Προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία ΥΠΕΞ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6f3e04fc-b6eb-4a15-8ad5-770118747915 630464

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εισαγωγή υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών, έπειτα από προκήρυξη διαγωνισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

Σημειώσεις

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαγωνισμός για την εισαγωγή υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Σε περίπτωση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τρία (3) έτη από την πολιτογράφησή τους.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας διορισμού ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από ληξιαρχική πράξη γέννησης, που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, ουδέποτε λαμβάνεται υπόψη.

       Όχι Όχι

      • 3 Στρατολογικές Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία.

       Όχι Όχι

      • 4 Δικαστικές Να μην έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, δωροδοκία, απιστία, όταν αυτή στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή άλλου ν.π.δ.δ., παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης, όσοι έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός αν το εκδιδόμενο, κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, διάταγμα αίρει και το κώλυμα αυτό.

       Όχι Όχι

      • 6 Δικαστικές Να μην τελούν σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Να μην τους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης, ή να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση ή την καταγγελία.

       Όχι Όχι

      • 8 Υγειονομικές Να έχουν την υγεία και τη φυσική ικανότητα που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι υπό διορισμό υπάλληλοι δεν πρέπει να πάσχουν από σοβαρά καρδιοαγγειακά ή σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή μεταδοτικά νοσήματα, ή σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος.

       Όχι Όχι

      • 9 Εκπαιδευτικές Να κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής ή αρμοδίως αναγνωρισμένο τίτλο α’ κύκλου σπουδών της αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 10 Εκπαιδευτικές Να κατέχουν άριστη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας (εξακρίβωση μέσω γραπτών και προφορικών δοκιμασιών).

       Όχι Όχι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) σε ηλεκτρονική μορφή Φωτογραφία

       Πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) σε ηλεκτρονική μορφή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 3 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου Ανωτάτου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής Αποδεικτικό σπουδών

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου Ανωτάτου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή της πράξης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας του αρμόδιου φορέα, όπου απαιτείται. Αποδεικτικό σπουδών

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή της πράξης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας του αρμόδιου φορέα, όπου απαιτείται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο για πτυχία αλλοδαπής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 2825

      • Νόμος 48,319,349 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 17 1999 10 Α

       Περιγραφή Τροποποιήθηκε με π.δ. 23/2017 (Α΄ 43)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100010

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 23 2017 43 Α

       Περιγραφή Προκειμένου να εισαχθούν στην Διπλωματική Ακαδημία υποψήφιοι Ακόλουθοι Πρεσβείας, προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών διαγωνισμός για την πλήρωση συγκεκριμένου αριθμού θέσεων. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100043

      • 1 Έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ύστερα από την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, εκδίδεται προκήρυξη διαγωνισμού για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

       Σημειώσεις Ο διαγωνισμός αυτός διενεργείται σαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες μετά τη δημοσίευση περίληψης της σχετικής προκήρυξης σε τέσσερις (4) πολιτικές εφημερίδες και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή και έλεγχος αιτήσεων συμμετοχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, υποβάλλουν στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στην προκήρυξη, εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Εν συνεχεία, η ΣΤ1 Διεύθυνση αναλαμβάνει την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο πληρότητας των υποβληθεισών αιτήσεων, βάσει των γενικών και ειδικών προσόντων διορισμού (άρθρα 48, 319 και 349 ν. 4781/2021).

       Όχι Όχι


      • 3 Διεξαγωγή διαγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τον εισαγωγικό διαγωνισμό διεξάγει τριμελής Επιτροπή Εξετάσεων, αποτελούμενη από υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών που εκδίδεται σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση πινάκων βαθμολογίας και πρακτικού αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης κάθε μαθήματος συντάσσεται πίνακας βαθμολογίας ο οποίος υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον εξεταστή του μαθήματος και έναν Γραμματέα. Οι πίνακες βαθμολογίας ανακοινώνονται δημόσια στους διαγωνιζομένους. Σύμφωνα με τις βαθμολογίες αυτές, συντάσσεται πρακτικό αποτελεσμάτων, το οποίο υπογράφουν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων, και ο Γραμματέας. Σε αυτό επισυνάπτεται και ο τελικός πίνακας βαθμολογίας. Το πρακτικό ανακοινώνεται δημόσια στους διαγωνιζόμενους.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος νομιμότητας δικαιολογητικών συμμετοχής και λοιπών προϋποθέσεων για την πρόσληψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών διενεργεί έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών πρόσληψης που υπέβαλαν οι υποψήφιοι και αναζητά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, πιστοποιητικό γέννησης από Δήμο εγγραφής, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση. Περαιτέρω, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στη ΣΤ1 Διεύθυνση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δύο (2) γνωματεύσεις (i) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (ii) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, με τις οποίες πιστοποιείται ότι έχουν την υγεία και αρτιμέλεια που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι δεν πάσχουν από τα σοβαρά νοσήματα, που αναγράφονται στην περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 319 του ν. 4781/2021, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί (μη) παραπομπής σε δίκη και περί (μη) άσκησης ποινικής δίωξης.

       Όχι Όχι


      • 6 Αίτημα έκδοσης απόφασης κατανομής θέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) για το μόνιμο προσωπικό πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όσοι αποφοιτούν επιτυχώς από τη Διπλωματική Ακαδημία, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, σε κενές οργανικές θέσεις του Διπλωματικού Κλάδου, στον βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας, κατά τη σειρά της τελικής κατάταξής τους.

       Όχι Όχι


      • 8 Δημοσίευση απόφασης διορισμού σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται περίληψη της απόφασης διορισμού, η οποία διαβιβάζεται στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευσή της σε ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 9 Κλήση διορισθέντων σε ορκωμοσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν δημοσίευσης της απόφασης διορισμού σε ΦΕΚ, η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών καλεί τους διορισθέντες για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.