Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση27897c26-af20-491c-9ff5-774f3210ba01 820916

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

10 + (
1
)

Κόστος

Από 100 έως 550 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση από αλλογενείς αλλοδαπούς, δηλαδή πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτες τρίτων χωρών, πρόσφυγες και ανιθαγενείς που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση πολιτογράφησης

Σημειώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση πολιτογράφησης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου διαμονής τους αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Τα πεδία της αίτησης συμπληρώνονται όλα υποχρεωτικά. Η συμπλήρωση γίνεται με κεφαλαία γράμματα, με ελληνικούς χαρακτήρες ή και με λατινικούς χαρακτήρες (LAT) όπου απαιτείται. Όπου υπάρχουν κουτάκια επιλογής, επιλέγεται ένα σημειώνοντας: v .

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  1) Ενδικοφανής προσφυγή 2) Αίτηση ακύρωσης
    
    1) Κατά της απορριπτικής απόφασης για μη πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο. Η κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ (κωδικός παραβόλου: 2161). 2) Κατά της απορριπτικής απόφασης για μη πλήρωση των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου. (παρ.7 αρ.7 του ΚΕΙ ν.3284/2004 Α 217)

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών


      Νομοθεσία

       D5

       ,,,,,,,,,


      • 1 Ηλικιακές Να είναι ενήλικος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που τέλεσε εκ δόλου, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης σε: • ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή • τουλάχιστον έξι μηνών και ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης για συγκεκριμένα εγκλήματα που απαριθμούνται αποκλειστικά στο άρθρο 5 παρ. β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παραμονής του στη χώρα

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Να κατέχει έναν από τους παρακάτω τίτλους διαμονής: • άδεια επί μακρόν διαμένοντος • βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών ΕΖΕΣ • δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε γονείς ανηλίκου ημεδαπού, • δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα ή δικαιούχου καθεστώτος επικουρικής προστασίας ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιου δελτίου • ταξιδιωτικό έγγραφο ή ειδικό δελτίο που έχει χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί του καθεστώτος των ανιθαγενών • άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς • άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας • άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας • άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα • άδεια διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου • μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή • άδεια διαμονής πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών της οικογένειας του, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10 της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

       Όχι Όχι

      • 5 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα και μόνιμα για επτά (7) έτη πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

       Όχι Όχι

      • 6 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Αρκεί πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης η προηγούμενη νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα επί τρία (3) συνεχή έτη για: • πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, • συζύγους Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο, • όσους έχουν τη γονική μέριμνα τέκνου ελληνικής ιθαγένειας, που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και • ανιθαγενείς

       Ναι Ναι

      • 7 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ειδικές περιπτώσεις: • για όσους έχουν γεννηθεί και κατοικούν συνεχώς στην Ελλάδα δεν απαιτείται η χρονική προϋπόθεση της επταετούς διαμονής. • για τους συζύγους Ελλήνων διπλωματικών υπαλλήλων και υπαλλήλων που υπηρετούν στις διπλωματικές και προξενικές αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών προσμετράται για τη συμπλήρωση του παραπάνω κατά περίπτωση χρόνου (7ετία ή 3ετία) και ο χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει, οποτεδήποτε, ένα (1) έτος διαμονής στην Ελλάδα. • για αλλοδαπούς που κατέχουν οποιοδήποτε άλλο έγκυρο τίτλο διαμονής που δεν περιλαμβάνεται στους ανωτέρω τίτλους, απαιτείται νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα για δώδεκα (12) συνεχή έτη πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

       Ναι Ναι

      • 8 Επαρκούς γνώσης Ο αιτών την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει, προκειμένου να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη: • Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα. • Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική ιστορία και γεωγραφία, τον ελληνικό πολιτισμό και τις συνήθειες του ελληνικού λαού, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών του πολιτεύματος της Χώρας. Για τη διακρίβωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, γεωγραφίας, πολιτισμού και των θεσμών του πολιτεύματος, ο αιτών θα πρέπει να αποκτήσει το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση μέσω γραπτών εξετάσεων που διενεργούνται δύο φορές το χρόνο εκτός και αν εμπίπτει στην κατηγορία που απαλλάσσεται από τη σχετική υποχρέωση λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο ή Πανεπιστήμιο.

       Όχι Όχι

      • 9 Ομαλής ένταξης Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική ζωή της χώρας, έχοντας την καταστήσει συνεχές κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων. Τεκμήρια οικονομικής ένταξης θεωρούνται τα εξής: Α) Εισοδηματικά Κριτήρια Β) Εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του αιτούντος

       Όχι Όχι

      • 10 Ομαλής ένταξης Να έχει ενταχθεί ομαλά στην κοινωνική ζωή της χώρας έχοντας την καταστήσει συνεχές κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων. Τεκμήρια κοινωνικής ένταξης θεωρούνται τα εξής: • Η διαμόρφωση συγγενικού δεσμού με Έλληνα πολίτη • Η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο • Η επαγγελματική κατάρτιση • Η συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και εκδηλώσεις της κοινωνίας των πολιτών • Η συνεχής διαμονή στη χώρα υπό την έννοια να έχει διαμορφώσει σταθερούς δεσμούς με τη χώρα έχοντα την καταστήσει μόνιμο κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων διαμένοντας συνεχώς σε αυτή

       Όχι Όχι

      • 11 Εθνικής ασφάλειας Να μην συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντα την ελληνική ιθαγένεια λόγοι δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας.

       Όχι Όχι

      • 1 Αλλογενών Αλλοδαπών μετά τις 26/3/2019 550 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2159

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Επανυποβολή αιτήματος αλλογενών αλλοδαπών 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2162

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 3 Υποβολή/Επανυποβολή Ομογενών, Πολιτών Ε.Ε., Ανιθαγενών/Πολ. Προσφύγων,Αντιρρήσεις 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2161

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Ακριβές αντίγραφο όλων των σελίδων του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ακριβές αντίγραφο όλων των σελίδων του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην αυτοπρόσωπη κατάθεση ή/και στην κατάθεση με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου, εφόσον το διαβατήριο επιδεικνύεται στον υπάλληλο της υπηρεσίας ιθαγένειας, δύναται να κρατηθεί ακριβές αντίγραφο αυτού για υπηρεσιακή χρήση. Στην περίπτωση που η αίτηση πολιτογράφησης αποστέλλεται ταχυδρομικώς επισυνάπτεται σε αυτή, ακριβές αντίγραφο του αλλοδαπού διαβατήριου από Έλληνα δικηγόρο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Τίτλο νόμιμης διαμονής σε ισχύ Άδεια διαμονής

       Τίτλο νόμιμης διαμονής σε ισχύ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 3 Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/#home

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 259001: Αίτηση Συμμετοχής στις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Πρωτότυπο πιστοποιητικό γεννήσεως αλλοδαπών αρχών το οποίο να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες επικυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις Προξενικών αρχών για χώρες που δεν ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης), συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση Πιστοποιητικό

       Πρωτότυπο πιστοποιητικό γεννήσεως αλλοδαπών αρχών το οποίο να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες επικυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις Προξενικών αρχών για χώρες που δεν ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης), συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η απόφαση πολιτογράφησης εκδίδεται βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στη μετάφραση που συνοδεύει το πιστοποιητικό γέννησης. Για το λόγο αυτό απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού του ληξιαρχικού γεγονότος της γέννησης του ενδιαφερόμενου/ης όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας προέλευσής του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου αλλοδαπής αρχής, νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο, σε περίπτωση αλλαγής επωνύμου μετά τον γάμο Πιστοποιητικό

       Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου αλλοδαπής αρχής, νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο, σε περίπτωση αλλαγής επωνύμου μετά τον γάμο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση τέλεσης γάμου του αιτούντος στην αλλοδαπή υποβάλλεται πρωτότυπο πιστοποιητικό της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής νόμιμα επικυρωμένο (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις προξενικών αρχών για χώρες που δεν ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης) και επίσημα μεταφρασμένο. Για τις συζύγους που μετά το γάμο αποκτούν το επώνυμο του συζύγου είναι απαραίτητο η μεταβολή αυτή να αποτυπώνεται στο πιστοποιητικό γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Απόδειξη πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Απόδειξη πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την κατάθεση της αίτησης απαιτείται η πληρωμή παραβόλου €550. Για επανυποβολή αίτησης το παράβολο ορίζεται στα €200. Για Ανιθαγενείς, Πρόσφυγες και Πολίτες Ε.Ε το παράβολο ορίζεται στα €100 είτε για την αρχική υποβολή, είτε για επανυποβολή αίτησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 7 Εκκαθαριστικά σημειώματα ή πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου Αποδεικτικό εισοδήματος

       Εκκαθαριστικά σημειώματα ή πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων 3 ή 7 ή 12 που αντιστοιχούν στα έτη προηγούμενης νόμιμης παραμονής στη χώρα, που απαιτούνται κατά περίπτωση, από τα οποία προκύπτει η φορολογική υποχρέωση του αιτούντος ως κατοίκου της Ελλάδας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 8 Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 9 Δικαιολογητικά για την οικονομική ένταξη του αιτούντος Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά για την οικονομική ένταξη του αιτούντος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2022/02/eggr6929-egk81-20220204.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικά απόδειξης οικονομικής ένταξης: ▪ Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ( e-ΕΦΚΑ) ▪ Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για το χρονικό διάστημα εργασίας του ▪ Ιδιωτική σύμβαση εργασίας ▪ Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3 ) ▪ Δήλωση στοιχείων ακινήτου (έντυπο Ε9) ▪ Βεβαιώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων που τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας για την κατοχή ενεργού τραπεζικού λογαριασμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 10 Ληξιαρχικής πράξης γέννησης Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχικής πράξης γέννησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο αιτών/ούσα έχει γεννηθεί στην Ελλάδα απαιτείται προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης, η οποία να έχει συνταχθεί νόμιμα από το αρμόδιο Ληξιαρχείο Δήμου της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 9224

      • 11 Αποδεικτικά απαλλαγής από την υποχρέωση απόκτησης Π.Ε.Γ.Π. Βεβαίωση

       Αποδεικτικά απαλλαγής από την υποχρέωση απόκτησης Π.Ε.Γ.Π.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: • Βεβαίωση εννεαετούς/εξαετούς επιτυχούς φοίτησης/παρακολούθησης στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας ή • αντίγραφο πτυχίου από ελληνόγλωσσο πρόγραμμα ελληνικού ΑΕΙ ή • αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου ελληνόγλωσσου προγράμματος ελληνικού ΑΕΙ ή • αντίγραφο τίτλου διδακτορικής διατριβής στα ελληνικά σε ελληνικό ΑΕΙ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9703

      • 12 Δικαιολογητικά για την κοινωνική ένταξη του αιτούντος Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά για την κοινωνική ένταξη του αιτούντος       Σημειώσεις: Δικαιολογητικά απόδειξης κοινωνικής ένταξης: ▪ Ληξιαρχική πράξη γάμου με Έλληνα πολίτη ▪ Ληξιαρχική/ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνου/τέκνων που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. ▪ Βεβαίωση φοίτησης ιδίου ή τέκνου του, σε ελληνικό σχολείο ή σε ελληνικές δομές προσχολικής αγωγής στην χώρα. ▪ Λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας καθώς και σταθερής τηλεφωνίας επ΄ ονόματί του. ▪ Αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου (ΑΑΔΕ). ▪ Βεβαιώσεις πιστοποίησης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από αρμόδιους φορείς. ▪ Βεβαιώσεις συμμετοχής σε κοινωφελείς δραστηριότητες και εθελοντικές δράσεις. ▪ Αποδεικτικά συνεχούς διαμονής

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 13 Ηλεκτρονική βεβαίωση κατάθεσης της αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής Βεβαίωση

       Ηλεκτρονική βεβαίωση κατάθεσης της αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση αρχικής αίτησης για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας που συνοδεύεται από ηλεκτρονική βεβαίωση κατάθεσης της αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής, η τελική διοικητική πράξη εκδίδεται μόνο εφόσον προσκομιστεί ο οριστικός τίτλος άδειας διαμονής που πρέπει να συγκαταλέγεται στους αποδεκτούς τίτλους για την κατάθεση του εκάστοτε αιτήματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ανά κατηγορία αιτήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9703

      • Νόμος 35-36 4915 2022 63 Α

       Περιγραφή Προθεσμίες και αναστολή εξέτασης της αίτησης πολιτογράφησης αν ασκηθεί σε βάρος του αιτούντος ποινική δίωξη για αδικήματα που επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερης του ενός (1) έτους, ή για άλλα αδικήματα, η καταδίκη για τα οποία συνιστά κώλυμα πολιτογράφησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100063

      • Νόμος 36,37,38 4873 2021 248 Α

       Περιγραφή Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Β΄¨Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας¨

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100248

      • Νόμος 52 4795 2021 62 Α

       Περιγραφή Από την υποχρέωση απόκτησης του Π.Ε.Γ.Π. απαλλάσσονται όσοι έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο ή σε σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας, εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, απαλλάσσονται όσοι έχουν αποφοιτήσει από ελληνόγλωσσο πρόγραμμα ελληνικού ΑΕΙ ή έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο ελληνόγλωσσου προγράμματος ελληνικού ΑΕΙ ή έχουν εκπονήσει διδακτορική διατριβή στα ελληνικά σε ελληνικό ΑΕΙ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100062

      • Νόμος 4735 2020 197 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία πολιτογράφησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100197

      • Νόμος 36, 37,94 4674 2020 53 Α

       Περιγραφή Τροποποιήσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που αφορούν την αρμοδιότητα ορκωμοσίας, το δικαίωμα άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής κατά απορριπτικής απόφασης και τη χρονική προϋπόθεση νόμιμης διαμονής για την υποβολή της αίτησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100053

      • Νόμος 4604 2019 50 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων ιθαγένειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100050

      • Νόμος 31 4531 2018 62 Α

       Περιγραφή Θέματα Ιθαγένειας που αφορούν τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για συζύγους Ελλήνων διπλωματικών υπαλλήλων, τη θέσπιση 12ετίας νόμιμης διαμονής για κατόχους κάθε έγκυρου τίτλου διαμονής και την διόρθωση των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του πολιτογραφημένου ως προς την ορθογραφική ή φθογγολογική τους απόδοση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100062

      • Νόμος 142 4251 2014 80 Α

       Περιγραφή Ποινική καταδίκη αλλοδαπού που επιβλήθηκε με αναστολή εκτέλεσης της ποινής εξακολουθεί να συνιστά κώλυμα προς απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, ακόμα και εάν παρέλθει ο χρόνος της αναστολής, χωρίς αυτή να αρθεί ή να ανακληθεί.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100080

      • Νόμος 3838 2010 49 Α

       Περιγραφή Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100049

      • Νόμος 3284 2004 217 Α

       Περιγραφή Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

      • Υπουργική Απόφαση Φ. 29845 2021 1652 Β

       Περιγραφή Τεκμήρια για την οικονομική και κοινωνική ένταξη του αλλοδαπού που αιτείται την ελληνική ιθαγένεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201652

      • Υπουργική Απόφαση 738 2022 121 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της προφορικής συνέντευξης της παρ.6 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200121

       ΑΔΑ 975Ο46ΜΤΛ6-ΥΥΞ

      • Εγκύκλιος 81 (Φ.130181/6929) 2022

       Περιγραφή Παροχή οδηγιών αναφορικά με την τροποποίηση διατάξεων για την πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών βάσει του ν.4873/2021 (Α΄ 248/16-12-2021)

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2022/02/eggr6929-egk81-20220204.pdf

      • Εγκύκλιος 715/Φ.130181/75619 2021

       Περιγραφή Παροχή οδηγιών αναφορικά με την τροποποίηση διατάξεων για την πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών βάσει του ν.4735/2020 (Α΄ 197/12-10-2020)

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2021/10/eggr75619-egk715-20211018.pdf

      • Εγκύκλιος 1465/Φ.131181/63 2021

       Περιγραφή Παροχή οδηγιών αναφορικά με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα και άγαμα τέκνα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2021/01/eggr63-egk1465-20210112.pdf

       ΑΔΑ ΨΡ6Ο46ΜΤΛ6-9Η5

      • Εγκύκλιος 207/19857 2022

       Περιγραφή Παροχή οδηγιών σχετικά με την ισχύ των αδειών διαμονής κατά την διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με κάθε νομική βάση κτήσης

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2022/03/egk207 19857 20220328.pdf

      • 1 Πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την αίτηση συνυποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το νόμο δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση της υπόθεσης σε εισηγητή και έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η χρέωση της υπόθεσης γίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο με σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος σε συνδυασμό με την ημερομηνία κτήσης του ΠΕΓΠ εφόσον αυτό απαιτείται.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν έχουν υποβληθεί νομοτύπως, διενεργείται αλληλογραφία, προκειμένου να υποβληθούν κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων για την πολιτογράφηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχεται από τον εισηγητή αν πληρούνται οι προβλεπόμενες με βάση τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης,.

       Όχι Όχι


      • 4 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού μη απέλασης

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας υποβάλλει ηλεκτρονικό ερώτημα μέσω του ΟΠΣ Ιθαγένεια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για αναζήτηση ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και απευθύνει ερώτημα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το αν ο αιτών τελεί υπό απέλαση.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόρριψη αιτήματος πολιτογράφησης λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Όταν δεν πληρούνται τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης (πληρότητα δικαιολογητικών ή συνδρομή ποινικού κωλύματος ή απέλαση) η αίτηση απορρίπτεται με απόφαση του αρμόδιου Προϊστάμενου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

       Σημειώσεις Αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης κοινοποιείται στον αιτούντα. Νέα αίτηση πολιτογράφησης μετά από απόρριψη προηγούμενης λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων, υποβάλλεται μόλις πληρωθούν οι προϋποθέσεις που εξέλειπαν, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση ενός έτους και χωρίς την καταβολή νέου παραβόλου.

       Ναι Ναι


      • 6 Έλεγχος ουσιαστικών προϋποθέσεων για την πολιτογράφηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διακρίβωση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης του αιτούντος

       Σημειώσεις Η διακρίβωση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης του αιτούντος διενεργείται με την προσκόμιση δικαιολογητικών που πιστοποιούν την συνδρομή των τεκμηρίων οικονομικής ένταξης στο πρόσωπο του για τη χρονική περίοδο που διαμορφώνεται ως εξής: • Για όποιον απαιτείται επταετής νόμιμη διαμονή θα πρέπει να αποδεικνύεται η οικονομική ένταξη για πέντε (5) τουλάχιστον έτη • Για όποιον απαιτείται τριετής νόμιμη διαμονή θα πρέπει να αποδείξει την οικονομική για τα τρία (3) συναπτά έτη. • Για όποιον απαιτείται δωδεκαετής νόμιμη διαμονή απαιτείται η πλήρωση των οικονομικών κριτηρίων για επτά (7) τουλάχιστον έτη. • Στην περίπτωση του αιτούντος που έχει γεννηθεί και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα δεν απαιτείται μεν η χρονική προϋπόθεση της επταετούς διαμονής όμως οι ουσιαστικές προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό του για χρονική περίοδο που προσδιορίζεται με βάση τις χρονικές προϋποθέσεις που ισχύουν σε σχέση με τον τίτλο διαμονής ή και την ιδιότητα που κατέχει. Σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς τη συνδρομή ή μη της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης, ο αιτών καλείται σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς ομάδας, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια ο βαθμός της οικονομικής και κοινωνικής του ένταξης στη Χώρα. Η κλήση του αλλοδαπού γίνεται με επί αποδείξει αλληλογραφία. Αν η κλήση αυτή επιστρέψει ανεπίδοτη δύο (2) φορές ή αν ο αλλοδαπός, χωρίς να συντρέχουν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας, δεν εμφανιστεί στη συνέντευξη, η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

       Ναι Όχι


      • 7 Απόρριψη αιτήματος πολιτογράφησης λόγω μη πλήρωσης των ουσιαστικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εάν δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης συντάσσεται σχέδιο απόρριψης της αίτησης το οποίο υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

       Ναι Ναι


      • 8 Αυταεπάγγελτη αναζήτηση λόγων δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας υποβάλλει ηλεκτρονικό ερώτημα μέσω του ΟΠΣ Ιθαγένεια στη Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας περί μη συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος λόγων δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας

       Ναι Όχι


      • 9 Απόρριψη αιτήματος πολιτογράφησης λόγω συνδρομής του άρθρου 5Β

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εάν στο πρόσωπο του αλλοδαπού που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφαλείας συντάσσεται σχέδιο απόρριψης της αίτησης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αμφιβολιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας ως προς τη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας, ο Περιφερειακός Διευθυντής Ιθαγένειας παραπέμπει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7Β του Κ.Ε.Ι. όπως ισχύει την υπόθεση στον Υπουργό Εσωτερικών για έκδοση απόφασης. Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Συμβούλιο Ιθαγένειας προκειμένου να γνωμοδοτήσει επ’ αυτής.

       Ναι Ναι


      • 10 Αποδοχή αιτήματος πολιτογράφησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον διακριβωθεί η πλήρωση των ουσιαστικών προϋποθέσεων στο πρόσωπο του αλλοδαπού συντάσσεται απόφαση περί αποδοχής της αίτησης η οποία αφού υπογραφεί από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, αποστέλλεται με το σχετικό φάκελο στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας υπογράφει την απόφαση αποδοχής της αίτησης πολιτογράφησης και στη συνέχεια επιστρέφει τον φάκελο πολιτογράφησης στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

       Ναι Όχι


      • 11 Αποστολή περίληψης της απόφασης για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Ιθαγένειας αποστέλλει περίληψη της απόφασης πολιτογράφησης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης

       Ναι Όχι


      • 12 Δημοσίευση περίληψης απόφασης


       Περιγραφή Η περίληψη της απόφασης πολιτογράφησης δημοσιεύεται στο τεύχος Β του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρνησης

       Ναι Όχι


      • 13 Κλήση του ενδιαφερόμενου σε ορκωμοσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την δημοσίευση της απόφασης πολιτογράφησης η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας καλεί επί αποδείξει τον αλλοδαπό για ορκωμοσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από τη δημοσίευση της απόφασης. Σε περίπτωση ατόμων με σωματική αναπηρία η ορκωμοσία μπορεί να λαμβάνει χώρα στην οικία τους ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

       Σημειώσεις Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται με την ορκωμοσία του αλλοδαπού, που πρέπει να γίνει μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση της απόφασης πολιτογράφησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση πολιτογράφησης ανακαλείται, αν ο όρκος δεν δοθεί μέσα στην ετήσια προθεσμία.

       Ναι Όχι


      • 14 Εντολή εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου μόνιμης κατοικίας του αιτούντος

       Σημειώσεις Τα αλλοδαπά τέκνα πολιτογραφημένου αλλοδαπού εφόσον κατά την ημερομηνία ορκωμοσίας του είναι ανήλικα και άγαμα και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια αυτοδίκαια βάσει του άρθρου 11 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως ισχύει.

       Ναι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.