Προαγωγή Αστυφυλάκων και Υπαρχιφυλάκων Γενικών Καθηκόντων (Μη Ανακριτικών Υπαλλήλων)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd3699fa2-db95-41bc-9c8a-2b4014b1ba2c 708209

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προαγωγή κατώτερου αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω συμπλήρωσης των τυπικών προσόντων, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων και απευθύνεται σε Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες γενικών καθηκόντων (μη ανακριτικούς υπαλλήλους) με οργανική θέση Αστυφύλακα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

1. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει, από το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους και περιλαμβάνει όλο το επόμενο έτος, εντός του οποίου συμπληρώνουν τα τυπικά για προαγωγή προσόντα, οι Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες γενικών καθηκόντων (μη ανακριτικοί υπάλληλοι) με οργανική θέση Αστυφύλακα. 2. Τυπικό προσόν είναι, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πραγματικής υπηρεσίας, είτε από την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία, είτε στον κατεχόμενο βαθμό που απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις να συμπληρώνει ή να έχει συμπληρώσει ο κρινόμενος, ώστε να κριθεί για προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

Τελευταία ενημέρωση

20/10/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Οι Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες γενικών καθηκόντων (μη ανακριτικοί υπάλληλοι) με οργανική θέση Αστυφύλακα, εφόσον κριθούν δυσμενώς από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης, για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, δικαιούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς, της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου, να υποβάλλουν αίτηση επανάκρισης στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων. Η μη άσκηση αίτησης επανάκρισης έχει ως αποτέλεσμα την τελεσιδικία της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης και τη μη προαγωγή των δυσμενώς κριθέντων.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόφαση προαγωγής Αστυφυλάκων και Υπαρχιφυλάκων Γενικών Καθηκόντων (Μη Ανακριτικών Υπαλλήλων), Προαγωγική ανέλιξη Αστυφυλάκων και Υπαρχιφυλάκων Γενικών Καθηκόντων (Μη Ανακριτικών Υπαλλήλων).

      Επίσημος τίτλος

      Προαγωγή Αστυφυλάκων και Υπαρχιφυλάκων Γενικών Καθηκόντων (Μη Ανακριτικών Υπαλλήλων)


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εργασιακές Οι Αστυφύλακες γενικών καθηκόντων (μη ανακριτικοί υπάλληλοι) προάγονται στους βαθμούς του Υπαρχιφύλακα και Αρχιφύλακα, με τη συμπλήρωση δώδεκα (12) και δεκαέξι (16) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντίστοιχα.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι προαγωγές των Αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων (μη ανακριτικών υπαλλήλων), στους βαθμούς του Υπαρχιφύλακα και Αρχιφύλακα, όταν συμπληρώνουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα, ενεργούνται ύστερα από απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 3, 11 παρ. 1 και 12 3686 2008 158 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στις κρίσεις, προαγωγές, αρχαιότητα κατώτερου αστυνομικού προσωπικού όπως ισχύουν μετα τη τροποποίησή τους με τις διατάξεις του π.δ. 82/2021.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100158

      • Νόμος 47 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει τη σύνθεση και την αρμοδιότητα των Συμβουλίων Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 202 1989 97 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη σύνθεση του Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100097

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 παρ. 2 περ. α΄ και β΄, 3 και 4 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην ακυρότητα διοικητικής πράξης που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ. 1 περ. ιε΄ 62 2019 101 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση βεβαίωσης από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τη δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης που αφορά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ίδιου φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100101

      • Νομοθετικό Διάταγμα 12 παρ. 2, 13, 15, 16, 18, 25, 26 παρ. 1, 27 και 29 έως 33 974 1971 189 Α

       Περιγραφή Γενικές και ειδικές διατάξεις περί κρίσεων, Σύγκλησης Συμβουλίων Κρίσεων, Λειτουργίας Συμβουλίων, Σύνταξης πρακτικών και πινάκων, Προσφυγής των δυσμενώς κριθέντων, Υπολογισμού χρόνου υπηρεσίας στο βαθμό, των Γενικών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων κρίσεως και Προσόντων κρίσεως και προαγωγής "κατ` αρχαιότητα".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100189

      • Νόμος 14 παρ. 5 1339 1983 35 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν το δικαίωμα προσφυγής των δυσμενώς κρινόμενων στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης, έστω και αν η δυσμενής κρίση είχε αποφασισθεί με παμψηφία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100035

      • 1 Σύγκληση Συμβουλίου Κρίσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή σύγκλησης του Συμβουλίου από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις 1. Το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης συνέρχεται τακτικώς κατά μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους, προς κρίση των Υπαρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων (μη ανακριτικών υπαλλήλων) με οργανική θέση Αστυφύλακα, που συγκεντρώνουν το ερχόμενο έτος τα τυπικά για προαγωγή προσόντα, προκειμένου να καταρτίσει πίνακες προακτέων. 2. Επίσης το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο κρίσης δύναται να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο, εάν συντρέχει περίπτωση συμπληρωματικής κρίσεως.

       Όχι Όχι


      • 2 Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης. Σύνταξη πρακτικού και πινάκων, εις διπλούν, προακτέων ή μη προακτέων.

       Όχι Όχι


      • 3 Κύρωση πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι πίνακες προακτέων και μη προακτέων που συντάχθηκαν εις διπλούν απο το Συμβούλιο Κρίσης, κυρώνονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης προαγωγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης προαγωγής στον επόμενο κατά περίπτωση βαθμό, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους Αστυφύλακες και Υπαρχιφύλακες γενικών καθηκόντων (μη ανακριτικούς υπαλλήλους), που εγγράφηκαν σε πίνακα προακτέων. Η απόφαση προαγωγής, κοινοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή της από το αρμόδιο όργανο, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 5 Χορήγηση βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χορήγηση από την Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση απόφασης προαγωγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση απόφασης προαγωγής, στις Υπηρεσίες των προαγόμενων, για ενημέρωσή τους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.