Προγράμματα χορήγησης υποτροφιών του ΙΚΥ από τα έσοδα κληροδοτημάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa3c7d676-da21-47f1-96e9-9041ed063a71 228344

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Υποτροφιών, ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τα Προγράμματα χορήγησης υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) από τα έσοδα κληροδοτημάτων. Το ΙΚΥ, μεταξύ άλλων, διαχειρίζεται την περιουσία των παρακάτω κληροδοτημάτων από τα έσοδα των οποίων χορηγεί υποτροφίες για σπουδές (προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές ή διδακτορικές) ή έρευνα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό:

- Κληροδότημα Κλέαρχου Τσουρίδη: Προπτυχιακές υποτροφίες με επιλογή, σε Έλληνες (ιθαγένεια ή καταγωγή) επιμελείς και ει δυνατόν άριστους φοιτητές των ΑΕΙ της Ελλάδας, έχοντες οικονομική αδυναμία, και καταγόμενους από την Κομοτηνή ή την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. - Κληροδότημα Αλέξανδρου Χατζόπουλου: Προπτυχιακές υποτροφίες με επιλογή, σε Έλληνες προπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ της ημεδαπής, οι οποίοι α) παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία και β) προέρχονται κατά προτίμηση από γονείς ή παππούδες, από τους οποίους ο ένας ή και οι δύο έλκουν την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. - Κληροδότημα Φανής Σαρρηγιάννη: Υποτροφίες με διαγωνισμό για Μετεκπαίδευση (Master/Διδακτορικό) στο εξωτερικό στην ειδίκευση «Φυτοπαθολογία». - Κληροδότημα Εις Μνήμην Μαρίας Ζαούση: Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές σπουδές (Master/Διδακτορικό) στο εξωτερικό, σε αντικείμενο του τομέα της Ψυχιατρικής - Κληροδότημα Νικ. Χρυσοβέργη: Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές (εκπόνηση διδακτορικού) στο εσωτερικό και εξωτερικό στους τομείς των μαθηματικών, της αστρονομίας και της φυσιολογίας - Θεοδωρίδειον Κληροδότημα Εκπαιδευτικών: Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ) στο εξωτερικό (Ε.Ε.), με διαγωνισμό, στον τομέα της παιδαγωγικής επιστήμης, - Κληροδότημα Λεωνίδα Νικολαΐδη: Υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και κλινικής έρευνας στο εξωτερικό στον τομέα της ιατρικής.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθορίζονται -με απόφαση του ΔΣ του ΙΚΥ- σύμφωνα με τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος και την ισχύουσα για τα κληροδοτήματα νομοθεσία και περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική προκήρυξη του ΙΚΥ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Υποτροφιών

Παρατηρήσεις

Σε συγκεκριμένα στάδια υλοποίησης της διαδικασίας και ειδικότερα για την έγκριση της προκήρυξης πριν τη δημοσίευση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (για τα κληροδοτήματα Σαριγιάννη, Νικολαϊδη) και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (για τα κληροδοτήματα Χρυσοβέργη και Θεοδωρίδη). Για τα κληροδοτήματα Τσουρίδη και Χατζόπουλου, η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών εκκινεί από την υπογραφή σύμβασης με τους επιλεγέντες υποτρόφους και την καταβολή της υποτροφίας καθώς η προκήρυξη και επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τη Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής.

Αίτηση


Τίτλος

Αίτηση χορήγησης υποτροφίας ΙΚΥ


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση, αίτηση θεραπείας, δικαστική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Υποτροφίες από τα έσοδα κληροδοτημάτων του ΙΚΥ, Προγράμματα χορήγησης υποτροφιών του ΙΚΥ από τα έσοδα κληροδοτημάτων

      Επίσημος τίτλος

      Προγράμματα χορήγησης υποτροφιών του ΙΚΥ από τα έσοδα κληροδοτημάτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Πτυχιούχοι ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (για τα κληροδοτήματα: α) Φανής Σαρρηγιάννη, β) Εις Μνήμην Μαρίας Ζαούση και γ) Νικ. Χρυσομβέργη). Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθορίζονται -με απόφαση του ΔΣ του ΙΚΥ- σύμφωνα με τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος και την ισχύουσα για τα κληροδοτήματα νομοθεσία και περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική προκήρυξη του ΙΚΥ.

       Σύνδεσμος http://www.iky.gr

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Κληροδότημα Κλέαρχου Τσουρίδη: Επιμελείς και ει δυνατόν άριστοι φοιτητές των ΑΕΙ της Ελλάδας. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθορίζονται -με απόφαση του ΔΣ του ΙΚΥ- σύμφωνα με τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος και την ισχύουσα για τα κληροδοτήματα νομοθεσία και περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική προκήρυξη του ΙΚΥ.

       Σύνδεσμος http://www.iky.gr

       Ναι Ναι

      • 3 Εκπαιδευτικές Κληροδότημα Αλέξανδρου Χατζόπουλου: Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «πολύ καλά» και διαγωγή τουλάχιστον «κοσμία». Επιπροσθέτως οι υποψήφιοι δεν είναι πτυχιούχοι άλλου Ελληνικού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού ΑΕΙ. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθορίζονται -με απόφαση του ΔΣ του ΙΚΥ- σύμφωνα με τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος και την ισχύουσα για τα κληροδοτήματα νομοθεσία και περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική προκήρυξη του ΙΚΥ.

       Σύνδεσμος http://www.iky.gr

       Ναι Ναι

      • 4 Εκπαιδευτικές Θεοδωρίδειον Κληροδότημα Εκπαιδευτικών: Πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής, δάσκαλοι ή καθηγητές - ανεξάρτητα αν έχουν διοριστεί ως υπάλληλοι στο δημόσιο ή αλλού- με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθορίζονται -με απόφαση του ΔΣ του ΙΚΥ- σύμφωνα με τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος και την ισχύουσα για τα κληροδοτήματα νομοθεσία και περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική προκήρυξη του ΙΚΥ.

       Σύνδεσμος http://www.iky.gr

       Ναι Ναι

      • 5 Εκπαιδευτικές Κληροδότημα Ζαούση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και για μεταδιδακτορική έρευνα εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθορίζονται -με απόφαση του ΔΣ του ΙΚΥ- σύμφωνα με τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος και την ισχύουσα για τα κληροδοτήματα νομοθεσία και περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική προκήρυξη του ΙΚΥ.

       Σύνδεσμος http://www.iky.gr

       Ναι Ναι

      • 6 Εκπαιδευτικές Κληροδότημα Σαριγιάννη: Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθορίζονται -με απόφαση του ΔΣ του ΙΚΥ- σύμφωνα με τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος και την ισχύουσα για τα κληροδοτήματα νομοθεσία και περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική προκήρυξη του ΙΚΥ.

       Σύνδεσμος http://www.iky.gr

       Ναι Ναι

      • 7 Εκπαιδευτικές Κληροδότημα Χρυσοβέργη για διδακτορική έρευνα στο εσωτερικό και εξωτερικό. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθορίζονται -με απόφαση του ΔΣ του ΙΚΥ- σύμφωνα με τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος και την ισχύουσα για τα κληροδοτήματα νομοθεσία και περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική προκήρυξη του ΙΚΥ.

       Σύνδεσμος http://www.iky.gr

       Ναι Ναι

      • 8 Εκπαιδευτικές Κληροδότημα Λεωνίδα Νικολαΐδη: Πτυχιούχοι ελληνικών ιατρικών σχολών με βαθμό πτυχίου άριστα. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθορίζονται -με απόφαση του ΔΣ του ΙΚΥ- σύμφωνα με τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος και την ισχύουσα για τα κληροδοτήματα νομοθεσία και περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική προκήρυξη του ΙΚΥ.

       Σύνδεσμος http://www.iky.gr

       Ναι Ναι

      • 9 Φορολογικές Οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

       Όχι Όχι

      • 1 Αίτηση υποψηφίου. Αποδεικτικό σπουδών

       Αίτηση υποψηφίου.


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του/της υποψήφιου. Φορολογικό παραστατικό

       Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του/της υποψήφιου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7259

      • 3 Βιογραφικό σημείωμα βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου “Europass. Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου “Europass.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • Διεθνής Σύμβαση 4182 2013 185 Α

       Περιγραφή Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100185

      • Διεθνής Σύμβαση 2158 1993 109 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός του ΙΚΥ και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100109

      • Απόφαση Επικεφαλής Ν.Π.Δ.Δ. 321 1999 306 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100306

      • 1 Κατάρτιση σχεδίου πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας καταρτίζεται από το αρμόδιο για την επιλογή τμήμα -κατόπιν συνεργασίας με τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΙΚΥ και σύμφωνα με τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος και την ισχύουσα για τα κληροδοτήματα νομοθεσία- και τίθεται υπό την έγκριση του Δ.Σ. Η διαδικασία τελειούται με την έκδοση και κοινοποίηση στο αρμόδιο Τμήμα του σχετικού αποσπάσματος πρακτικών του Δ.Σ.

       Σημειώσεις Στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας περιγράφονται αναλυτικά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι σχετικές προθεσμίες, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, οι οικονομικές παροχές και ο τρόπος πληρωμής, οι όροι χορήγησης και η διάρκεια της υποτροφίας καθώς και οι υποχρεώσεις των υποτρόφων (εκθέσεις προόδου, παρακολούθηση, τελικό παραδοτέο).

       Όχι Όχι


      • 2 Έγκριση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εγκεκριμένη από το ΔΣ του ΙΚΥ πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας αποστέλλεται προς έγκριση ή υποβολή παρατηρήσεων στον αρμόδιο φορέα (Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του ΥΠΟΙΚ ή στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής), με κοινοποίηση-γνωστοποίηση στο ΥΠΑΙΘ.

       Σημειώσεις Ο έλεγχος από την αρμόδια αρχή της απόφασης του Δ.Σ. και της πρόσκλησης, ως προς την τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και του Νόμου, πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής τους. Αν ζητηθούν αλλαγές η πρόσκληση επανυποβάλλεται προσαρμοζόμενη σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Μετά την παρέλευση της 15νθήμερης προθεσμίας η αρμόδια αρχή δεν μπορεί να αιτηθεί τροποποίηση.

       Όχι Όχι


      • 3 Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας (πλήρες κείμενο) αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ και κοινοποιείται ή δημοσιεύεται, στο πλαίσιο της αρχής της δημοσιότητας, ως ακολούθως: - Δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης σε μία (1) εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, -δημοσίευσή ανακοίνωσης σε μία εφημερίδα με ημερήσια πανελλαδική κυκλοφορία, -αποστολή διαβιβαστικού συνοδευόμενου από α) σχετική ανακοίνωση, β) το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, γ) την ύλη των ειδικεύσεων (σε περίπτωση διαγωνισμού) και δ) μία αίτηση, σε γραμματείες τμημάτων συναφών με τις υπό προκήρυξη ειδικεύσεις σε ΑΕΙ της ημεδαπής.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή αίτησης υποψηφιότητας συνοδευόμενη απο τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και συλλογή φακέλων υποψηφιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι φάκελοι υποψηφιότητας (αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά) υποβάλλονται από τους υποψήφιους στο ΙΚΥ, εντός της ταχθείσης προθεσμίας, στην μορφή και με τον τρόπο που περιγράφεται στην σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

       Σημειώσεις Στον χρόνο διεκπεραίωσης συνυπολογίζεται και το διάστημα που μεσολαβεί για την συλλογή τυχόν φακέλων υποψηφιότητας που αποστέλλονται ταχυδρομικώς κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος επιλεξιμότητας υποβληθείσων αιτήσεων υποψηφιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, σύμφωνα με την πρόσκληση, πραγματοποιείται από το αρμόδιο Τμήμα, ο απαιτούμενος έλεγχος επιλεξιμότητας (προϋποθέσεις συμμετοχής, κριτήρια επιλεξιμότητας και αποκλεισμού).

       Σημειώσεις Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από τον αριθμό των φακέλων υποψηφιότητας και την πολυπλοκότητα των κριτηρίων επιλεξιμότητας/προϋποθέσεων συμμετοχής.

       Όχι Όχι


      • 6 Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων βάσει ποιοτικών κριτηρίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ποιοτική αξιολόγηση των αιτήσεων ανατίθεται με αποφάση του ΔΣ του ΙΚΥ σε εξωτερικούς αξιολογητές, μέλη ΔΕΠ, με επιστημονική ειδίκευση συναφή με τον τομέα χορήγησης υποτροφιών εκάστου κληροδοτήματος. Σε περιπτώσεις κληροδοτημάτων με διαγωνισμό αντιστοίχως η γραπτή δοκιμασία καθορίζεται από εξωτερικούς εξεταστές, μέλη ΔΕΠ, οι οποίοι θα κάνουν και τη βαθμολόγηση των γραπτών.

       Ναι Όχι


      • 7 Γραπτός διαγωνισμός

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 8 Κατάρτιση - δημοσίευση προσωρινών πινάκων επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής       Όχι Όχι


      • 9 Υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 10 Κατάρτιση οριστικών πινάκων επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή συμβάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 12 Παρακολούθηση υποτρόφων-υποβολή τελικού παραδοτέου (τίτλος) - Ολοκλήρωση υποτροφίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι υπότροφοι αναρτούν σε εσωτερική ηλεκτρονική πλατφόρμα τις εκθέσεις προόδου όπως προβλέπεται σχετικά από τη σύμβαση που έχουν υπογράψει. Μετά τον έλεγχο της κάθε έκθεσης καταβάλλεται το προβλεπόμενο ποσό υποτροφίας έως την υποβολή του τελικού παραδοτέου και την αποπληρωμή της σύμβασής τους.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.