Πολυμερής άδεια διέλευσης διεθνών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ) σε μεταφορικές επιχειρήσεις

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηed83f66d-9b89-4acc-ba69-7e9b21610901 836698 Multilateral European Conference of Ministers of Transport (ECMT) international transit authorisation for transport operators

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση πολυμερών αδειών διέλευσης ΕΔΥΜ και απευθύνεται σε οδικούς μεταφορείς (μεταφορικές επιχειρήσεις) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πραγματοποιούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων από/προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)


Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Οι άδειες χορηγούνται κατόπιν ανακοίνωσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε έτους, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις να υποβάλουν αιτήσεις. Οι άδειες (60 συνολικά) διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ), η οποία είναι διεθνής διακυβερνητικός Οργανισμός στον οποίο η χώρα μας αποτελεί μέλος. Οι άδειες ΕΔΥΜ συνοδεύονται από βιβλία δρομολογίων ΕΔΥΜ στα οποία καταγράφονται οι διενεργούμενες διεθνείς μεταφορές.

Τελευταία ενημέρωση

10/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Η αίτηση περιέχει τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο αιτούντος, επωνυμία μεταφορικής επιχείρησης, ταχυδρομική διεύθυνση με τον αντίστοιχο Τ.Κ. της έδρας της επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμό ΦΔΧ που πληρούν τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών ρύπων όπως ορίζεται στην ανακοίνωση για την κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ και τους αριθμούς κυκλοφορίας αυτών.

Σημειώσεις

Η αίτηση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο-ιδιοκτήτη της μεταφορικής επιχείρησης ή από τον διαχειριστή μεταφορών, όπως αυτοί προκύπτουν από την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, η αίτηση υπογράφεται από τον διαχειριστή μεταφορών ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, αν αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση και τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν.2690/1999 (Α'45) - Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
    
    Παρέχεται δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της απόφασης χορήγησης αδειών ΕΔΥΜ σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ανακοίνωση για την ετήσια κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση αδειών ΕΔΥΜ Κατανομή αδειών ΕΔΥΜ

      Επίσημος τίτλος

      Ετήσια πολυμερής άδεια διέλευσης διεθνών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ) σε μεταφορικές επιχειρήσεις


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής
       N1

       ,,,,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Να είναι μεταφορικές επιχειρήσεις οδικών εμπορευματικών μεταφορών που διενεργούν διεθνείς μεταφορές από/προς χώρες εκτός ΕΕ.

       Όχι Όχι

      • 2 Περιβαλλοντικές Να διαθέτουν φορτηγά δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών ρύπων, όπως αυτές ορίζονται στην ανακοίνωση για την κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφα των εγγράφων νομιμοποίησης του/των νομίμου/-ων εκπροσώπου/-ων του νομικού προσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Φωτοαντίγραφα των εγγράφων νομιμοποίησης του/των νομίμου/-ων εκπροσώπου/-ων του νομικού προσώπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μόνο όταν η μεταφορική επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο και η αίτηση δεν υπογράφεται από τον διαχειριστή μεταφορών ο οποίος αναγράφεται στην άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 2 Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9960

      • 3 Φωτοαντίγραφα των δύο πλευρών της άδειας κυκλοφορίας των φορτηγών δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) τα οποία θα διενεργούν διεθνείς μεταφορές με την αιτούμενη άδεια ΕΔΥΜ Άδεια κυκλοφορίας οχήματος

       Φωτοαντίγραφα των δύο πλευρών της άδειας κυκλοφορίας των φορτηγών δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) τα οποία θα διενεργούν διεθνείς μεταφορές με την αιτούμενη άδεια ΕΔΥΜ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 4 Έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται οι προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών ρύπων που πληρούν τα φορτηγά δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ), όπως έγγραφo COP (Conformity of Production) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3298/94, πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος, έγκριση τύπου του οχήματος κλπ. Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται οι προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών ρύπων που πληρούν τα φορτηγά δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ), όπως έγγραφo COP (Conformity of Production) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3298/94, πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος, έγκριση τύπου του οχήματος κλπ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται εάν οι προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών ρύπων που πληρούν τα φορτηγά δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) δεν προκύπτουν από τις άδειες κυκλοφορίας τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9681

      • 5 Έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας από το οποίο προκύπτουν ο αριθμός των ΦΔΧ αυτοκινήτων που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση και οι αριθμοί κυκλοφορίας αυτών Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας από το οποίο προκύπτουν ο αριθμός των ΦΔΧ αυτοκινήτων που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση και οι αριθμοί κυκλοφορίας αυτών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αυτό μπορεί να είναι και εκτύπωση από το Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) της εικόνας των κατεχόμενων ΦΔΧ από τη μεταφορική επιχείρηση, η οποία χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας κατόπιν αίτησης της ενδιαφερόμενης μεταφορικής επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 6 Φύλλα του βιβλίου δρομολογίων ΕΔΥΜ τρέχοντος έτους Βιβλία

       Φύλλα του βιβλίου δρομολογίων ΕΔΥΜ τρέχοντος έτους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9676

      • 7 Αντίγραφα εγγράφων μεταφορών από τα οποία αποδεικνύεται ότι η μεταφορική επιχείρηση διενεργεί διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές από/προς τρίτες χώρες, όπως αντίγραφα φορτωτικών διεθνών μεταφορών κλπ. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αντίγραφα εγγράφων μεταφορών από τα οποία αποδεικνύεται ότι η μεταφορική επιχείρηση διενεργεί διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές από/προς τρίτες χώρες, όπως αντίγραφα φορτωτικών διεθνών μεταφορών κλπ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται όταν η μεταφορική επιχείρηση δεν έχει λάβει άδεια ΕΔΥΜ κατά το προηγούμενο έτος, συνεπώς δεν δύναται να υποβάλει φύλλα του βιβλιαρίου δρομολογίων ΕΔΥΜ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 8181

      • Νομοθετικό Διάταγμα Πρώτο 80 1974 286 Α

       Περιγραφή Περί κυρώσεως της συμβάσεως της Ευρωπαϊκής Συνδιασκέψεως των Υπουργών Μεταφορών περί της εγκαθιδρύσεως πολυμελούς ποσοστώσεως κατά την διεθνή οδικήν μεταφοράν εμπορευμάτων και των επ΄ αυτής παραρτημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19740100286

      • 1 Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ετήσια κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ στις μεταφορικές επιχειρήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η ανακοίνωση περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι μεταφορικές επιχειρήσεις προκειμένου να περιληφθούν στον πίνακα κατάταξης των δικαιούχων άδειας. Η ανακοίνωση αναρτάται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών https://www.yme.gov.gr/.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στις μεταφορικές επιχειρήσεις παρέχεται συνήθως προθεσμία 4 εβδομάδων για την υποβολή των αιτήσεων με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση των αιτήσεων και σύνταξη πίνακα κατάταξης των μεταφορικών επιχειρήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι μεταφορικές επιχειρήσεις αξιολογούνται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίστηκαν στην ανακοίνωση και συντάσσεται ο πίνακας κατάταξής τους.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης χορήγησης αδειών ΕΔΥΜ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υφυπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η απόφαση περιλαμβάνει πίνακα κατάταξης των αιτούντων και αναρτάται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών https://www.yme.gov.gr/.

       Όχι Όχι


      • 5 Αναμονή για την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και παραλαβή υποβληθεισών ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παρέχεται δικαίωμα υποβολής ενστάσεων στις αιτούσες μεταφορικές επιχειρήσεις με προθεσμία συνήθως 5 ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης χορήγησης των αδειών ΕΔΥΜ. Οι όροι της υποβολής ενστάσεων προβλέπονται στην ανακοίνωση για την ετήσια κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ.

       Όχι Όχι


      • 6 Εξέταση και αποδοχή ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 7 Επανέκδοση της απόφασης χορήγησης αδειών ΕΔΥΜ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υφυπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον οι ενστάσεις γίνουν δεκτές, τροποποιείται ο πίνακας κατάταξης των μεταφορικών επιχειρήσεων και επανεκδίδεται η απόφαση χορήγησης αδειών ΕΔΥΜ.

       Ναι Όχι


      • 8 Εξέταση και απόρριψη ενστάσεων (παραμένει σε ισχύ η απόφαση χορήγησης αδειών ΕΔΥΜ του Βήματος 4)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εάν οι ενστάσεις απορριφθούν, παραμένει σε ισχύ η απόφαση χορήγησης αδειών ΕΔΥΜ του Βήματος 4.

       Ναι Όχι


      • 9 Μη υποβολή ενστάσεων (παραμένει σε ισχύ η απόφαση χορήγησης αδειών ΕΔΥΜ του Βήματος 4)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις, παραμένει σε ισχύ η απόφαση χορήγησης αδειών ΕΔΥΜ του Βήματος 4.

       Ναι Όχι


      • 10 Έκδοση αδειών ΕΔΥΜ και χορήγηση στους δικαιούχους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι άδειες ΕΔΥΜ υπογράφονται και παραδίδονται στους δικαιούχους.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.