Προσφυγή κατά της απόφασης επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση240c0fba-ebeb-4170-bf6e-87b427e4d276 900331

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Διευθύνσεις Αλλοδαπών Χώρας και Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 έως 45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης επιστροφής από υπηκόους τρίτων χωρών. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών έχουν δικαίωμα υποβολής προσφυγής. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Αλλοδαπών Χώρας και Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (ΕΚΑΝΑ) εγγράφονται οι αλλοδαποί σε βάρος των οποίων διατάχθηκε η απέλαση από την χώρα , βάσει δικαστικής ή διοικητικής απόφασης ή αποτελούν απειλή για την δημόσια τάξη και ασφάλεια ή συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας κατά τα σχετικά οριζόμενα στο άρθρο 76 του Ν. 3386/2005. Σε βάρος τους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής, κατά της οποίας δύνανται να προσφύγουν.

Τελευταία ενημέρωση

20/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Κατάθεση - άσκηση προσφυγής.

Σημειώσεις

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής, δύναται να καταθέσουν οι ίδιοι ή μέσω των νομικών εκπροσώπων τους προσφυγή κατά της απόφασης. Οι αρμόδιες για θέματα αλλοδαπών αρχές υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες και κάθε δυνατή συνδρομή στους υπηκόους τρίτης χώρας που αιτούνται νομικές συμβουλές, εκπροσώπηση από δικηγόρο και γλωσσική συνδρομή, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Τα διοικητικά όργανα που είναι αρμόδια να αποφαίνονται επί των προσφυγών που έχουν κατατεθεί από πολίτες τρίτων χωρών, έχουν την αρμοδιότητα να επανεξετάζουν αυτεπαγγέλτως τόσο τη νομιμότητα όσο και την ουσία των αποφάσεων επιστροφής και να αναστέλλουν προσωρινώς την εφαρμογή τους. Η κατάθεση της προσφυγής γίνεται στις Δ/νσεις Αλλοδαπών ή Αστυνομίας χώρας από τον αλλοδαπό ή τον νομικό εκπρόσωπό του. Εξετάζεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης εντός πέντε (5) ημερών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Προσφυγή κατά της απόφασης επιστροφής & ένδικα βοηθήματα

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνικός Κατάλογος Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Ο υπήκοος τρίτης χώρας, σε βαρός του οποίου έχει εκδοθεί απόφαση κράτησης- επιστροφής έχει προθεσμία πέντε (5) ημερών, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομικού εκπροσώπου, να υποβάλλει προσφυγή.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει παράνομα στην χώρα, χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα και σε βάρος του έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής- κράτησης.

       Όχι Όχι

      • 3 Ένταξης σε Μητρώο Ο υπήκοος τρίτης χώρας που στερείται ταυτοποιητικών εγγράφων και εισήλθε παράνομα στην χώρα καταχωρείται στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών (ΕΚΑΝΑ).

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Σε υπήκοο τρίτης χώρας που στερείται ταυτοποιητικών εγγράφων και εισήλθε παράνομα στην χώρα εκδίδεται απόφαση επιστροφής- κράτησης.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 28 3907 2011 7 Α

       Περιγραφή Ένδικα βοηθήματα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100007

      • Νόμος 77 3386 2005 212 Α

       Περιγραφή Προσφυγή κατά της διοικητικής απέλασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100212

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αστυνομική αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αλλοδαπός αυτοπροσώπως ή μέσω νομικού εκπροσώπου υποβάλλει προσφυγή εντός πέντε (5) ημερών ενώπιον της αρμόδιας αστυνομικής αρχής.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση και εκδίκαση προσφυγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αστυνομική αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εξέταση και η εκδίκαση της προσφυγής γίνεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών ή Αστυνομίας χώρας.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση προσφυγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αστυνομική αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση έγκρισης της προσφυγής από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών ή Αστυνομίας χώρας.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη προσφυγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αστυνομική αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται απορριπτική απόφαση της προσφυγής από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών ή Αστυνομίας χώρας, καθώς εξέλειπαν οι λόγοι.

       Ναι Όχι


      • 5 Συνέχιση του διοικητικού μέτρου της κράτησης έως την επιστροφή του στην χώρα καταγωγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αστυνομική αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής είναι σε ισχύ το διοικητικό μέτρο της κράτησης μέχρι την επιστροφή του στην χώρα καταγωγής του.

       Ναι Ναι


      • 6 Άρση της απόφασης κράτησης- επιστροφής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αστυνομική αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση έγκρισης της προσφυγής αίρεται η απόφαση κράτησης και επιστροφής.

       Ναι Όχι


      • 7 Διαγραφή από τον Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αστυνομική αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον εγκριθεί η προσφυγή, σε διάστημα είκοσι (20) ημερών, γίνεται διαγραφή από τον Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (ΕΚΑΝΑ).

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.