Προγράμματα κατασκηνώσεων (ΔΥΠΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση77367968-5565-4c58-8ae7-2ec0f2452775 936339

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ασφάλισης και Κοινωνικών Πολιτικών, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιδότηση δικαιούχων της παροχής οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν μοριοδότησης για τη διαμονή των παιδιών τους σε Παιδική Κατασκήνωση του Μητρώου Παρόχων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Η επιδότηση γίνεται με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ασφάλισης και Κοινωνικών Πολιτικών

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αρμόδια Διεύθυνση είναι η Διεύθυνση Ασφάλισης και Κοινωνικών Πολιτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

Τελευταία ενημέρωση

21/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις

Σημειώσεις

Οι δικαιούχοι οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην αίτησή τους, στη συμπλήρωση του πεδίου όπου δηλώνουν αν το παιδί συμμετέχει στο πρόγραμμα ως ωφελούμενο ή όχι, γιατί αν συμπληρώσουν την ένδειξη «ΟΧΙ», ενώ επιθυμούν να διαμείνει σε κατασκήνωση, θα αποκλεισθεί το παιδί από το πρόγραμμα, ενώ αν συμπληρώσουν την ένδειξη «ΝΑΙ», ενώ δεν είναι βέβαιοι για τη διαμονή του, θα αποκλεισθούν οι ίδιοι από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του επόμενου έτους.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ηλεκτρονική ένσταση
    
    Οι συμμετέχοντες που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προς τη Δ.ΥΠ.Α αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου και των προσωρινών Πινάκων Αποκλειομένων εντός της ορισθείσας από τη Δημόσια Πρόσκληση προθεσμίας. Υποβολή ενστάσεων μετά την ορισθείσα προθεσμία δεν είναι δυνατή. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά η ένστασή τους οφείλουν να έχουν πρώτα ελέγξει, αν οι ίδιοι ευθύνονται για το εσφαλμένο αποτέλεσμα, λόγω μη σωστής συμπλήρωσης της αίτησης, ανατρέχοντας σε αυτήν με τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα, να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης (π.χ. συμπλήρωση στην αίτηση εσφαλμένου ΑΜΚΑ παιδιού, εσφαλμένη μοριοδότηση κ.ο.κ) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης. Η επισύναψη δικαιολογητικών απαιτείται σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν αφορά σε αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα στοιχεία, όπως αυτά του εκκαθαριστικού σημειώματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α.

      Επίσημος τίτλος

      Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές «Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι δήλωσαν το φορολογικό έτος που προηγείται του έτους υλοποίησης του προγράμματος οικογενειακό εισόδημα – είτε φορολογείται με τις γενικές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε φορολογείται αυτοτελώς - μέχρι 30.000,00 € κατ’ ανώτατο όριο και παράλληλα: α. συγκέντρωσαν κατά το έτος που ορίζεται στην σχετική Δημόσια Πρόσκληση 50 ημέρες α1. από την ασφάλισή τους στον eΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ των συνεισπραττόμενων κλάδων ή /και α2. από τη χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρ. 142 του ν.3655/2008, όπως ισχύει, ή /και α3. από τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις ή/και α4. από τη χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων της παρ. ΙΑ.1.ΙΙΙ του ν. 4093/2012.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Δικαιούχοι είναι επίσης οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. για συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

       Ναι Ναι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 38249 2022 2025 Β

       Περιγραφή Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220202025

      • Νόμος 34 4144 2013 88 Α

       Περιγραφή Άρθρο 34 Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100088

      • 1 Δημοσίευση Δημόσιας Πρόσκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στους ιστότοπους της Δ.ΥΠ.Α και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ακολουθεί στην έκδοση σχετικής ΚΥΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Δημοσίευση Δελτίου Τύπου στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α σχετικά με τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και την προθεσμία υποβολής τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Δελτίου Τύπου αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. www.dypa.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους στο gov.gr μέσω ταυτοποίησης με κωδικούς taxisnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν την Αίτηση διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πλήρωσης προϋποθέσεων συμμετοχής με αυτεπάγγελτη αναζήτηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών με δημοσίους φορείς όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) και ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), γίνεται έλεγχος των απαιτούμενων πληροφοριών, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι αιτούντες πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών, σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις, από τις Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στην περίπτωση στοιχείων που δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα, τότε οι Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. ελέγχουν τα δικαιολογητικά όταν επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 6 Ηλεκτρονική Επεξεργασία Στοιχείων Αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων από τη Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Δ.ΥΠ.Α.

       Όχι Όχι


      • 7 Μοριοδότηση και Κατάρτιση προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων - Ωφελουμένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι δικαιούχοι μοριοδοτούνται βάσει του ατομικού ή οικογενειακού τους εισοδήματος κατά περίπτωση και του αριθμού των ανήλικων τέκνων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση. Μετά την μοριοδότηση οι αιτούντες κατατάσσονται με βάση τη ληφθείσα μοριοδότηση. Σε περιπτώσεις ισοβαθμούντων προκρίνεται το κριτήριο αριθμός ανήλικων τέκνων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μοριοδότησης συντάσσεται το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων.

       Όχι Όχι


      • 8 Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων από τη Δ.ΥΠ.Α. (Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και πίνακας Αποκλειομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση του προσωρινού μητρώου Δικαιούχων - Ωφελουμένων και του προσωρινού πίνακα Αποκλειομένων στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dypa.gov.gr. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα με δική τους ευθύνη.

       Όχι Όχι


      • 9 Δημοσίευση Δελτίου Τύπου στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. σχετικά με τον τρόπο υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων και την προθεσμία υποβολής τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Δελτίου Τύπου αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. www.dypa.gov.gr.

       Όχι Όχι


      • 10 Υποβολή ηλεκτρονικών ενστάσεων και εξέτασή τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι συμμετέχοντες που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προς τη Δ.ΥΠ.Α αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου και των προσωρινών Πινάκων Αποκλειομένων εντός της ορισθείσας από τη Δημόσια Πρόσκληση προθεσμίας. Υποβολή ενστάσεων μετά την ορισθείσα προθεσμία δεν είναι δυνατή.

       Όχι Όχι


      • 11 Κατάρτιση Οριστικού Μητρώου Δικαιούχων - Ωφελουμένων και Οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. καταρτίζεται ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων και το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων, που περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία με τον αντίστοιχο Προσωρινό Πίνακα και το Προσωρινό Μητρώο. Κατά του οριστικού Μητρώου Δικαιούχων και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης. Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α.

       Όχι Όχι


      • 12 Δημοσίευση Δελτίου Τύπου στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. σχετικά με την έκδοση των Οριστικών Αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Δελτίου Τύπου αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. www.dypa.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 13 Ηλεκτρονική Επιταγή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού αριθμού για κάθε ωφελούμενο παιδί επιλεγέντος δικαιούχου, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Δ.ΥΠ.Α. Η Επιταγή είναι σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου προγράμματος. Η επιδότηση μέσω της «Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών τους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποτεδήποτε επιθυμούν κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος.

       Όχι Όχι


      • 14 Ενεργοποίηση της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» ενεργοποιείται: α. με τη σύναψη προτυποποιημένης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σύμβασης (ιδιωτικού συμφωνητικού) μεταξύ του Δικαιούχου και του Παρόχου της κατασκηνωτικής επιχείρησης, στην οποία αναγράφεται, μεταξύ άλλων, ο ακριβής αριθμός ημερών διαμονής του ωφελουμένου στην κατασκήνωση. β. με την καταχώριση των ημερομηνιών άφιξης και αναχώρησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. και την ηλεκτρονική επισύναψη της σύμβασης. Εάν κάποια από τις παραπάνω δύο ενέργειες παραληφθεί, η Επιταγή θεωρείται ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.