Προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης χορήγησης άδειας οπλοφορίας, πυρομαχικών εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc1573302-086c-45ea-a7d8-47e62bfbabbf 462306

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο δικαίωμα προσφυγής κατά απορριπτικής απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης, σε περίπτωση αιτήματος χορήγησης οποιασδήποτε εκ των προβλεπόμενων από τον νόμο 2168/1993 αδειών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απορριπτικής απόφασης. Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Τμήματα Ασφαλείας ή Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση απάντηση, θετική (θεραπεία της προηγούμενης απόφασης) ή αρνητική (έκδοση απόφασης απόρριψης της προσφυγής). Η έλλειψη απάντησης δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή αποδοχή ή απόρριψη της προσφυγής.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης της Διοίκησης σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος χορήγησης άδειας του νόμου 2168/1993


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Απορριπτική απόφαση του Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Ασφάλειας ή Διεύθυνσης Αστυνομίας

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Το δικαίωμα προσφυγής υφίσταται για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, από την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης του Διευθυντή.

       Όχι Όχι

      • 1 Ενδικοφανής Προσφυγή Ένσταση / προσφυγή

       Ενδικοφανής Προσφυγή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Υποβάλεται από τον ενδιαφερόμενο για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από διοικητική πράξη, προκειμένου να ζητήσει, κατά περίπτωση, την ακύρωση ή την τροποποίηση της πράξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7212

      • 2 Αποδεικτικό Επίδοσης Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αποδεικτικό Επίδοσης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Συντάσσεται από το αρμόδιο Τμήμα επίδοσης της απορριπτικής απόφασης. Με το αποδεικτικό επίδοσης αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου έχει δικαίωμα προσφυγής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Έκθεση Εγχείρισης. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έκθεση Εγχείρισης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η Έκθεση Εγχείρισης συντάσσεται από το αρμόδιο Τμήμα κατάθεσης της προσφυγής, επί του σώματος αυτής, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η κατάθεση της προσφυγής του ενδιαφερόμενου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Πρόσθετο δικαιολογητικό κατά περίπτωση. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Πρόσθετο δικαιολογητικό κατά περίπτωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Εκτός των αναφερομένων δικαιολογητικών η αρμόδια για την εξέταση της προσφυγής, Διεύθυνση, δύναται να απαιτήσει και την προσκόμιση ή επίδειξη οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού, το οποίο κρίνεται αναγκαίο για την απόφασή της. Δεν δύναται να καθοριστεί εκ των προτέρων. Καθορίζεται κατά περίπτωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 18 & 22 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • Υπουργική Απόφαση 4 3009/2/23-α΄ 1994 696 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ν. 2168/93 αδειών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200696

      • 1 Παραλαβή και έλεγχος της προσφυγής και τυχόν λοιπών δικαιολογητικών και στη συνέχεια υποβολή αυτών στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας ή τη Διεύθυνση Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το τμήμα Ασφάλειας ή η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας ή αν δεν υπάρχει το Αστυνομικό Τμήμα της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου ή της έδρας του νομικού προσώπου, παραλαμβάνει την προσφυγή. Θέτει και συντάσσει επί του σώματος αυτής την Έκθεση εγχείρισης και στη συνέχεια υποβάλει την προσφυγή στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας ή Διεύθυνση Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Το αποδεικτικό επίδοσης της απορριπτικής απόφασης δεν υποβάλεται από τον ενδιαφερόμενο, διότι έχει ήδη συνταχθεί και διατηρείται στο αρμόδιο τμήμα κατά την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή και έλεγχος της προσφυγής και τυχόν λοιπών δικαιολογητικών. Αν η προσφυγή εξετάζεται από την Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.) υποβάλεται σε αυτήν, μετά τον έλεγχο πληρότητας και ορθότητας της προσφυγής και των τυχόν λοιπών δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ασφάλειας ή η Διεύθυνση Αστυνομίας ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα της προσφυγής και των τυχόν λοιπών δικαιολογητικών. Συντάσσει την απόφαση και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης την υπογράφει. Η απόφαση του Διευθυντή (θετική ή αρνητική) επιστρέφεται στο αρμόδιο τμήμα με συγκεκριμένες εντολές. Στην περίπτωση που η προσφυγή εξετάζεται από την Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.), η Διεύθυνση Ασφάλειας ή η Διεύθυνση Αστυνομίας υποβάλει την προσφυγή μαζί μετά τυχόν λοιπά δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α..

       Σημειώσεις Στην περίπτωση υποβολής της προσφυγής στην Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α., ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης μετατρέπεται σε 10 έως 15 ημέρες.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή και έλεγχος της προσφυγής και τυχόν λοιπών δικαιολογητικών. Αν η προσφυγή εξετάζεται από τον Κλάδο Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.) υποβάλεται σε αυτόν, μετά τον έλεγχο πληρότητας και ορθότητας της προσφυγής και των τυχόν λοιπών δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.) ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα της προσφυγής και των τυχόν λοιπών δικαιολογητικών. Συντάσσει την απόφαση και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης την υπογράφει. Η απόφαση του Διευθυντή (θετική ή αρνητική) επιστρέφεται στο αρμόδιο τμήμα με συγκεκριμένες εντολές, κοινοποιώντας την και στην κατά τόπο Διεύθυνση Ασφάλειας ή Διεύθυνση Αστυνομίας του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου ή της έδρας του νομικού προσώπου. Στην περίπτωση που η προσφυγή εξετάζεται από τον Κλάδο Ασφάλειας/Α.Ε.Α., η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α. υποβάλει την προσφυγή μαζί μετά τυχόν λοιπά δικαιολογητικά στο Γραφείο του Προϊστάμενου Κλάδου Ασφάλειας/Α.Ε.Α..

       Σημειώσεις Στην περίπτωση υποβολής της προσφυγής στον Κλάδο Ασφάλειας/Α.Ε.Α., ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης μετατρέπεται σε 10 έως 15 ημέρες.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή και έλεγχος της προσφυγής και τυχόν λοιπών δικαιολογητικών από τον Κλάδο Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το γραφείο του Προϊστάμενου Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.) ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα της προσφυγής και των τυχόν λοιπών δικαιολογητικών. Συντάσσει την απόφαση και ο προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας την υπογράφει. Η απόφαση του Προϊσταμένου (θετική ή αρνητική) επιστρέφεται στο αρμόδιο τμήμα με συγκεκριμένες εντολές, κοινοποιώντας την και στην Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α., στην Διεύθυνση Ασφάλειας ή Αστυνομίας του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου ή της έδρας του νομικού προσώπου.

       Όχι Όχι


      • 5 Επίδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το τμήμα Ασφάλειας ή η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας ή αν δεν υπάρχει το Αστυνομικό Τμήμα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να προσέλθει στο Τμήμα για την παραλαβή της απόφασης.

       Σημειώσεις Στο σώμα της απόφασης (άδειας) αναγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ενδιαφερόμενου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.