Προαγωγές Αρχιφυλάκων Γενικών Καθηκόντων (Μη Ανακριτικών Υπαλλήλων) στο Βαθμό του Ανθυπαστυνόμου Κατόπιν Αίτησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6b28c9f9-236b-4a56-8486-bd94cd1bd67b 835324

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

13 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά, στην προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου γενικών καθηκόντων (ανακριτικού υπαλλήλου), κατόπιν αίτησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του σεμιναρίου και εκπαίδευσης που παρακολουθούν οι αρχιφύλακες του π.δ. 82/2006 και απευθύνεται σε Αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων μη ανακριτικούς υπαλλήλους που συμπληρώνουν τα τυπικά και ουσιαστικά για προαγωγή, στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου γενικών καθηκόντων (ανακριτικού υπαλλήλου), προσόντα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει από την έναρξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης στην Υπηρεσία που υπηρετεί ο/η ενδιαφερόμενος/η, ήτοι την 1η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2. Τυπικό προσόν είναι, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πραγματικής υπηρεσίας, είτε από την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία, είτε στον κατεχόμενο βαθμό, που απαιτείται απο τις ισχύουσες διατάξεις να συμπληρώνει ή να έχει συμπληρώσει ο κρινόμενος, ώστε να κριθεί για προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

3. Η κρίση για προαγωγή γίνεται, διά συνεκτιμήσεως των προσόντων του κρινομένου καθ` όλη τη σταδιοδρομία αυτού και ιδίως στον κατεχόμενο βαθμό βάσει των στοιχείων των ατομικών φακέλων, των Εκθέσεων Ικανότητας, της υγιεινής καταστάσεως ως και των λοιπών υπηρεσιακών στοιχείων, ήτοι ηθικών αμοιβών και διακρίσεων, δυσμενών εν γένει στοιχείων και ποινών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου γενικών καθηκόντων (ανακριτικού υπαλλήλου).

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία (1) φορά, τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του οποίου ο ενδιαφερόμενος Αρχιφύλακας συμπληρώνει τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις Αρχιφυλάκων, που είχαν δικαίωμα υποβολής προηγούμενα έτη και δεν το άσκησαν ή το άσκησαν, αλλα κρίθηκαν δυσμενώς απο τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσης, τίθενται στο αρχείο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Αν η κρίση για προαγωγή από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων είναι δυσμενής, η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο, την απόφαση αυτή. Έκαστος δυσμενώς κρινόμενος, δικαιούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση, να υποβάλει αίτηση επανάκρισης στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων. Η μη άσκηση αίτησης επανάκρισης έχει ως αποτέλεσμα την τελεσιδικία της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης και τη μη προαγωγή του δυσμενώς κριθέντα στον επόμενο βαθμό το έτος κρίσης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόφαση προαγωγής Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων μη ανακριτικών υπαλλήλων στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, Υποβολή αιτήσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων μη ανακριτικών υπαλλήλων για προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, Προαγωγή Αρχιφυλάκων του άρθρου 11 παρ. 1 στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου κατόπιν αίτησης.

      Επίσημος τίτλος

      Προαγωγές Αρχιφυλάκων Γενικών Καθηκόντων (Μη Ανακριτικών Υπαλλήλων) στο Βαθμό του Ανθυπαστυνόμου Κατόπιν Αίτησης


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εργασιακές Οι Αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων (μη ανακριτικοί υπάλληλοι), προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου γενικών καθηκόντων (μη ανακριτικού υπαλλήλου), με τη συμπλήρωση τριάντα (30) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατ’ εξαίρεση, στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου προάγονται οι Αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων (μη ανακριτικοί υπάλληλοι), που έχουν παρατείνει το όριο ηλικίας του βαθμού τους, ανήκουν στην κατηγορία των επιτυχόντων το έτος 1989 και κατετάγησαν τα επόμενα έτη.

       Ναι Ναι

      • 3 Κατ’ εξαίρεση, στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου προάγονται οι Αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων (μη ανακριτικοί υπάλληλοι), που έχουν παρατείνει το όριο ηλικίας του βαθμού τους και για οιοδήποτε λόγο κατετάγησαν στο Σώμα με όριο ηλικίας μεγαλύτερο από αυτό του 28ου έτους.

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Οι προαγωγές των Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων (μη ανακριτικών υπαλλήλων), στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου γενικών καθηκόντων (ανακριτικού υπαλλήλου), όταν συμπληρώνουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα, ενεργούνται ύστερα από απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Οι Αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων (μη ανακριτικοί υπάλληλοι), που κρίνονται προακτέοι από το αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων, προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, από την ημερομηνία που συμπλήρωσαν τα τυπικά για προαγωγή προσόντα, εφόσον παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν επιτυχώς, αντίστοιχο σεμινάριο και εκπαίδευση που παρακολουθούν οι αρχιφύλακες που προήχθησαν με προαγωγικές εξετάσεις βάσει των διατάξεων του π.δ. 82/2006.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 5 παρ. 2 3075 2002 297 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου στο Δημόσιο, του χρόνου που μεσολάβησε από την κλήση προς κατάταξη ή την κύρωση των πινάκων επιτυχίας μέχρι την κατάταξη ή το διορισμό.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100297

      • Νόμος 3, 11 παρ. 2 3686 2008 158 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στις κρίσεις, προαγωγές, αρχαιότητα, βαθμολογική εξέλιξη Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων μη ανακριτικών υπαλλήλων, μετά τη τροποποίησή τους με τις διατάξεις του π.δ. 82/2021.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100158 και https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100201

      • Νόμος 47 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει τη σύνθεση και την αρμοδιότητα των Συμβουλίων Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 202 1989 97 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη σύνθεση του Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100097

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 παρ. 2 περ. α΄ και β΄, 3 και 4. 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην ακυρότητα διοικητικής πράξης που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ. 1 περ. ιε΄. 62 2019 101 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση βεβαίωσης από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τη δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης που αφορά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ίδιου φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100101

      • Νομοθετικό Διάταγμα 13, 15, 16, 18, 25, 26 παρ. 1, 27 29, 30, 33 παρ. 1 974 1971 189 Α

       Περιγραφή Γενικές και ειδικές διατάξεις περί κρίσεων, Σύγκλησης Συμβουλίων Κρίσεων, Λειτουργίας Συμβουλίων, Σύνταξης πρακτικών και πινάκων, Προσφυγής των δυσμενώς κριθέντων, Υπολογισμού χρόνου υπηρεσίας στο βαθμό και των Γενικών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων κρίσεως.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100189

      • Νόμος 50 4249 2014 73 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην αναγνώριση του χρόνου που λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση βαθμολογικής προαγωγής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100073

      • 1 Παραλαβή αιτήσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή των αιτήσεων των Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων (μη ανακριτικών υπαλλήλων) για προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύγκληση Συμβουλίου Κρίσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή σύγκλησης του Συμβουλίου Κρίσης απο τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, προς κρίση των αιτούντων την προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου

       Όχι Όχι


      • 3 Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβουλίου Κρίσης. Σύνταξη πρακτικού και πινάκων εις διπλούν, προακτέων και μη προακτέων.

       Όχι Όχι


      • 4 Κύρωση πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι πίνακες προακτέων και μη προακτέων που συντάχθηκαν εις διπλούν από το Συμβούλιο Κρίσης, κυρώνονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή πινάκων ικανών για προαγωγή στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή ονομαστικής κατάστασης των κρινόμενων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων μη ανακριτικών υπαλλήλων, ως ικανοί για προαγωγή, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να παρακολουθήσουν, αντίστοιχο σεμινάριο και εκπαίδευση που παρακολουθούν οι αρχιφύλακες που προήχθησαν με προαγωγικές εξετάσεις βάσει των διατάξεων του π.δ. 82/2006.

       Όχι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση σεμιναρίου εκπαίδευσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, διαβιβάζει τους πίνακες επιτυχόντων του σεμιναρίου εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης προαγωγής Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων μη ανακριτικών υπαλλήλων στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου γενικών καθηκόντων (ανακριτικού υπάλλήλου).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση προαγωγής Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων (μη ανακριτικών υπαλλήλων) στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου γενικών καθηκόντων (ανακριτικού υπαλλήλου) από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, από την ημερομηνία που συμπλήρωσαν τα τυπικά για προαγωγή προσόντα. Η απόφαση προαγωγής, κοινοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή της απο το αρμόδιο όργανο, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 8 Χορήγηση βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χορήγηση από την Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 9 Κοινοποίηση απόφασης προαγωγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση απόφασης προαγωγής, στις Υπηρεσίες των προαγόμενων, για ενημέρωσή τους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.