Προαγωγή Αρχιφυλάκων του Π.Δ. 82/2006 Πτυχιούχων Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0821db09-9c1f-478b-b3c2-a62b9083544b 389052

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προαγωγή κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, κατόπιν αίτησης και ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Κρίσεων και απευθύνεται στους Αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων του π.δ.82/2006, που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει, από την ημερομηνία υποβολής σχετικού αιτήματος Αρχιφύλακα του π.δ. 82/2006, για προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ως κάτοχος πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.).

2. Τυπικό προσόν είναι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πραγματικής υπηρεσίας, είτε από την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία, είτε στον κατεχόμενο βαθμό που απαιτείται απο τις ισχύουσες διατάξεις να συμπληρώνει ή να έχει συμπληρώσει ο κρινόμενος, ώστε να κριθεί για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό. 3. Η κρίση για προαγωγή γίνεται, διά συνεκτιμήσεως των προσόντων του κρινομένου καθ` όλη τη σταδιοδρομία αυτού και ιδίως στον κατεχόμενο βαθμό βάσει των στοιχείων των ατομικών φακέλων, των Εκθέσεων Ικανότητας, της υγιεινής καταστάσεως ως και των λοιπών υπηρεσιακών στοιχείων, ήτοι ηθικών αμοιβών και διακρίσεων, δυσμενών εν γένει στοιχείων και ποινών.

4. Οι Υπηρεσίες που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις, διενεργούν, έλεγχο γνησιότητας των κατατιθέμενων τίτλων σπουδών, διαβιβάζοντας φωτοαντίγραφα αυτών, στις εκδούσες Υπηρεσίες - Ιδρύματα, για επαλήθευση. Εάν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο γνησιότητας του πτυχίου,ότι δηλώθηκαν αλλοιωμένα ή ψευδή στοιχεία, η Υπηρεσία διαβιβάζει άμεσα την υπόθεση στην Εισαγγελία του τόπου που αυτή εδρεύει για την επιβολή κυρώσεων. Πέραν τούτου, η σχετική διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα στοιχεία αυτά, ανακαλείται αμέσως.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, με τη χρήση πτυχίου.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στην Υπηρεσία που υπηρετεί, με τη συμπλήρωση των τυπικών για προαγωγή προσόντων, ήτοι με τη συμπλήρωση 2 ετών στο βαθμό του Αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων του π.δ. 82/2006 και αποστέλλεται ιεραρχικά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Επί της αίτησης συντάσσεται έκθεση εγχειρίσεως.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αν η κρίση για προαγωγή από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων είναι δυσμενής, η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο, την απόφαση αυτή. Έκαστος δυσμενώς κρινόμενος, δικαιούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση, να υποβάλλει αίτηση επανάκρισης στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων. Η μη άσκηση αίτησης επανάκρισης έχει ως αποτέλεσμα την τελεσιδικία της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης και τη μη προαγωγή του δυσμενώς κριθέντα στον επόμενο βαθμό το έτος κρίσης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προαγωγή με χρήση πτυχίου Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων (ανακριτικών υπαλλήλων) του π.δ. 82/2006, Αίτηση για προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων (ανακριτικών υπαλλήλων) του π.δ. 82/2006 πτυχιούχων Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.).

      Επίσημος τίτλος

      Προαγωγή Αρχιφυλάκων του Π.Δ. 82/2006 Πτυχιούχων Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εργασιακές Κατ’ εξαίρεση οι Αρχιφύλακες του π.δ. 82/2006 που είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) έτη στο βαθμό.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο τίτλος σπουδών που κατέχει ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει ληφθεί υπόψη για την προαγωγή του χωρίς εξετάσεις στο βαθμό του Αρχιφύλακα.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Οι προαγωγές των Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων με τη χρήση πτυχίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προσόντα, ενεργούνται ύστερα από απόφαση του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Για την έκδοση της διοικητικής πράξης προαγωγής, πρέπει να έχει διενεργηθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας του τίτλου σπουδών.

       Όχι Όχι

      • 1 Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.). Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος Αρχιφύλακας, υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο του τίτλου σπουδών που κατέχει. Για τους τίτλους σπουδών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, αυτοί θα πρέπει να είναι ισότιμοι ή αντίστοιχοι των τίτλων σπουδών της ημεδαπής και ως εκ τούτου θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, επικυρωμένοι και νομίμως μεταφρασμένοι, συνοδευμένοι από (i) Πράξη αναγνώρισης από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) ή (ii) από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή (iii) πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας καιαντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Στην περίπτωση αυτή τονίζεται η υποχρέωση: i) του ελέγχου γνησιότητας του τίτλου σπουδών, σε συνεργασία με την αρμόδια Πρεσβεία και ii) του ελέγχου γνησιότητας της πράξης ισοτιμίας ή αντιστοιχίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 3 και 10 παρ. 2 3686 2008 158 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στις κρίσεις, προαγωγές, αρχαιότητα κατώτερου αστυνομικού προσωπικου όπως ισχύουν μετα τη τροποποίησή τους με τις διατάξεις του π.δ. 82/2021 (Α΄-201).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100158

      • Νόμος 47 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει τη σύνθεση και την αρμοδιότητα των Συμβουλίων Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 202 1989 97 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη σύνθεση του Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100097

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 παρ. 2 περ. α΄ και β΄, 3 και 4. 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην ακυρότητα διοικητικής πράξης που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ. 1 περ. ιε΄. 62 2019 101 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση βεβαίωσης από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τη δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης που αφορά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ίδιου φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100101

      • Νομοθετικό Διάταγμα 13, 15, 16, 18, 19, 25, 26 παρ. 1, 27 και 29 έως 33 παρ. 1 974 1971 189 Α

       Περιγραφή Γενικές και ειδικές διατάξεις περί κρίσεων, Σύγκλησης Συμβουλίων Κρίσεων, Λειτουργίας Συμβουλίων, Σύνταξης πρακτικών και πινάκων, Προσφυγής των δυσμενώς κριθέντων, Υπολογισμού χρόνου υπηρεσίας στο βαθμό, των Γενικών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων κρίσεως και Προσόντων κρίσεως και προαγωγής "κατ` αρχαιότητα".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100189

      • Νόμος 28 παρ. 8 4305 2014 237 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην υποχρέωση για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140100237

      • Νόμος 1 παρ. 2 περ. β΄ 4250 2014 74 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην μη υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων και τον υποχρεωτικό έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140100074

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 παρ. 1 82 2006 86 Α

       Περιγραφή Διάταξη που αφορά στην προαγωγή Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων που κατέχουν οργανική θέση Αστυφύλακα, στο βαθμό του Αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20060100086

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αίτησης Αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων του π.δ. 82/2006, που έχει συμπληρώσει 2 έτη στο βαθμό του, για προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ως κάτοχος πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος γνησιότητας πτυχίου και διαβίβαση της αίτησης, στη Διευθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Υπηρεσίες που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, τις υποβάλλουν με ένα (1) φωτοαντίγραφο του πτυχίου που κατατίθεται απο τον ενδιαφερόμενο, ιεραρχικά, στην Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.. Παράλληλα, διενεργούν, έλεγχο γνησιότητας των κατατιθέμενων τίτλων σπουδών.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύγκληση Συμβουλίου Κρίσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή σύγκλησης του Συμβουλίου Κρίσης απο τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, προς κρίση των Αρχιφυλάκων Γενικών Καθηκόντων του Π.Δ. 82/2006, που συμπλήρωσαν τα τυπικά για προαγωγή προσόντα και υπέβαλαν αίτημα για προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ως κάτοχοι πτυχίου, προκειμένου να καταρτίσει πίνακες προακτέων ή μη προακτέων.

       Όχι Όχι


      • 4 Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβουλίου Κρίσης. Σύνταξη πρακτικού και πινάκων εις διπλούν, προακτέων και μη προακτέων.

       Όχι Όχι


      • 5 Κύρωση Πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι πίνακες προακτέων και μη προακτέων που συντάχθηκαν εις διπλούν απο το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης, κυρώνονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Απόφασης προαγωγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης προαγωγής, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους Αρχιφύλακες που κρίθηκαν ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσης. Η απόφαση προαγωγής, κοινοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή της από το αρμόδιο όργανο, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 7 Χορήγηση βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χορήγηση από την Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση απόφασης προαγωγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση της αποφάσεως προαγωγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, στις Υπηρεσίες των ενδιαφερομένων για ενημέρωσή τους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.