Προαγωγή Ανθυπαστυνόμων Γενικών Καθηκόντων Ανακριτικών Υπαλλήλων και Ειδικών Καθηκόντων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κατόπιν Αίτησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8d148732-85e1-47c3-8629-1a5e0ce51ee8 814873

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά, στην προαγωγή στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, κατόπιν αίτησης και απευθύνεται σε Ανθυπαστυνόμους, που προέρχονται από : α) Αρχιφύλακες του άρθρου 9 του ν.3686/2008, β) Αρχιφύλακες που προήχθησαν στο βαθμό τους κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 82/2006 και γ) Αρχιφύλακες ειδικών καθηκόντων που είναι τεχνίτες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει από την έναρξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης στην Υπηρεσία που υπηρετεί ο/η ενδιαφερόμενος/η, ήτοι την 1η Δεκεμβρίου εκάστου έτους και περιλαμβάνει όλο το επόμενο έτος, εντός του οποίου συμπληρώνουν τα τυπικά για προαγωγή προσόντα οι Ανθυπαστυνόμοι. 2. Τυπικό προσόν είναι, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πραγματικής υπηρεσίας, είτε από την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία, είτε στον κατεχόμενο βαθμό, που απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις να συμπληρώνει ή να έχει συμπληρώσει ο κρινόμενος, ώστε να κριθεί για προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Ανθυπαστυνόμου, για προαγωγή στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία (1) φορά, τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του οποίου ο ενδιαφερόμενος Ανθυπαστυνόμος συμπληρώνει τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Οι Ανθυπαστυνόμοι εφόσον κριθούν δυσμενώς από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης, για προαγωγή στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, δικαιούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς, της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου να υποβάλουν αίτηση επανάκρισης στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων. Η μη άσκηση αίτησης επανάκρισης έχει ως αποτέλεσμα την τελεσιδικία της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης και τη μη προαγωγή των δυσμενώς κριθέντων.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόφαση προαγωγής Ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων και ειδικών καθηκόντων που είναι τεχνίτες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, Υποβολή αιτήσεων Ανθυπαστυνόμων για προαγωγή στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄.

      Επίσημος τίτλος

      Προαγωγή Ανθυπαστυνόμων Γενικών Καθηκόντων Ανακριτικών Υπαλλήλων και Ειδικών Καθηκόντων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κατόπιν Αίτησης


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εργασιακές Οι Ανθυπαστυνόμοι γενικών καθηκόντων (ανακριτικοί υπάλληλοι) που προέρχονται από Αρχιφύλακες του άρθρου 9 του ν.3686/2008, προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’, με τη συμπλήρωση τριάντα τριών (33) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Οι Ανθυπαστυνόμοι ειδικών καθηκόντων που είναι τεχνίτες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’, με τη συμπλήρωση τριάντα τριών (33) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους.

       Ναι Ναι

      • 3 Εργασιακές Οι Ανθυπαστυνόμοι γενικών καθηκόντων (ανακριτικοί υπάλληλοι) που προέρχονται από Αρχιφύλακες που προήχθησαν στο βαθμό τους κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 82/2006, προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, με τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό τους.

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Οι Ανθυπαστυνόμοι γενικών καθηκόντων (ανακριτικοί υπάλληλοι) που προέρχονται από: α) Αρχιφύλακες του άρθρου 9 του ν.3686/2008, και β) από Αρχιφύλακες που προήχθησαν στο βαθμό τους κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 82/2006, καθώς και οι Ανθυπαστυνόμοι ειδικών καθηκόντων που είναι τεχνίτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να προαχθούν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, πρέπει να έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Οι προαγωγές των Ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων (ανακριτικών υπαλλήλων) που προέρχονται από: α) Αρχιφύλακες του άρθρου 9 του ν.3686/2008 και β) Αρχιφύλακες που προήχθησαν στο βαθμό τους κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 82/2006, καθώς και των Ανθυπαστυνόμων ειδικών καθηκόντων που είναι τεχνίτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, όταν συμπληρώνουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα, ενεργούνται ύστερα από απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων.

       Όχι Όχι

      • 1 Ταυτοποιητικό έγγραφο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτοποιητικό έγγραφο       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 2 παρ. 2, 3 παρ. 2 και 3, 7 παρ. 7 περ. α΄, 9 παρ. 2 περ. α΄ και 15 παρ. 1 3686 2008 158 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στις κρίσεις, προαγωγές, αρχαιότητα, βαθμολογική εξέλιξη Ανθυπαστυνόμων και την αρμοδιότητα υπογραφής της σχετικής διοικητικής πράξης (απόφασης) προαγωγής τους, μετά τη τροποποίησή τους με τις διατάξεις του π.δ. 82/2021.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100158

      • Νόμος 47 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει τη σύνθεση και την αρμοδιότητα των Συμβουλίων Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Νόμος 14 παρ. 5 1339 1983 35 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν το δικαίωμα προσφυγής των δυσμενώς κρινόμενων στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης, έστω και αν η δυσμενής κρίση είχε αποφασισθεί με παμψηφία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100035

      • Νομοθετικό Διάταγμα 9 έως 17 649 1970 176 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία των κρίσεων των Ανθυπαστυνόμων, τη σύγκληση των Συμβουλίων Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων, τη συνεκτίμηση προσόντων κατά την κρίση των ενδιαφερόμενων, τη σύνταξη πρακτικού και πινάκων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100176

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 202 1989 97 Α

       Περιγραφή Αφορά στην σύνθεση του Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100097

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 παρ. 2 περ. α΄ και β΄, 3 και 4 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην ακυρότητα διοικητικής πράξης που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ. 1 περ. ιε΄ 62 2019 101 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση βεβαίωσης από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τη δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης που αφορά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ίδιου φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100101

      • Προεδρικό Διάταγμα 32 παρ. 2 και 36 παρ. 5 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στις εξαιρέσεις κρίσεων Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίες κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 περ. γ΄ και 9 παρ. 3 του ν.δ. 649/1970 εφαρμόζονται και για τους Ανθυπαστυνόμους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • Προεδρικό Διάταγμα 8 παρ. 1 περ. γ΄ 373 2002 320 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν τις ειδικότητες του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων που είναι τεχνίτες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100320

      • 1 Παραλαβή και έλεγχος αιτήσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι αιτήσεις των Ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων (ανακριτικών υπαλλήλων) που προέρχονται από : α) Αρχιφύλακες του άρθρου 9 του ν.3686/2008 και β) Αρχιφύλακες που προήχθησαν στο βαθμό τους κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 82/2006, καθώς και των Ανθυπαστυνόμων ειδικών καθηκόντων που είναι τεχνίτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για προαγωγή στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄.

       Σημειώσεις Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις Ανθυπαστυνόμων, που είχαν δικαίωμα υποβολής προηγούμενα έτη και δεν το άσκησαν ή το άσκησαν, αλλά κρίθηκαν δυσμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσης, τίθενται στο αρχείο.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύγκληση Συμβουλίου Κρίσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή σύγκλησης του Συμβουλίου από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 3 Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης. Σύνταξη πρακτικού και πινάκων, εις διπλούν, προακτέων ή μη προακτέων.

       Όχι Όχι


      • 4 Κύρωση πινάκων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι πίνακες προακτέων και μη προακτέων που συντάχθηκαν εις διπλούν από το Συμβούλιο Κρίσης, κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης προαγωγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης προαγωγής στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για τους Ανθυπαστυνόμους που εγγράφηκαν σε πίνακα προακτέων. Η απόφαση προαγωγής, κοινοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή της από το αρμόδιο όργανο, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 6 Χορήγηση βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χορήγηση από την Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 7 Κοινοποίηση απόφασης προαγωγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση απόφασης προαγωγής, αφού αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια, στις Υπηρεσίες των προαγόμενων, για ενημέρωσή τους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.