Πράξη Επικύρωσης Ναυτολογήσεων/Απολύσεων σε πλοία με ελληνική σημαία ή ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd8b6d704-045c-4b92-8d5f-bbada83bc979 450806

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα αναγνώρισης θαλάσσιας υπηρεσίας., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πράξη επικύρωσης ναυτολογήσεων/απολύσεων στα ναυτικά φυλλάδια ναυτικών, που υπηρέτησαν σε πλοία με ελληνική σημαία ή καταχώρησης στα ναυτικά φυλλάδια για πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, τα οποία δεν έχουν θεωρηθεί από Λιμενική Αρχή ή Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων. Απευθύνεται σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα αναγνώρισης θαλάσσιας υπηρεσίας.


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Πράξης Επικύρωσης Ναυτολογήσεων/Απολύσεων σε πλοία με ελληνική σημαία ή ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ.

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος ναυτικός υποβάλλει αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας, Τμήμα Δ, (ΔΝΕΡ-Δ΄) είτε ο ίδιος είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επικύρωση Θαλάσσιας υπηρεσίας

      Επίσημος τίτλος

      Πράξη Επικύρωσης Ναυτολογήσεων/Απολύσεων στα ναυτικά φυλλάδια, για πλοία με ελληνική σημαία ή καταχώρησης για πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Ο ενδιαφερόμενος ναυτικός, ή άλλο πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο, έχει δικαίωμα να εκκινήσει την διαδικασία, αφού ολοκληρώσει μια υπηρεσία σε πλοίο ελληνικής σημαίας ή ξένης σημαίας συμβεβλημένο με το ΝΑΤ.

       Όχι Όχι

      • 1 Το ναυτικό φυλλάδιο του ενδιαφερόμενου ναυτικού Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Το ναυτικό φυλλάδιο του ενδιαφερόμενου ναυτικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 2 Βεβαίωση του πλοιάρχου πλοίου ή του πλοιοκτήτη, διαχειριστή, εφοπλιστή ή σε περίπτωση νομικού προσώπου του νόμιμου εκπρόσωπου ή άλλου προσώπου ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο, στην οποία βεβαιώνεται το πλοίο που υπηρέτησε ο ενδιαφερόμενος ναυτικός, ο τόπος και ο χρόνος ναυτολόγησης και απόλυσής του, η ειδικότητα και το αιτιολογικό απόλυσης αυτού. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του πλοιάρχου πλοίου ή του πλοιοκτήτη, διαχειριστή, εφοπλιστή ή σε περίπτωση νομικού προσώπου του νόμιμου εκπρόσωπου ή άλλου προσώπου ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο, στην οποία βεβαιώνεται το πλοίο που υπηρέτησε ο ενδιαφερόμενος ναυτικός, ο τόπος και ο χρόνος ναυτολόγησης και απόλυσής του, η ειδικότητα και το αιτιολογικό απόλυσης αυτού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Φωτοαντίγραφο του ημερολογίου γέφυρας του πλοίου, στο οποίο αναφέρεται η γενόμενη μεταβολή (ναυτολόγηση/απόλυση) με απαραίτητες πληροφορίες (όπως ειδικότητα, αιτιολογικό απόλυσης) Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του ημερολογίου γέφυρας του πλοίου, στο οποίο αναφέρεται η γενόμενη μεταβολή (ναυτολόγηση/απόλυση) με απαραίτητες πληροφορίες (όπως ειδικότητα, αιτιολογικό απόλυσης)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2244

      • 4 Φωτοαντίγραφο του Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) του ενδιαφερόμενου ναυτικού Άδεια εργασίας

       Φωτοαντίγραφο του Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) του ενδιαφερόμενου ναυτικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 5 Βεβαίωση από την Α.Ε.Ν., σε περίπτωση που η πράξη αφορά σε σπουδαστή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), στην οποία φοιτά ή φοίτησε, που εμφαίνεται το εκπαιδευτικό έτος στο οποίο βρίσκεται ή βρισκόταν κατά το χρονικό διάστημα της αιτούμενης πράξης. Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση από την Α.Ε.Ν., σε περίπτωση που η πράξη αφορά σε σπουδαστή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), στην οποία φοιτά ή φοίτησε, που εμφαίνεται το εκπαιδευτικό έτος στο οποίο βρίσκεται ή βρισκόταν κατά το χρονικό διάστημα της αιτούμενης πράξης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 2825

      • 6 Αντίγραφα μισθοδοτικών λογαριασμών για όλο το χρονικό διάστημα ναυτολόγησης του ναυτικού, για την οποία αιτείται την επικύρωση. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αντίγραφα μισθοδοτικών λογαριασμών για όλο το χρονικό διάστημα ναυτολόγησης του ναυτικού, για την οποία αιτείται την επικύρωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 7 Υπηρεσιακό Σημείωμα Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) ή απόσπασμα Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) από ΝΑΤ, που αναφέρει το πλοίο που υπηρέτησε ο ναυτικός, ο τόπος και ο χρόνος ναυτολόγησης και απόλυσής του, η ειδικότητα και το αιτιολογικό απόλυσης αυτού. Αφορά στην καταχώρηση υπηρεσίας στο ναυτικό φυλλάδιο του ναυτικού για πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Υπηρεσιακό Σημείωμα Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) ή απόσπασμα Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) από ΝΑΤ, που αναφέρει το πλοίο που υπηρέτησε ο ναυτικός, ο τόπος και ο χρόνος ναυτολόγησης και απόλυσής του, η ειδικότητα και το αιτιολογικό απόλυσης αυτού. Αφορά στην καταχώρηση υπηρεσίας στο ναυτικό φυλλάδιο του ναυτικού για πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 7210

      • Προεδρικό Διάταγμα 23 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρμοδιότητες Τμήματος Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Υπουργική Απόφαση 2 47236 2020 3086 Β

       Περιγραφή Διαδικασία διόρθωσης-διαγραφής-διενέργειας-συμπλήρωσης εγγραφών επί των ναυτικών φυλλαδίων ή/και ναυτολογίων πλοίων, επικύρωσης ναυτολογήσεων/απολύσεων ναυτικών φυλλαδίων ναυτικών που υπηρέτησαν σε πλοία με ελληνική σημαία ή ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, επικύρωσης μεταβολών σε ναυτολόγια πλοίων και ανασύνταξης απολεσθέντων ναυτολογίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203086

      • 1 Κατάθεση Αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στο Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας (ΔΝΕΡ-Δ΄), ο ενδιαφερόμενος ναυτικός ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ναυτικού, στην οποία αναφέρονται πλήρως τα στοιχεία του ναυτικού και της ναυτολόγησής του, αιτώντας την επικύρωση ή την καταχώρηση της υπηρεσίας των ναυτολογήσεων ή και απολύσεων του στο ναυτικό του φυλλάδιο

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή To στέλεχος του Τμήματος Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας πρωτοκολλεί την αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο παραλήπτης/ χειριστής της αίτησης ελέγχει την αντιστοιχία των αναγραφόμενων πληροφοριών στο ναυτικό φυλλάδιο σε σχέση με την βεβαίωση της εταιρείας ,των αντιγράφων των μισθοδοτικών λογαριασμών και του Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) του ενδιαφερόμενου ναυτικού που έχουν υποβληθεί ή το Υπηρεσιακό Σημείωμα του ΝΑΤ όπου απαιτείται.

       Όχι Όχι


      • 4 Επικύρωση Ναυτικού Φυλλαδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος θέτει σφραγίδα επικύρωσης στο ναυτικό φυλλάδιο του αιτούντος.

       Ναι Όχι


      • 5 Καταχώρηση υπηρεσίας στο Ναυτικό Φυλλάδιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται καταχώρηση της υπηρεσίας, για πλοίο με ξένη σημεία συμβεβλημένο με το ΝΑΤ, επικολλώντας αυτοκόλλητο με τα απαραίτητα στοιχεία.

       Ναι Όχι


      • 6 Θεώρηση Ναυτικού Φυλλαδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας υπογράφει ιδιόχειρα και θέτει την στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας στη συγκεκριμένη αναφορά στο ναυτικό φυλλάδιο, ώστε να θεωρείται η υπηρεσία επικυρωμένη.

       Όχι Όχι


      • 7 Επίδοση Θεωρημένου Ναυτικού Φυλλαδίου στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το θεωρημένο Ναυτικό Φυλλάδιο επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο αυθημερόν

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.