Προαγωγή Αρχιφυλάκων Ανθυπαστυνόμων Ειδικών Καθηκόντων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και Αρχιφυλάκων Γενικών Καθηκόντων του Π.Δ. 82/2006

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd64d1704-32d6-436d-b867-2e3030dee612 687241

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κρίση και προαγωγή κατώτερου αστυνομικού προσωπικού γενικών και ειδικών καθηκόντων που συμπληρώνουν τα τυπικά για προαγωγή προσόντα και απευθύνεται στους Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμους Ειδικών Καθηκόντων Πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. και Αρχιφύλακες Γενικών Καθηκόντων του Π.Δ. 82/2006, της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

1. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει, από την ημερομηνία συμπλήρωσης των τυπικών για προαγωγή προσόντων.

2. Τυπικό προσόν είναι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πραγματικής υπηρεσίας, είτε από την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία, είτε στον κατεχόμενο βαθμό που απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις να συμπληρώνει ή να έχει συμπληρώσει ο κρινόμενος, ώστε να κριθεί για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό.

3. Η κρίση για προαγωγή γίνεται, διά συνεκτιμήσεως των προσόντων του κρινομένου καθ` όλη τη σταδιοδρομία αυτού και ιδίως στον κατεχόμενο βαθμό βάσει των στοιχείων των ατομικών φακέλων, των Εκθέσεων Ικανότητας, της υγιεινής καταστάσεως ως και των λοιπών υπηρεσιακών στοιχείων, ήτοι ηθικών αμοιβών και διακρίσεων, δυσμενών εν γένει στοιχείων και ποινών.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αν η κρίση για προαγωγή από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων είναι δυσμενής, η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο, την απόφαση αυτή. Έκαστος δυσμενώς κρινόμενος, δικαιούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση, να υποβάλλει αίτηση επανάκρισης στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων. Η μη άσκηση αίτησης επανάκρισης έχει ως αποτέλεσμα την τελεσιδικία της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης και τη μη προαγωγή του δυσμενώς κριθέντα στον επόμενο βαθμό το έτος κρίσης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προαγωγή Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων Ειδικών Καθηκόντων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και Αρχιφυλάκων Γενικών Καθηκόντων του Π.Δ. 82/2006 λόγω συμπλήρωσης των τυπικών και ουσιαστικών για προαγωγή προσόντων, Κρίση για προαγωγή Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων Ειδικών Καθηκόντων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και Αρχιφυλάκων Γενικών Καθηκόντων του Π.Δ. 82/2006.

      Επίσημος τίτλος

      Προαγωγή Αρχιφυλάκων Ανθυπαστυνόμων Ειδικών Καθηκόντων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και Αρχιφυλάκων Γενικών Καθηκόντων του Π.Δ. 82/2006


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εργασιακές 1. Οι Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι ειδικών καθηκόντων που είναι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Αρχιφύλακα και τριών (3) ετών στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ως προσωπικό ειδικών καθηκόντων, προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και του Υπαστυνόμου Β΄, αντίστοιχα. 2. Οι Αρχιφύλακες του π.δ. 82/2006, προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό τους.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι προαγωγές Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων Ειδικών Καθηκόντων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και Αρχιφυλάκων Γενικών Καθηκόντων του Π.Δ. 82/2006, στους επόμενους κατά περίπτωση βαθμούς, ενεργούνται μετά τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων,κατόπιν απόφασης του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 3, 10 παρ. 1, 3686 2008 158 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στις κρίσεις, προαγωγές, αρχαιότητα κατώτερου αστυνομικού προσωπικού όπως ισχύουν μετά τη τροποποίησή τους με τις διατάξεις του π.δ. 82/2021 .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100158

      • Νόμος 47 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει τη σύνθεση και την αρμοδιότητα των Συμβουλίων Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ. 1 περ. ιε΄. 62 2019 101 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση βεβαίωσης από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τη δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης που αφορά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ίδιου φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100101

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 παρ. 2 περ. α΄ και β΄, 3 και 4. 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην ακυρότητα διοικητικής πράξης που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 8, 14 παρ. 1 και 6. 373 2002 320 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διάκριση των κατηγοριών του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων και στην προαγωγική εξέλιξή του, όπως ισχύουν μετά τη τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 69/2019.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100320

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 202 1989 97 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη σύνθεση του Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης.


      • Νομοθετικό Διάταγμα 13, 15, 16, 18, 19, 25, 26 παρ. 1, 27 29, 30, 33 974 1971 189 Α

       Περιγραφή Γενικές και ειδικές διατάξεις περί κρίσεων, Σύγκλησης Συμβουλίων Κρίσεων, Λειτουργίας Συμβουλίων, Σύνταξης πρακτικών και πινάκων, Προσφυγής των δυσμενώς κριθέντων, Υπολογισμού χρόνου υπηρεσίας στο βαθμό, των Γενικών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων κρίσεως και Προσόντων κρίσεως και προαγωγής "κατ` αρχαιότητα".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100189

      • Νόμος Άρθρα 14 παρ. 5 1339 1983 35 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν το δικαίωμα προσφυγής των δυσμενώς κρινόμενων στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης, έστω και αν η δυσμενής κρίση είχε αποφασισθεί με παμψηφία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100035

      • Προεδρικό Διάταγμα 32 παρ. 2 και 36 παρ. 5. 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στις εξαιρέσεις κρίσεων Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίες κατα τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. εδ. γ΄ και 9 παρ. 3 του ν.δ. 649/1970, εφαρμόζονται και για τους Ανθυπαστυνόμους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • Νομοθετικό Διάταγμα Άρθρα 9 έως 17. 649 1970 176 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία των κρίσεων των Ανθυπαστυνόμων, τη σύγκληση των Συμβουλίων Κρίσης, τη συνεκτίμηση προσόντων κατά την κρίση των ενδιαφερόμενων και τη σύνταξη πρακτικού και πινάκων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100176

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 82 2006 86 Α

       Περιγραφή Διάταξη που αφορά στην προαγωγή Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων που κατέχουν οργανική θέση Αστυφύλακα, στο βαθμό του Αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20060100086

      • 1 Σύγκληση Συμβουλίου Κρίσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή σύγκλησης του Συμβουλίου, από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τους έχοντες βαθμό Ανθυπαστυνόμου ή από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για τους έχοντες βαθμό έως Αρχιφύλακα.

       Όχι Όχι


      • 2 Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης. Σύνταξη πρακτικού και πινάκων, εις διπλούν, προακτέων ή μη προακτέων.

       Όχι Όχι


      • 3 Κύρωση Πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι πίνακες προακτέων και μη προακτέων που συντάχθηκαν εις διπλούν απο το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης, κυρώνονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, εάν πρόκειται για προαγωγή Αρχιφύλακα στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εάν πρόκειται για προαγωγή Ανθυπαστυνόμου στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης προαγωγής Αρχιφυλάκων Ειδικών Καθηκόντων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και Αρχιφυλάκων Γενικών Καθηκόντων του Π.Δ. 82/2006.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης προαγωγής, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, των Αρχιφυλάκων που κρίθηκαν προακτέοι από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης, στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου. Η απόφαση προαγωγής, κοινοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή της από το αρμόδιο όργανο, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος προαγωγής Ανθυπαστυνόμων ειδικών καθηκόντων, πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μεριμνά για την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, προαγωγής Ανθυπαστυνόμων Ειδικών Καθηκόντων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι, στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄.

       Ναι Όχι


      • 6 Έγκριση πίστωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή του Προεδρικού Διατάγματος, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 7 Χορήγηση βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χορήγηση από την Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Ναι


      • 8 Κοινοποίηση απόφασης και προεδρικού διατάγματος προαγωγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή 1. Κοινοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος στις Υπηρεσίες των προαγόμενων, αφού δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια, για ενημέρωσή τους ή 2. Κοινοποίηση απόφασης προαγωγής, στις Υπηρεσίες των προαγόμενων, για ενημέρωσή τους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.