Προκήρυξη διαγωνισμού για πλήρωση θέσεων κλάδου Επικοινωνιών και πληροφορικής ΥΠΕΞ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc82aaa83-6899-4047-a5fe-087229c379d6 828368

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην διενέργεια διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων στον Κλάδο Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Σε περίπτωση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τρία (3) έτη από την πολιτογράφησή τους.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας διορισμού ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από ληξιαρχική πράξη γέννησης, που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, ουδέποτε λαμβάνεται υπόψη.

       Όχι Όχι

      • 3 Στρατολογικές Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, δωροδοκία, απιστία, όταν αυτή στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή άλλου ν.π.δ.δ., παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης, όσοι έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός αν το εκδιδόμενο, κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, διάταγμα αίρει και το κώλυμα αυτό.

       Όχι Όχι

      • 6 Δικαστικές Να μην τελούν σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Να μην τους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης, ή να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση ή την καταγγελία.

       Όχι Όχι

      • 8 Υγειονομικές Να έχουν την υγεία και τη φυσική ικανότητα που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι υπό διορισμό υπάλληλοι δεν πρέπει να πάσχουν από σοβαρά καρδιοαγγειακά ή σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή μεταδοτικά νοσήματα, ή σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος.

       Όχι Όχι

      • 9 Εκπαιδευτικές Να κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών, Τεχνολογίας Η/Υ, Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 10 Εκπαιδευτικές Να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα (η γνώση αποδεικνύεται με την επιτυχή εξέταση σε σχετική γραπτή και προφορική δοκιμασία).

       Όχι Όχι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο δύο όψεων δελτίου ταυτότητας ή σελίδων διαβατηρίου με τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο δύο όψεων δελτίου ταυτότητας ή σελίδων διαβατηρίου με τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου ή ταυτότητας Φωτογραφία

       Πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου ή ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 3 Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών, Τεχνολογίας Η/Υ, Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών, Τεχνολογίας Η/Υ, Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Ευκρινές φωτοαντίγραφο πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας των προαναφερόμενων πτυχίων/τίτλων σπουδών της αλλοδαπής με αυτά της ημεδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας των προαναφερόμενων πτυχίων/τίτλων σπουδών της αλλοδαπής με αυτά της ημεδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • Νόμος 319, 401 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Προεδρικό Διάταγμα 91 2021 214 Α

       Περιγραφή Καθορισμός του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100214

      • 1 Έκδοση προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ύστερα από την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, εκδίδεται προκήρυξη διαγωνισμού για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

       Σημειώσεις Ο διαγωνισμός διενεργείται σαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες μετά τη δημοσίευση περίληψης της σχετικής προκήρυξης σε τέσσερις (4) πολιτικές εφημερίδες και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, υποβάλλουν στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στην προκήρυξη, εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Διεξαγωγή διαγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τον διαγωνισμό διεξάγει τριμελής Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία έχει τη γενική αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, αποτελούμενη από έναν υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου, ως Πρόεδρο, και δύο υπαλλήλους του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, ως μέλη.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση πινάκων βαθμολογίας και πρακτικού αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης κάθε μαθήματος συντάσσεται πίνακας βαθμολογίας, ο οποίος ανακοινώνεται δημόσια στους διαγωνιζομένους. Σύμφωνα με τις βαθμολογίες, συντάσσεται πρακτικό τελικών αποτελεσμάτων, στο οποίο επισυνάπτεται ο τελικός πίνακας βαθμολογίας. Το πρακτικό ανακοινώνεται δημόσια.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος νομιμότητας και επικύρωση πρακτικού αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, το πρακτικό αποτελεσμάτων και οι επισυναπτόμενοι πίνακες βαθμολογίας αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., προς έλεγχο νομιμότητας και επικύρωση. Ο κυρωθείς από το Α.Σ.Ε.Π. πίνακας διοριστέων δημοσιεύεται σε ΦΕΚ και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στους διαδικτυακούς τόπους του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος νομιμότητας δικαιολογητικών συμμετοχής και λοιπών προϋποθέσεων για την πρόσληψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών διενεργεί έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών πρόσληψης που υπέβαλαν οι υποψήφιοι και αναζητά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, πιστοποιητικό γέννησης από Δήμο εγγραφής, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση. Περαιτέρω, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στη ΣΤ1 Διεύθυνση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δύο (2) γνωματεύσεις (i) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (ii) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, με τις οποίες πιστοποιείται ότι έχουν την υγεία και αρτιμέλεια που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι δεν πάσχουν από τα σοβαρά νοσήματα, που αναγράφονται στην περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 319 του ν. 4781/2021, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί (μη) παραπομπής σε δίκη και περί (μη) άσκησης ποινικής δίωξης.

       Όχι Όχι


      • 7 Αίτημα έκδοσης απόφασης κατανομής θέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) για το μόνιμο προσωπικό πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι επιτυχόντες στον διαγωνισμό διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 9 Δημοσίευση απόφασης διορισμού σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται περίληψη της απόφασης διορισμού, η οποία διαβιβάζεται στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευσή της σε ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 10 Κλήση διορισθέντων σε ορκωμοσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν δημοσίευσης της απόφασης διορισμού σε ΦΕΚ, η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών καλεί τους διορισθέντες για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.