Προαγωγές Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Ενόψει Εξόδου από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση43832af0-f0a1-4794-a03c-42fff4e8dbdc 167776

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις προαγωγές των εξερχομένων από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ύστερα από αίτησή τους ή επειδή κατελήφθησαν από το όριο ηλικίας ή κρίθηκαν ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία και την υπηρεσία γραφείου και συνεπώς αποστρατευτέοι από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και απευθύνεται στους Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμους που εξέρχονται του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ένεκα των προαναφερόμενων περιπτώσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1) Οι εξερχόμενοι του Σώματος λόγω ορίου ηλικίας εφόσον κριθούν ευμενώς από το Συμβούλιο κρίσης προάγονται στους επόμενους δύο (2) βαθμούς από αυτόν που φέρουν.

2) Οι αιτούντες την έξοδό τους από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας που φέρουν βαθμό Υπαρχιφύλακα έως και Ανθυπαστυνόμου, εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος στον βαθμό τους και κριθούν ευμενώς από το Συμβούλιο κρίσης, προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό. Σε περίπτωση που οι προαναφερόμενοι έχουν συμπληρώσει τριάντα τρία (33) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, προάγονται στους επόμενους δύο (2) βαθμούς. 3) Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει: α) από την ημερομηνία έκδοσης της διαταγής για σύγκληση του Συμβουλίου κρίσης. 4) Τυπικό προσόν είναι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πραγματικής υπηρεσίας, είτε από την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία, είτε στον κατεχόμενο βαθμό που απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις να συμπληρώνει ή να έχει συμπληρώσει ο κρινόμενος, ώστε να κριθεί για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό.

5. Η κρίση για προαγωγή γίνεται, διά συνεκτιμήσεως των προσόντων του κρινομένου καθ` όλη τη σταδιοδρομία αυτού και ιδίως στον κατεχόμενο βαθμό βάσει των στοιχείων των ατομικών φακέλων, των Εκθέσεων Ικανότητας, της υγιεινής καταστάσεως ως και των λοιπών υπηρεσιακών στοιχείων, ήτοι ηθικών αμοιβών και διακρίσεων, δυσμενών εν γένει στοιχείων και ποινών .

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αν η κρίση για προαγωγή από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων είναι δυσμενής, η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο, την απόφαση αυτή. Έκαστος δυσμενώς κρινόμενος, δικαιούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση, να υποβάλει αίτηση επανάκρισης στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων. Η μη άσκηση αίτησης επανάκρισης έχει ως αποτέλεσμα την τελεσιδικία της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης και τη μη προαγωγή του δυσμενώς κριθέντα στον επόμενο βαθμό το έτος κρίσης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προαγωγές κατώτερου αστυνομικού προσωπικού ενόψει εξόδου από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ύστερα από αίτηση, Προαγωγές κατώτερου αστυνομικού προσωπικού ενόψει εξόδου από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας, Προαγωγές κατώτερου αστυνομικού προσωπικού που απολύεται ή αποστρατεύεται λόγω σωματικής ανικανότητας

      Επίσημος τίτλος

      Προαγωγές Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Ενόψει Εξόδου Από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εργασιακές Για την προαγωγή κατώτερου αστυνομικού προσωπικού ενόψει εξόδου από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ύστερα από αίτηση ή λόγω καταλήψεως από το όριο ηλικίας, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, ήτοι να έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο απο τις ισχύουσες διατάξεις χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, είτε από την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία, είτε στον κατεχόμενο βαθμό.

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Για την προαγωγή κατώτερου αστυνομικού προσωπικού ενόψει εξόδου από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω σωματικής ανικανότητας απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν κριθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία και για την υπηρεσία γραφείου και συνεπώς αποστρατευτέοι.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Οι προαγωγές των εξερχομένων του Σώματος, ύστερα από αίτησή τους ή επειδή κατελήφθησαν από το όριο ηλικίας ή επειδή κρίθηκαν ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία και την υπηρεσία γραφείου και συνεπώς αποστρατευτέοι από την αρμόδια υγειονομική επιτροπήτης Ελληνικής Αστυνομίας, απονέμονται ύστερα από απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου κρίσης.

       Όχι Όχι

      • Νομοθετικό Διάταγμα 16 παρ. 1 περ. α΄,β΄ και δ΄ 935 1971 149 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην διαδικασία της απόλυσης Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100149

      • Νομοθετικό Διάταγμα 13 παρ. 1 περ. α΄, β΄ και γ΄, 15 παρ. 2 και 45 343 1969 238 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν την αποστρατεία των Ανθυπαστυνόμων και την αποστρατεία Ανθυπαστυνόμων λόγω σωματικής ανικανότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19690100238

      • Νομοθετικό Διάταγμα 13, 15, 16, 18, 25, 26 παρ. 1, 27 29, 30, 33, 36 παρ. 2 και 37 974 1971 189 Α

       Περιγραφή Γενικές και ειδικές διατάξεις περί κρίσεων, Σύγκλησης Συμβουλίων Κρίσεων, Λειτουργίας Συμβουλίων, Σύνταξης πρακτικών και πινάκων, Προσφυγής των δυσμενώς κριθέντων, Υπολογισμού χρόνου υπηρεσίας στο βαθμό, των Γενικών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων κρίσεως, Προσόντων κρίσεως και προαγωγής "κατ` αρχαιότητα" , Προαγωγών απολυόμενων και απονομής βαθμού σε αυτούς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100189

      • Νόμος 3 παρ. 2, 7 παρ. 10, 9 παρ. 5 και 6 και 11 παρ. 5 και 6 3686 2008 158 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στις προαγωγές κατώτερου αστυνομικού προσωπικού ενόψει απόλυσης-αποστρατείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100158

      • Νόμος 47 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει τη σύνθεση και την αρμοδιότητα των Συμβουλίων Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Νόμος 14 παρ. 5 1339 1983 35 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν το δικαίωμα προσφυγής των δυσμενώς κρινόμενων στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης, έστω και αν η δυσμενής κρίση είχε αποφασισθεί με παμψηφία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100035

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 202 1989 97 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη σύνθεση του Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100097

      • Νομοθετικό Διάταγμα 9 έως 17 649 1970 176 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία των κρίσεων των Ανθυπαστυνόμων, τη σύγκληση των Συμβουλίων Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων, τη συνεκτίμηση προσόντων κατά την κρίση των ενδιαφερόμενων, τη σύνταξη πρακτικού και πινάκων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100176

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 παρ. 2 περ. α΄ και β΄, 3 και 4 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην ακυρότητα διοικητικής πράξης που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ. 1 περ. ιε΄ 62 2019 101 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση βεβαίωσης από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τη δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης που αφορά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ίδιου φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100101

      • Προεδρικό Διάταγμα 32 παρ. 2, 36 παρ. 5 και 43 παρ. 2 περ. ε΄ 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στις εξαιρέσεις κρίσεων Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίες κατα τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. εδ. γ΄ και 9 παρ. 3 του ν.δ.649/1970 εφαρμόζονται και για τους Ανθυπαστυνόμους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • Νόμος 4 772 1978 57 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν την απονομή βαθμού λόγω σωματικής ανικανότητας σε Ανθυπαστυνόμους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100057

      • 1 Σύγκληση Συμβουλίου Κρίσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή σύγκλησης του Συμβουλίου, από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τους έχοντες βαθμό Ανθυπαστυνόμου ή από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για τους έχοντες βαθμό έως Αρχιφύλακα.

       Όχι Όχι


      • 2 Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης. Σύνταξη πρακτικού εις διπλούν.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης προαγωγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης προαγωγής, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (για τους έχοντες βαθμό έως Αρχιφύλακα) ή έκδοση απόφασης προαγωγής από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (για τους έχοντες βαθμό Ανθυπαστυνόμου), στον/ους επόμενο/ους βαθμό/ούς κατά περίπτωση, για όσους ενδιαφερόμενους κρίθηκαν ευμενώς από το Συμβούλιο Κρίσης. Η απόφαση προαγωγής, κοινοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή της από το αρμόδιο όργανο, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χορήγηση από την Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση αποφάσεων προαγωγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση των αποφάσεως προαγωγής, στις Υπηρεσίες των ενδιαφερομένων για ενημέρωσή τους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.