Προαγωγή Αστυφυλάκων Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων Με Οργανική Θέση Αστυφύλακα στο Βαθμό Αρχιφύλακα Κατόπιν Προαγωγικών Εξετάσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση22caf9b4-aaab-4a09-a906-9e01a647adb2 229449

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προαγωγή κατώτερου αστυνομικού προσωπικού στο βαθμό του Αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων (ανακριτικού υπαλλήλου), κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων και απευθύνεται στους επιτυχόντες των προαγωγικών εξετάσεων για το βαθμό του Αρχιφύλακα, Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων (ανακριτικούς και μη ανακριτικούς υπαλλήλους), που κατέχουν οργανική θέση Αστυφύλακα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προαγωγή με εξετάσεις στο βαθμό του Αρχιφύλακα, Απόφαση προαγωγής Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων με οργανική θέση Αστυφύλακα, στον βαθμό του Αρχιφύλακα, κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων

      Επίσημος τίτλος

      Προαγωγή Αστυφυλάκων Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων Με Οργανική Θέση Αστυφύλακα στο Βαθμό Αρχιφύλακα κατόπιν Προαγωγικών Εξετάσεων


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Οι Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακές γενικών καθηκόντων με οργανική θέση Αστυφύλακα προάγονται στο βαθμό του Αρχιφύλακα κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων, εφόσον περιλαμβάνονται στους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων των προαγωγικών εξετάσεων του π.δ. 82/2006 και έχουν σειρά επιτυχίας εντός του καθορισμένου αριθμού προαγόμενων, για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, του έτους προκήρυξης των εξετάσεων.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 1, 2 και 19 παρ. 1 περ. β΄ και 3 82 2006 86 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, στη διαδικασία καθορισμού των προαγόμενων στο βαθμό του Αρχιφύλακα, με βάση τα κενά που υπάρχουν στις θέσεις των βαθμών του Αρχιφύλακα - Ανθυπαστυνόμου κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων και στη διαδικασία προαγωγής των επιτυχόντων όπως τροπ. με το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 70/2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100086 και https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100165

      • Νόμος 10 παρ. 1 3686 2008 158 Α

       Περιγραφή Διάταξη με την οποία ρυθμίζεται η προαγωγή των Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση Αστυφύλακα στο βαθμό του Αρχιφύλακα του π.δ. 82/2006, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του π.δ. 82/2021.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100158

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 παρ. 2 περ α και β, 3 και 4 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην ακυρότητα διοικητικής πράξης που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ. 1 περ. ιε 62 2019 101 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση βεβαίωσης από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τη δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης που αφορά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ίδιου φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100101

      • 1 Έκδοση απόφασης καθορισμού κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων, προς πλήρωση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για τον καθορισμό του αριθμού προαγόμενων, στο βαθμό του Αρχιφύλακα, με βάση τα κενά που υπάρχουν στις κοινές οργανικές θέσεις Αρχιφυλάκων, Ανθυπαστυνόμων του Ν.3686/2008, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων.

       Σημειώσεις Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά πριν από την προκήρυξη των εξετάσεων. Αύξηση του αριθμού των προαγόμενων δεν επιτρέπεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης προαγωγής επιτυχόντων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδιδεται απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία οι επιτυχόντες των προαγωγικών εξετάσεων του π.δ. 82/2006, προάγονται κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον καθορισμένο αριθμό προαγόμενων για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων. Η απόφαση προαγωγής κοινοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή της απο το αρμόδιο όργανο, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Σημειώσεις Η απόφαση προαγωγής εκδίδεται μετά την κύρωση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών εξετάσεων του π.δ. 82/2006 και την αποστολή αυτών από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χορήγηση από την Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 4 Κοινοποίηση απόφασης προαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Kοινοποίηση της απόφασης προαγωγής στις Υπηρεσίες των ενδιαφερόμενων για ενημέρωσή τους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.