθεί ή να ανακληθεί.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100080

       • Νόμος 3838 2010 49 Α

        Περιγραφή Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100049

       • Νόμος 3284 2004 217 Α

        Περιγραφή Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

       • Υπουργική Απόφαση Φ. 29845 2021 1652 Β

        Περιγραφή Τεκμήρια για την οικονομική και κοινωνική ένταξη του αλλοδαπού που αιτείται την ελληνική ιθαγένεια.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201652

       • Υπουργική Απόφαση 21465 2021 1356 Β

        Περιγραφή Προσθήκη της άδειας διαμονής πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201356

       • Υπουργική Απόφαση 28881 2021 1535 Β

        Περιγραφή Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201535

        ΑΔΑ 6ΜΣΣ46ΜΤΛ6-Ε3Γ

       • Υπουργική Απόφαση 130181/6353 2018 1208 Β

        Περιγραφή Προσθήκη της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, της άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα και της άδειας διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή στους οριστικούς τίτλους διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201208

       • Υπουργική Απόφαση 130181/25843 2014 3142 Β

        Περιγραφή Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203142

       • 1 Πρωτοκόλληση της αίτησης και έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Με την αίτηση συνυποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το νόμο δικαιολογητικά

        Όχι Όχι


       • 2 Χρέωση της υπόθεσης σε εισηγητή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η χρέωση της υπόθεσης γίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο με σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος σε συνδυασμό με την ημερομηνία κτήσης του ΠΕΓΠ εφόσον αυτό απαιτείται.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων για την πολιτογράφηση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ελέγχονται από τον εισηγητή αν πληρούνται οι προβλεπόμενες με βάση τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει τυπικές προϋποθέσεις, διερευνάται η ποινική κατάσταση του αλλοδαπού και αν τελεί υπό απέλαση.

        Σημειώσεις Εάν δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συντάσσεται σχέδιο απόρριψης της αίτησης που υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

        Όχι Όχι


       • 4 Έλεγχος ουσιαστικών προϋποθέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Διερεύνηση σε συνεργασία με αρμόδιες αρχές ασφαλείας της χώρας αν στο πρόσωπο του αλλοδαπού που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας.

        Ναι Όχι


       • 5 Απόρριψη αιτήματος


        Περιγραφή Εάν δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συντάσσεται σχέδιο απόρριψης της αίτησης που υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

        Σημειώσεις Νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί εκ νέου εφόσον πληρωθούν οι τυπικές προϋποθέσεις χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

        Ναι Ναι


       • 6 Έλεγχος λοιπών δικαιολογητικών που έχουν συνυποβληθεί με την αίτηση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Διερεύνηση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης του αιτούντος όπως περιγράφονται στην υπ΄αριθμ. 29845/16-4-2021 ( Β΄1652) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 58050/4-8-2021 (Β’3967) και 96289/27-12-2021 (Β’6402) όμοιες

        Όχι Όχι


       • 7 Σύνταξη αιτιολογημένης εισήγησης για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος πολιτογράφησης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο εισηγητής μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσει σχετικό ενημερωτικό σημείωμα περί συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης.

        Όχι Όχι


       • 8 Σχέδιο απόφασης επί του αιτήματος πολιτογράφησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 9 Διαβίβαση σχεδίου θετικής απόφασης για υπογραφή από τον Γενικό Διευθυντή Ιθαγένειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 10 Απορριπτική Απόφαση επί του αιτήματος


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Υπογράφεται από τον χωρικά αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Ιθαγένειας

        Ναι Όχι


       • 11 Κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης στον ενδιαφερόμενο και σε συναρμόδιες υπηρεσίες

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Σημειώσεις Δικαίωμα υποβολής νέου αιτήματος ένα έτος μετά την έκδοση της απορριπτικής απόφασης.

        Ναι Ναι


       • 12 Διαβίβαση εκδοθείσας απόφασης στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 13 Δημοσίευση περίληψης της απόφασης πολιτογράφησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 14 Κλήση του ενδιαφερόμενου σε ορκωμοσία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η κλήση σε ορκωμοσία γίνεται με συστημένη επιστολή. Σε περίπτωση ατόμων με σωματική αναπηρία η ορκωμοσία μπορεί να λαμβάνει χώρα στην οικία τους ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

        Σημειώσεις Η απόφαση πολιτογράφησης ανακαλείται, αν ο όρκος δεν δοθεί μέσα στην ετήσια προθεσμία.

        Όχι Όχι


       • 15 Εντολή εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Σημειώσεις Έως 31/12/2022 για τους άρρενες πολιτογραφούμενους δίνεται παράλληλα και εντολή εγγραφής τους στα μητρώα αρρένων.

        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.