Προαγωγές Αστυφυλάκων Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων Άρθρου 9 του Ν. 3686/2008 και Ειδικών Καθηκόντων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6628ca4b-326a-4cb0-887d-1dce3431cf40 290360

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προαγωγή κατώτερου αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από απόφαση του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων, λόγω συμπλήρωσης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και απευθύνεται, σε Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες γενικών καθηκόντων (ανακριτικούς υπαλλήλους) με οργανική θέση Αστυφύλακα και Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες ειδικών καθηκόντων που είναι τεχνίτες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1.Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει, από το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του οποίου, συμπληρώνουν τα τυπικά για προαγωγή προσόντα.

2.Τυπικό προσόν είναι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πραγματικής υπηρεσίας, είτε από την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία, είτε στον κατεχόμενο βαθμό που απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις να συμπληρώνει ή να έχει συμπληρώσει ο κρινόμενος, ώστε να κριθεί για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό.

3. Η κρίση για προαγωγή γίνεται, διά συνεκτιμήσεως των προσόντων του κρινομένου καθ` όλη τη σταδιοδρομία αυτού και ιδίως στον κατεχόμενο βαθμό βάσει των στοιχείων των ατομικών φακέλων, των Εκθέσεων Ικανότητας, της υγιεινής καταστάσεως ως και των λοιπών υπηρεσιακών στοιχείων, ήτοι ηθικών αμοιβών και διακρίσεων, δυσμενών εν γένει στοιχείων και ποινών.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αν η κρίση για προαγωγή από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων είναι δυσμενής, η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο, την απόφαση αυτή. Έκαστος δυσμενώς κρινόμενος, δικαιούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση, να υποβάλλει αίτηση επανάκρισης στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων. Η μη άσκηση αίτησης επανάκρισης έχει ως αποτέλεσμα την τελεσιδικία της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης και τη μη προαγωγή του δυσμενώς κριθέντα στον επόμενο βαθμό το έτος κρίσης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόφαση προαγωγής Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων (ανακριτικών υπαλλήλων) με οργανική θέση Αστυφύλακα και Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων ειδικών καθηκόντων που είναι τεχνίτες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στον επόμενο βαθμό, Προαγωγές κατώτερου αστυνομικού Προσωπικού λόγω συμπλήρωσης τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.

      Επίσημος τίτλος

      Προαγωγές Αστυφυλάκων Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων Άρθρου 9 του Ν. 3686/2008 και Ειδικών Καθηκόντων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Εργασιακές 1. Οι Αστυφύλακες γενικών καθηκόντων (ανακριτικοί υπάλληλοι) του ν. 2226/1994 και οι Αστυφύλακες ειδικών καθηκόντων που είναι τεχνίτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα, Αρχιφύλακα και Ανθυπαστυνόμου, της κατηγορίας τους, με τη συμπλήρωση 10, 14 και 24 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντίστοιχα.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι προαγωγές των Αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων (ανακριτικών υπαλλήλων) του ν. 2226/1994 και των Αστυφυλάκων ειδικών καθηκόντων που είναι τεχνίτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους βαθμούς του Υπαρχιφύλακα, Αρχιφύλακα και Ανθυπαστυνόμου, της κατηγορίας τους, ενεργούνται ύστερα από απόφαση του, κατά περίπτωση, αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 2 παρ. 2 και 3, 9, 10, 11 και 12. 3686 2008 158 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στις κρίσεις, προαγωγές, αρχαιότητα κατώτερου αστυνομικού προσωπικου όπως ισχύουν μετα τη τροποποίησή τους με τις διατάξεις του π.δ. 82/2021 (Α΄-201).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100158

      • Νόμος 47 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει τη σύνθεση και την αρμοδιότητα των Συμβουλίων Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 202 1989 97 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη σύνθεση του Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100097

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 παρ. 2 περ. α΄ και β΄, 3 και 4. 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην ακυρότητα διοικητικής πράξης που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ. 1 περ. ιε΄. 62 2019 101 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση βεβαίωσης από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τη δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης που αφορά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ίδιου φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100101

      • Νομοθετικό Διάταγμα 13, 15, 16, 18, 19, 25, 26 παρ. 1, 27 29, 30 και 33 παρ. 1. 974 1971 189 Α

       Περιγραφή Γενικές και ειδικές διατάξεις περί κρίσεων, Σύγκλησης Συμβουλίων Κρίσεων, Λειτουργίας Συμβουλίων, Σύνταξης πρακτικών και πινάκων, Προσφυγής των δυσμενώς κριθέντων, Υπολογισμού χρόνου υπηρεσίας στο βαθμό, των Γενικών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων κρίσεως.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100189

      • Προεδρικό Διάταγμα 8, 14 παρ. 2 και 6. 373 2002 320 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διάκριση των κατηγοριών του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων και στην προαγωγική εξέλιξή του, όπως ισχύουν μετά τη τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 69/2019 (Α΄- 109). Επίσης διάταξη που ορίζει ότι, οι λοιπές διατάξεις νομοθετημάτων, που ισχύουν κάθε φορά για τους Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες γενικών καθηκόντων, εφαρμόζονται ανάλογα και για το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100320

      • 1 Σύγκληση Συμβουλίου Κρίσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή σύγκλησης του Συμβουλίου Κρίσης από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, προς κρίση των Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων Γενικών Καθηκόντων (ανακριτικών υπαλλήλων) με οργανική θέση Αστυφύλακα και Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων ειδικών καθηκόντων που είναι τεχνίτες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που συμπληρώνουν το επόμενο έτος τα τυπικά για προαγωγή προσόντα.

       Σημειώσεις 1. Το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης συνέρχεται τακτικώς κατά μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους, προς κρίση των Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων (ανακριτικών υπαλλήλων) με οργανική θέση Αστυφύλακα, που συγκεντρώνουν το ερχόμενο έτος τα τυπικά για προαγωγή προσόντα, προκειμένου να καταρτίσει πίνακες προακτέων. 2. Επίσης το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο κρίσης δύναται να συνέρχεται και εις πάντα χρόνο, εάν συντρέχει περίπτωση συμπληρωματικής κρίσεως.

       Όχι Όχι


      • 2 Κρίση για προαγωγή από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης. Σύνταξη πρακτικού και πινάκων, εις διπλούν, προακτέων ή μη προακτέων.

       Όχι Όχι


      • 3 Κύρωση Πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι πίνακες προακτέων και μη προακτέων που συντάχθηκαν εις διπλούν από το Συμβούλιο Κρίσης, κυρώνονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης προαγωγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης προαγωγής, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων (ανακριτικών υπαλλήλων) με οργανική θέση Αστυφύλακα και για τους Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες ειδικών καθηκόντων που είναι τεχνίτες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που κρίθηκαν ευμενώς απο τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσης, στον επόμενο κατά περίπτωση βαθμό. Η απόφαση προαγωγής, κοινοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή της απο το αρμόδιο όργανο, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 5 Χορήγηση βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χορήγηση από την Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση αποφάσεων προαγωγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση των αποφάσεων προαγωγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, στις Υπηρεσίες των ενδιαφερομένων για ενημέρωσή τους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.