Προαγωγές υπαλλήλων κλάδου συμβούλων και γραμματέων επικοινωνίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση47f1fc9a-4f51-47d4-89a2-792637ecd635 471945

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προαγωγή υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Προαγωγές υπαλλήλων Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Χρονικές Συμπλήρωση απαιτούμενου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό. Ειδικότερα, απαιτείται για την προαγωγή: α) Ακολούθου Επικοινωνίας σε Γραμματέα Επικοινωνίας Γ’, διετής υπηρεσία, συνυπολογιζομένου και του χρόνου φοίτησης στο Τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, β) Γραμματέα Επικοινωνίας Γ’ σε Γραμματέα Επικοινωνίας Β’, τριετής υπηρεσία, γ) Γραμματέα Επικοινωνίας Β’ σε Γραμματέα Επικοινωνίας Α’, τριετής υπηρεσία δ) Γραμματέα Επικοινωνίας Α’ σε Συμβουλο Επικοινωνίας Β’, τριετής υπηρεσία ε) Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ στον βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’, τριετής υπηρεσία στ) Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ σε Γενικό Σύμβουλο Επικοινωνίας Β’, τριετής υπηρεσία ζ) Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ σε Γενικό Σύμβουλο Επικοινωνίας Α’, τριετής υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι προαγωγές από τον βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α’ στον βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ και από τον βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ στον βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ ενεργούνται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Οι προαγωγές από τον βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α’ στον βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν επιτυχους συμμετοχης του υπαλλήλου σε δοκιμασία η οποία οργανώνεται από τη Διπλωματική Ακαδημία. Κατ εξαίρεση και μόνον κατά την πρώτη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων δεν θα ισχύσει η συμμετοχή σε δοκιμασία των υπό προαγωγή Γραμματέων Επικοινωνίας Α΄, οι οποίοι πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις για προαγωγή στον βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4781/2021 (άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 4998/2022).

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας δεν μπορούν να προαχθούν στον βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ εάν δεν έχουν υπηρετήσει, μία τουλάχιστον φορά, σε Αρχή ή χώρα ειδικών συνθηκών και εάν δεν έχουν διατελέσει επικεφαλής Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας για δύο (2) τουλάχιστον έτη.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Οι προαγωγές των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας ενεργούνται με την έκδοση διοικητικής πράξης (διάταγμα ή απόφαση), αφού έχει διατυπωθεί θετική γνώμη (απλή ή σύμφωνη, αναλόγως του βαθμού) από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 383, 386, 387 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Απόφαση 2 23ΓΓΓ-13739 2021 1234 Β

       Περιγραφή Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Προϊστάμενο της ΣΤ-Α΄ Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, μεταξύ των οποίων η έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν στη βαθμολογική προαγωγή όλων των κλάδων και κατηγοριών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201234

      • 1 Έλεγχος συνδρομής τυπικών προσόντων για προαγωγή στον επόμενο βαθμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης προβαίνει στον έλεγχο συνδρομής των τυπικών προσόντων προαγωγής των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γαμματέων Επικοινωνίας, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι από αυτούς θα εισαχθούν για προαγωγική κρίση ενώπιον του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραπομπή από τον Υπουργό Εξωτερικών του θέματος προαγωγής υπαλλήλων του Κλάδου στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Εξωτερικών παραπέμπει στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο το θέμα της προαγωγής ή μη των υπαλλήλων του Κλάδου.

       Σημειώσεις Με παραπεμπτικό έγγραφο του Υπουργού Εξωτερικών, εισάγεται προς συζήτηση στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για διατύπωση γνώμης, το θέμα της προαγωγής ή μη των υπαλλήλων του Κλάδου που πληρούν τα τυπικά προσόντα.

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπερίληψη του θέματος της προαγωγής υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου στη σύγκληση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου .

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σύγκληση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου από τον Πρόεδρό του για συζήτηση του θέματος της προαγωγής υπαλλήλων του Κλάδου ΣΓΕ.

       Σημειώσεις Με έγγραφό του, ο Πρόεδρος του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου συγκαλεί, δυνάμει του παραπεμπτικού εγγράφου του Υπουργού, συνεδρίαση του Συμβουλίου, με αντικείμενο τη συζήτηση και διατύπωση γνώμης επί του θέματος της προαγωγής υπαλλήλων του Κλάδου.

       Όχι Όχι


      • 4 Γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου επί του θέματος προαγωγής υπαλλήλων του Κλάδου ΣΓΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μετά από ψηφοφορία των μελών του, διατυπώνεται γνώμη επί του θέματος προαγωγής υπαλλήλων του Κλάδου ΣΓΕ ως εξής: -Υπηρεσιακό Συμβούλιο: ΑΚΛΕ έως ΣΕΑ΄, -Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο: ΣΕΑ ΄έως ΓΣΕΑ

       Σημειώσεις Μετά τον έλεγχο συνδρομής των τυπικών προσόντων για καθέναν από τους υπό κρίση υπαλλήλους, το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο προβαίνει σε διατύπωση γνώμης περί της προαγωγής του. -Οι προαγωγές έως τον βαθμό του ΓΕΑ΄ και από τον βαθμό του ΣΕΒ΄ στον βαθμό του ΣΕΑ΄ ενεργούνται μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους, λαμβανομένου υπ όψιν του συνόλου των στοιχείων του ατομικού φακέλου τους -Οι προαγωγές από ΓΕΑ΄ σε ΣΕΒ΄ και από ΣΕΒ΄ σε ΣΕΑ ενεργούνται κατ εκλογήν μετά από σύγκριση των υπό κρίση υπαλλήλων και με βάση το σύνολο των στοιχείων των ατομικών τους φακέλων, κατόπιν επιτυχίας στη δοκιμασία που οργανώνει η Διπλωματική Ακαδημία (εισάγεται μία και μόνη εξαίρεση για τους ΓΕΑ΄ που κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 4781/2021 κατείχαν τα τυπικά προς προαγωγής προσόντα, για τους οποίους δεν θα ισχύσει η σχετική διάταξη περί επιτυχούς συμμετοχής στη δοκιμασία - άρθρ. 11 παρ. 2 Ν. 4998/2022).΄ - Οι προαγωγές από τον βαθμό του ΓΣΕΒ’ στον βαθμό του ΓΣΕ Α’ ενεργούνται κατ’ απόλυτη εκλογή. Αιτιολογία απαιτείται μόνο στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υποψηφίου που παραλείπεται.

       Όχι Όχι


      • 5 Θετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου επί της προαγωγικής κρίσης υπαλλήλων του Κλάδου ΣΓΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Προϋποθέσεις διατύπωσης θετικής γνώμης από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

       Σημειώσεις Προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι, των οποίων η βαθμολογική εξέλιξη διενεργείται -έως ΓΕΑ΄ και από ΣΕΒ΄ σε ΣΕΑ΄: εφ΄ όσον έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. - Από ΣΕΑ΄ σε ΓΣΕΒ΄ με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα., προκρίνονται κατ’ αξιολογική σειρά οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον έχουν ευδόκιμη υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό και ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στον νόμο. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή του εξέλιξη, από την ημερομηνία διορισμού του.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης προαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Επί θετικής γνωμοδότησης από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, εκδίδεται σχετική ατομική διοικητική πράξη, διάταγμα ή απόφαση, αναλόγως του βαθμού του προακτέου υπαλλήλου, με περιεχόμενο την προαγωγή του στον επόμενο βαθμό ιεραρχίας.

       Σημειώσεις Επί θετικής γνωμοδότησης: - Από το ΥΣ για τις προαγωγές από ΑΚΛ σε ΓΕΓ΄ έως από ΣΕΑ΄ σε ΓΣΕΒ΄, εκδίδεται απόφαση. - Από το ΑΥΣ για τις προαγωγές από ΓΣΕΒ΄ σε ΓΣΕΑ΄, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, εκδίδεται διάταγμα.

       Ναι Ναι


      • 7 Αρνητική γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου επί της προαγωγικής κρίσης υπαλλήλων του Κλάδου ΣΓΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Προϋποθέσεις διατύπωσης αρνητικής γνώμης από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

       Σημειώσεις Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο οδηγείται σε διατύπωση αρνητικής γνώμης όσον αφορά στην προαγωγή υπαλλήλων που κρίνονται κατ αρχαιότητα ή κατ εκλογήν μεν, αλλά κρινόμενοι με αυτοτελή κρίση. Σε αυτές τις περιπτώσεις το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι ο υπάλληλος δεν διαθέτει σε πολύ καλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που ορίζονται από τις αντίστοιχες διατάξεις.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης μη προαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Επί αρνητικής γνωμοδότησης από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εκδίδεται απόφαση με περιεχόμενο τη μη προαγωγή του υπαλλήλου.

       Σημειώσεις Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, κατά τις κρίσεις έως και την προαγωγή στον βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Αν τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, παραμένει στον βαθμό που εκρίθη την τελευταία φορά ως στάσιμος, μέχρι συμπλήρωσης του χρόνου που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψης κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.