Πράξη λύσης υπαλληλικής σχέσης λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa4d290d5-efd4-486c-81fb-9d96027ffb57 175955

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

35 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών βάσει των,κατά περίπτωση, προβλεπόμενων ορίων ηλικίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Παρατηρήσεις

Όταν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του κατά περίπτωση προβλεπόμενου ορίου ηλικίας, α) Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με Προεδρικό Διάταγμα, β) Οι υπάλληλοι των Κλάδων Επιστημονικού Προσωπικού Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, Εμπειρογνωμόνων, Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και γ) για τους υπαλλήλους των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Πράξη λύσης υπαλληλικής σχέσης λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πράξη η οποία εκδίδεται για την αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων των Κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Να είναι υπάλληλος Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών (Διπλωματικού, Επιστημονικού Προσωπικού Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, Εμπειρογνωμόνων, Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, Επιμελητών) Αρ. 318 του ν.4781/2021.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας: α) Διπλωματικός Κλάδος, ΟΕΥ, Σύμβουλοι και Γραμματείς Επικοινωνίας: 65ο και 35 έτη στον Κλάδο, β) Επιστημονικό Προσωπικό της ΕΝΥ και Εμπειρογνώμονες: 65ο και 35 έτη υπηρεσίας, γ) Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, Επιμελητών: 67ο. Αν ο υπάλληλος των Κλάδων α) και β) δεν έχει συμπληρώσει τα 35 έτη κατά την συμπλήρωση του 65ου, παραμένει στην υπηρεσία, όχι όμως πέραν της 31/12 του έτους που συμπληρώνει το 67ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 355, 363, 373, 381, 389 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Αποχώρηση από την υπηρεσία υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου (αρ. 355) και των Κλάδων Επιστημονικού Προσωπικού Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (αρ. 363), Εμπειρογνωμόνων (αρ. 373), Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (αρ. 381) και Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας (αρ. 389) , λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Νόμος 397, 405, 413, 420 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Αποχώρηση αυτοδικαίως του υπαλλήλου με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του (υπάλληλοι των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού, αρ. 397, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, αρ. 405, Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, αρ. 413 και Επιμελητών, αρ. 420).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Σύνταξη σχεδίου πράξης (π.δ. με εισηγητική έκθεση, απόφαση ή διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για τους υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, συντάσσεται εισηγητική έκθεση του Υπουργού και σχέδιο π.δ. Για τους υπαλλήλους των λοιπών Κλάδων συντάσσεται σχέδιο απόφασης του Υπουργού ή του Οργάνου στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα (ΣΤ-Α΄ Γενικός Δ/ντής).

       Όχι Όχι


      • 2 Μονογραφές ιεραρχίας επί σχεδίων εισηγητικής έκθεσης και π.δ. Έγκριση Υπουργού. Νομικός έλεγχος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μονογραφές ιεραρχίας επί σχεδίων εισηγητικής έκθεσης και π.δ. Έγκριση Υπουργού. Νομικός έλεγχος.

       Σημειώσεις Διαδοχικά, α) Μονογραφές ιεραρχίας επί σχεδίων εισηγητικής έκθεσης και π.δ., β) Έγκριση Υπουργού και γ) Νομικός έλεγχος.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική υπογραφή εισηγητικής έκθεσης από Υπουργό και π.δ. από Υπουργό και Πρόεδρο της Δημοκρατίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα σχέδια της εισηγητικής έκθεσης και του π.δ. εισάγονται στην εφαρμογή diatagmata.gov.gr και μέσω apofaseis.mindigital.gr υπογράφονται ηλεκτρονικά από τον Υπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

       Ναι Όχι


      • 4 Δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή εγγράφου της αρμόδιας Διεύθυνσης προς το Εθνικό Τυπογραφείο, με την περίληψη του προεδρικού διατάγματος για δημοσίευση σε ΦΕΚ. Το έγγραφο αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Ανάρτηση στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όταν δημοσιευθεί το ΦΕΚ το π.δ. αναρτάται στη Διαύγεια.

       Ναι Όχι


      • 6 Ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της απαλλαγής από τα καθήκοντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη της ανακοίνωσης. Μονογραφή από την ιεραρχία. Υπογραφή από τον Υπουργό. Αποστολή στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Ο τρόπος αποστολής επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο (ηλεκτρονικά ή με το ταχυδρομείο).

       Ναι Ναι


      • 7 Υπογραφή της απόφασης απαλλαγής ή της διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή α) Μονογραφές χειριστή και Προσωπάρχη επί του σχεδίου και β) Υπογραφή από τον Υπουργό ή το Όργανο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα (ΣΤ-Α΄ Γενικός Διευθυντής)

       Ναι Όχι


      • 8 Δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπογραφείσα πράξη αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Εθνικό Τυπογραφείο και δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.

       Ναι Όχι


      • 9 Ανάρτηση στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όταν δημοσιευθεί το ΦΕΚ η πράξη αναρτάται στη Διαύγεια.

       Ναι Όχι


      • 10 Ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της λύσης της υπαλληλικής σχέσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη ανακοίνωσης, η οποία υπογράφεται από τον Προσωπάρχη και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Ο τρόπος αποστολής επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο (ηλεκτρονικά ή με το ταχυδρομείο).

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.