Πράξη συγκρότησης υπηρεσιακού συμβουλίου στο Υπουργείο Εξωτερικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa83d6352-38ef-41b2-96ac-67ae1c5d2fe9 802899

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

2 έτη

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόφαση Συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπουργείου Εξωτερικών, Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπουργείου Εξωτερικών

      Επίσημος τίτλος

      Πράξη Συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Λήξη της διετούς θητείας των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Προκειμένου να είναι νόμιμη η συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 261 του Ν. 4781/2021 περί της ιδιότητας και του βαθμού του Προέδρου, του Εισηγητή, του Γραμματέα, των μελών και των εκπροσώπων των κλάδων.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Προκειμένου να είναι νόμιμη η συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 261 του Ν. 4781/2021 περί συμμετοχής των φύλων στα συλλογικά όργανα της διοίκησης (ν. 2839/2000 άρθρο 6 παρ. 1 περ. α΄)

       Όχι Όχι

      • Νόμος 261 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Νόμος 449 παρ. 1α 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση περί ορισμού εκπροσώπου του Κλάδου Διοικητικού Οικονομικού ως μέλους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο από τον Υπουργό σε περίπτωση έλλειψης συνδικαλιστικής οργάνωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Νόμος 478 παρ. 3γ 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση περί ορισμού εκπροσώπου υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως μέλους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο από τον Υπουργό σε περίπτωση έλλειψης συνδικαλιστικής οργάνωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Υπουργική Απόφαση 1 περ. θ΄ 23ΓΓΓ-13739 2021 1234 Β

       Περιγραφή Μεταβίβαση από τον Υπουργό στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα της αρμοδιότητας συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201234

      • Υπουργική Απόφαση 4 23ΓΓΓ-13739 2021 1234 Β

       Περιγραφή Η αρμοδιότητα της συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών ασκείται, παράλληλα με τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα, και από τον Υπουργό Εξωτερικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201234

      • 1 Αλληλογραφία με Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και συνδικαλιστικές οργανώσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή α) Έγγραφο προς την Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για πρόταση ενός Παρέδρου ως τακτικού μέλους και ενός ως αναπληρωματικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών και β) Έγγραφο προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των Κλάδων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών για την υπόδειξη από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, εκπροσώπων, ως μελών, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

       Σημειώσεις Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει ζήτημα που αφορά σε υπάλληλο Κλάδου Διοικητικού Οικονομικού ή υπάλληλο ΙΔΑΧ, αυτό συγκροτείται με τη συμμετοχή εκπροσώπων τους (όπου προβλέπεται), οι οποίοι, ελλείψει τυχόν οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ορίζονται από τον Υπουργό.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη Απόφασης Συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου Απόφασης, προσυπογραφή και προώθηση στο αποφασίζον όργανο για τελική επεξεργασία και υπογραφή.

       Σημειώσεις Το κείμενο της Απόφασης προωθείται από τη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης προς υπογραφή είτε από τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα, στον οποίον έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου, είτε από τον Υπουργό, ο οποίος ασκεί παράλληλα την ανωτέρω αρμοδιότητα (ΥΑ 23ΓΓΓ-13739/26.03.2021, ΦΕΚ 1234/τ. Β΄/31.03.2021)

       Όχι Όχι


      • 3 Υπογραφή Απόφασης συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το κείμενο της Απόφασης υπογράφεται, κατά τα ανωτέρω, είτε από τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα, είτε από τον Υπουργό.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάρτηση Απόφασης στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή της, η Απόφαση αναρτάται στη Διαύγεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 περ. ζ΄ του Ν. 4727/2020.

       Όχι Όχι


      • 5 Γνωστοποίηση συμμετοχής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Αποστολή προς τους συμμετέχοντες στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιστολής γνωστοποίησης ορισμού τους ως μελών.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.