Πολιτογράφηση Ομογενών που διαμένουν στο Εξωτερικό

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2d2b0df2-4ac5-4a3e-9365-6bff77005471 299428 Naturalisation of expatriates residing abroad

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Προξενεία, Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8 + (
2
)

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

18 μήνες

Περιγραφή

Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10 του Ν.3284/2004 υπάγονται οι ομογενείς αλλοδαποί, κάτοικοι εξωτερικού, που επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια με τη διαδικασία της πολιτογράφησης. Κατά συνέπεια, θεμελιώδες γνώρισμα των δικαιούχων της εν λόγω κατηγορίας είναι η αδιαμφισβήτητη εθνική τους καταγωγή (ως τυπική προϋπόθεση) σε συνάρτηση και με τη διαπίστωση της εθνικής τους συνείδησης ουσιαστική προϋπόθεση), χαρακτηριστικά τα οποία εξακριβώνονται σωρευτικά από τις οικείες προξενικές αρχές, σε δύο διακριτά στάδια.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση πολιτογράφησης

Σημειώσεις

Η αίτηση πολιτογράφησης υποβάλλεται στην αρμόδια (βάσει του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου) προξενική αρχή, θεωρείται αποδεκτή όταν συμπληρώνεται µε Ελληνικούς χαρακτήρες και φέρει πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία επί της οποίας τίθεται σφραγίδα της προξενικής αρχής.

Υπογραµµίζεται ότι, κατά τη συµπλήρωση του εντύπου της αίτησης, τα αναγραφόµενα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία του αιτούντος, θα πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη συµφωνία µε τα στοιχεία που αναγράφονται στις µεταφράσεις των λοιπών δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύεται ως προς τη συµπλήρωση όλων των στοιχείων περί της εθνικής καταγωγής του αιτούντος, καθώς αυτά αποτελούν τα πλέον κρίσιµα σηµεία του εντύπου της αίτησης πολιτογράφησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Η απόρριψη της αίτησης πολιτογράφησης προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου. (παρ.7 αρ.7 του ΚΕΙ ν.3284/2004 Α 217)

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πολιτογράφηση ομογενών κατοίκων εξωτερικού (άρθρο 10 του ν. 3284)

      Επίσημος τίτλος

      Πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό


      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D5

       ,,,,,,


      • 1 Ηλικιακές Να είναι ενήλικος

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Ο αιτών θα πρέπει να είναι αλλοδαπός με αποδεδειγμένη ελληνική καταγωγή

       Όχι Όχι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Να διαμένει στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας της προξενικής αρχής στην οποία κατατίθεται η αίτηση

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Έκθεση Προξένου: Ο πρόξενος εφόσον έχει πιστοποιηθεί η ελληνική καταγωγή του αιτούντος, γνωμοδοτεί για τη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων στο πρόσωπο του αιτούντος τεκμηριώνοντας την ομογενειακή του ιδιότητα, αφού συνεκτιμήσει τις γνώσεις αυτού σε σημαντικές θεματικές ενότητες που αφορούν στην Ελλάδα και το επίπεδο της διαμορφωθείσας εθνικής συνείδησης, διαπιστώνοντας µε αυτόν τον τρόπο το γνήσιο ενδιαφέρον αυτού για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.

       Όχι Όχι

      • 5 Άλλο Στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου θα πρέπει να διαπιστωθεί η ύπαρξη ελληνικής συνείδησης

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που τέλεσε εκ δόλου, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή τουλάχιστον έξι μηνών και ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και τη διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία (Ν. 3625/2007, ΦΕΚ 290 Α΄) εγκλήματα συγκρότησης ή ένταξης ως μέλους σε εγκληματική οργάνωση κατά την έννοια του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα και εγκλήματα του άρθρου 187 Α του Ποινικού Κώδικα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, ληστείας, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση μεταναστών που στερούνται τίτλου παραμονής στο εσωτερικό της Χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησής τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Να μην συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο ύψους 100€ (είτε για αρχική αίτηση είτε για επανυποβολή κατόπιν απόρριψης). Καταβάλλεται στην προξενική αρχή με τη μορφή τριπλότυπου γραμματίου είσπραξης. 100 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Αφορά σε προξενικές πράξεις που επιβαρύνονται με ανταποδοτικά προξενικά τέλη βάσει του ΠΔ16/2014 (ΦΕΚ 24/Α/31-1-2014) 30 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100024

       Όχι

      • 1 Δήλωση Πολιτογράφησης Δήλωση

       Δήλωση Πολιτογράφησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η δήλωση πολιτογράφησης συντάσσεται µε την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόµενου οµογενούς ενώπιον του Προξένου ή εξουσιοδοτηµένου από τον Πρόξενο υπαλλήλου της αρµόδιας προξενικής αρχής, παρουσία δύο ελλήνων πολιτών ως µαρτύρων, των οποίων τα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία, καθώς και ο αριθµός του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή του ελληνικού διαβατηρίου τους, πρέπει να αναγράφονται στη δήλωση πολιτογράφησης. Σηµειώνεται ότι ως µάρτυρες µπορούν να παραστούν στη δήλωση και υπάλληλοι της προξενικής αρχής. Η δήλωση πολιτογράφησης φέρει στρογγυλή σφραγίδα του οικείου προξενείου και ηµεροµηνία σύνταξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου του αιτούντος Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου του αιτούντος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα στοιχεία του αιτούντος πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που προκύπτουν από το πιστοποιητικό γέννησής του

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Πιστοποιητικό γεννήσεως αλλοδαπών αρχών το οποίο να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες επικυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις Προξενικών αρχών για χώρες που δεν ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης), συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γεννήσεως αλλοδαπών αρχών το οποίο να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες επικυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις Προξενικών αρχών για χώρες που δεν ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης), συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η απόφαση πολιτογράφησης εκδίδεται βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στη µετάφραση που συνοδεύει το πιστοποιητικό γέννησης. Για το λόγο αυτό απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού του ληξιαρχικού γεγονότος της γέννησης του ενδιαφερόμενου/ης όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας προέλευσής του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αλλοδαπών αρχών Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αλλοδαπών αρχών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο θα πρέπει να αποτυπώνεται η συνολική ποινική κατάσταση του αιτούντος, εκδίδεται από την αρµόδια αρχή µε µέριµνα του ενδιαφεροµένου και προσκοµίζεται από τον ίδιο, νοµίµως επικυρωµένο και επίσηµα µεταφρασµένο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 5 Έγγραφα και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ελληνική καταγωγή Αποδεικτικό

       Έγγραφα και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ελληνική καταγωγή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ενδεικτικά, στοιχεία των εγγραφών ανιόντων (ακόµα και σε παλαιά και µη ισχύοντα δηµοτολόγια), πληροφορίες ιστορικής διαδροµής της οικογένειάς του, προξενικές εγγραφές, κτήση ελληνικής ιθαγένειας συγγενικών του (εξ αίµατος) προσώπων και προξενικά διαβατήρια ή αντίστοιχα τύπου Ο.Τ.Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 6 Πιστοποιητικό γάμου αλλοδαπής αρχής Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γάμου αλλοδαπής αρχής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση τέλεσης γάμου του αιτούντος στην αλλοδαπή υποβάλλεται πρωτότυπο πιστοποιητικό της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής νόμιμα επικυρωμένο (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις προξενικών αρχών για χώρες που δεν ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης) και επίσημα μεταφρασμένο. Για τις συζύγους που μετά το γάμο αποκτούν το επώνυμο του συζύγου είναι απαραίτητο η μεταβολή αυτή να αποτυπώνεται στο πιστοποιητικό γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Πιστοποιητικό γέννησης ανήλικων τέκνων Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γέννησης ανήλικων τέκνων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται για την δημοτολογική εγγραφή των τέκνων του αιτούντα, τα οποία είναι ανήλικα και άγαμα κατά το χρόνο της ορκωμοσίας του, λόγω αυτοδίκαιης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας βάσει της παρ.4 αρ.10 ν.3284/04

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων ταυτότητας Φωτογραφία

       Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων ταυτότητας


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 9 Ακριβές αντίγραφο άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ακριβές αντίγραφο άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας       Σημειώσεις: Προσκομίζεται επίσημα μεταφρασμένο εφόσον δεν αναγράφονται λατινικοί χαρακτήρες Τα στοιχεία του αιτούντος πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που προκύπτουν από το πιστοποιητικό γέννησής του

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2244

      • 10 Ληξιαρχική πράξη γέννησης Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο αιτών/ούσα έχει γεννηθεί στην Ελλάδα απαιτείται προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης, η οποία να έχει συνταχθεί νόμιμα από το αρμόδιο Ληξιαρχείο Δήμου της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9224

      • 11 Ληξιαρχική πράξη γάμου Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο γάμος έχει γίνει στην Ελλάδα απαιτείται προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γάμου, η οποία να έχει συνταχθεί νόμιμα από το αρμόδιο Ληξιαρχείο Δήμου της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 9665

      • Νόμος 10 3284 2004 217 Α

       Περιγραφή Άρθρο 9: Ορκωμοσία Άρθρο 10: Πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό Άρθρο 11: Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφημένου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

      • Νόμος 8,9 4735 2020 197 Α

       Περιγραφή Άρθρο 8: Παράβολο για την πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Άρθρο 9: Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνο πολιτογραφημένου που διαμένει στη χώρα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100197

      • Εγκύκλιος 34 2014

       Περιγραφή Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό – Άρθρο 10 του Ν.3284/2004

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%91%CE%A7%CE%9E%CE%9D-%CE%9A9%CE%A7

       ΑΔΑ ΒΑΧΞΝ-Κ9Χ

      • 1 Υποβολή δήλωσης πολιτογράφησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή και πρωτοκόλληση αίτησης πολιτογράφησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών, ιδίως εκείνων από τα οποία προκύπτει η ταυτοπροσωπία και η ελληνική καταγωγή του αιτούντα, καθώς και η ορθή επικύρωση και η μετάφραση αυτών

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια συνέντευξης ενώπιον του Προξένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προξενική Αρχή

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Πρόξενος διενεργεί συνέντευξη με τον αιτούντα προκειμένου να διαπιστωθεί η ομογενειακή ιδιότητα στο πρόσωπό του καθώς και η συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης. Ειδικότερα, αξιολογείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας, και το επίπεδο γνώσης της ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας και πολιτικών θεσμών.

       Σημειώσεις Μετά το πέρας της συνέντευξης συντάσσεται η έκθεση Προξένου

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή Φακέλου στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Διαβιβάζεται το σύνολο των δικαιολογητικών σε πρωτότυπη μορφή

       Όχι Όχι


      • 6 Παραλαβή και έλεγχος του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκολλείται η υπόθεση και αποδίδεται αριθμός φακέλου μέσω του ΟΠΣ Ιθαγένεια. Ελέγχεται από το Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών της Κεντρικής Δ/νσης Ιθαγένειας η πλήρωση των προϋποθέσεων πολιτογράφησης

       Όχι Όχι


      • 7 Αναζήτηση συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν έχουν υποβληθεί νομοτύπως, διενεργείται αλληλογραφία, προκειμένου να υποβληθούν κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 8 Αυταπέγγελτη αναζήτηση λόγων δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών υποβάλλει ηλεκτρονικό ερώτημα μέσω του ΟΠΣ Ιθαγένεια στη Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας περί μη συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος λόγων δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος του φακέλου και έχουν διενεργηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων, συντάσσεται σχέδιο απόφασης από τον αρμόδιο εισηγητή, στην οποία παρατίθεται πλήρης αιτιολογία αναφορικά με την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος.

       Σημειώσεις Οι χρόνοι διεκπεραίωσης μπορεί να αποκλίνουν από τους εκτιμώμενους ανάλογα με την πολυπλοκότητα κάθε υπόθεσης

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή απόφασης αποδοχής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το σχέδιο της απόφασης υπογράφεται ιεραρχικά από όλους τους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών εκδίδεται απόφαση αποδοχής του αιτήματος πολιτογράφησης

       Ναι Όχι


      • 11 Σύνταξη σχεδίου περίληψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την έκδοση της απόφασης συντάσσεται σχέδιο περίληψης το οποίο υπογράφεται από τον εισηγητή και τον αρμόδιο Προϊστάμενο Τμήματος Πολιτογράφησης Ομογενών

       Ναι Όχι


      • 12 Αποστολή περίληψης για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Περίληψη της απόφασης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Ναι Όχι


      • 13 Ανακοίνωση πολιτογράφησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της περίληψης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αποστέλλεται από το Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, στην αρμόδια Προξενική Αρχή η ανακοίνωση πολιτογράφησης, ώστε να κληθεί ο πολιτογραφούμενος σε ορκωμοσία.

       Ναι Όχι


      • 14 Κλήση του πολιτογραφημένου ομογενούς σε ορκωμοσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Περιγραφή Σύμφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.3284/2004, η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται με την ορκωμοσία, η οποία πρέπει να γίνει μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση της απόφασης πολιτογράφησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατόπιν της τελετής ορκωμοσίας συντάσσεται σχετικό πρακτικό, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου αναφορικά με το Δήμο της χώρας όπου επιθυμεί να εγγραφεί τόσο ο ίδιος όσο και τα τυχόν ανήλικα τέκνα του

       Σημειώσεις Η απόφαση πολιτογράφησης ανακαλείται, αν ο όρκος δεν δοθεί µέσα στην ανωτέρω ετήσια προθεσμία. Συνεπώς πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος ενημερώθηκε από την αρμόδια προξενική αρχή του τόπου διαμονής του µε κάθε πρόσφορο µέσο για την έγκαιρη πρόσκλησή του σε ορκωμοσία.

       Ναι Όχι


      • 15 Ανακοίνωση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη λήψη της αλληλογραφίας από την αρμόδια προξενική αρχή το Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών διαβιβάζει στον αρμόδιο Δήμο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της δημοτολογικής εγγραφής του ενδιαφερομένου καθώς και των ανήλικων τέκνων του

       Ναι Όχι


      • 16 Υπογραφή απόφασης απόρριψης αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν δεν διαπιστώνεται στο πρόσωπο του αιτούντος η ύπαρξη της ομογενειακής ιδιότητας (ελληνική καταγωγή και ελληνική συνείδηση) καθώς και η συνδρομή των τυπικών ή/και των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης εκδίδεται απόφαση με την οποία απορρίπτεται το αίτημα για κτήση ελληνικής ιθαγένειας

       Σημειώσεις Επισημαίνεται ότι οι απορριπτικές αποφάσεις δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

       Ναι Όχι


      • 17 Κοινοποίηση απορριπτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης αποστέλλεται από το Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών στην αρμόδια προξενική αρχή η οποία μεριμνά για την ενημέρωση του ενδιαφερομένου

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.