Προσφυγή Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος κατά δυσμενούς απόφασης Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb326ecfa-52e1-451c-8cad-602f2bc080ca 326521

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΝΟΜΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επανάκριση των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος μετά από δυσμενή απόφαση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΝΟΜΩΝ

Παρατηρήσεις

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος των πινάκων που συντάσσονται από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο ή από την ημερομηνία που περιέρχονται σε αυτό τα πρακτικά του Συμβουλίου, σε περίπτωση που δεν συντάσσονται πίνακες, κοινοποιεί εγγράφως, σε όσους κρίθηκαν δυσμενώς, την απόφαση του Συμβουλίου με την αιτιολογία της. Οι Αξιωματικοί αυτοί δύνανται να προσφύγουν στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης των οικείων Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για όσους αποστρατεύονται λόγω τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας ή παραλείπονται κατά την επιλογή Αντιστράτηγου-Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - προσφυγή προς το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων κατά απόφασης Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων

Σημειώσεις

Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενος (εν ενεργεία) μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της απόφασης του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (απόστρατοι).

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επανάκριση Αξιωματικών ενώπιον των δευτεροβαθμίων Συμβουλίων Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος

      Επίσημος τίτλος

      Επανάκριση Αξιωματικών ενώπιον των δευτεροβαθμίων Συμβουλίων Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Ο προσφεύγων να είναι εν ενεργεία ή απόστρατος Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο υπάλληλος να έχει κριθεί δυσμενώς από το οικείο Συμβούλιο Κρίσεων. Δυσμενώς κριθέντες, για την περίπτωση αυτή, θεωρούνται όσοι: α) Κρίνονται προακτέοι κατ΄ αρχαιότητα. β) Κρίνονται παραμένοντες στον αυτό βαθμό. γ) Κρίνονται αποστρατευτέοι. δ) Κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η προσφυγή να είναι εμπρόθεσμη, ήτοι εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης του οικείου Συμβουλίου.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Δεν ισχύει για όσους αποστρατεύονται λόγω τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας ή παραλείπονται κατά την επιλογή Αντιστράτηγου-Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις" - άρθρο 129 "Σύνθεση των Συμβουλίων Κρίσεων" άρθρο 130 "Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Κρίσεων" άρθρο 144 "Εργασίες των Συμβουλίων Επανάκρισης" άρθρο 145 "Ενέργειες σε περιπτώσεις ακύρωσης αποφάσεων των Συμβουλίων Κρίσεων"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • 1 Κοινοποίηση δυσμενών αποφάσεων Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος των πινάκων που συντάσσονται από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο ή από την ημερομηνία που περιέρχονται σε αυτό τα πρακτικά του Συμβουλίου, σε περίπτωση που δεν συντάσσονται πίνακες, κοινοποιεί εγγράφως, σε όσους κρίθηκαν δυσμενώς, την απόφαση του Συμβουλίου με την αιτιολογία της.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή προσφυγής του/της ενδιαφερόμενου/νης στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Π.Σ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος υποβάλλει την προσφυγή του προς το αρμόδιο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης δυσμενούς κρίσης των οικείων Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων.

       Σημειώσεις Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενος (εν ενεργεία) μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της απόφασης του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (απόστρατοι).

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση αίτησης στο οικείο Συμβούλιο Κρίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο για τον χειρισμό της υπόθεσης Τμήμα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος παραλαμβάνει προσφυγή και τη θέτει υπόψη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσεων προκειμένου αυτό να αποφασίσει περί του θέματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Συνεδρίαση οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τη συνεδρίασή του αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της προσφυγής, με γνώμονα την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση απόφασης (πρακτικού)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποσπάσματα των πρακτικών, κοινοποιούνται στους αξιωματικούς στους οποίους αφορούν.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση Ακυρωτικής Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων ενημερώνεται περί αυτής από τη Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.